Přečtěte si: 10 let v internetovém prostoru: kulaté výročí portálu Proelektrotechniky.cz
Pozvánky na akce


Stalo se

  

  

Vzdělávání

Nápověda k článkům 5

Víte, co je to projekt a projektové řízení?

15.3.2013 Pod pojmem „projekt“ si většina lidí představí technický výkres domu nebo nějakého zařízení. V naší rubrice „Zajímavé projekty“ se však hovoří o trochu jiných projektech – výzkumných, vývojových, dopravních a podobně. Přitom je zřejmé, že technický výkres bude často jejich součástí, ale zdaleka ne jedinou. Jak to tedy s těmi projekty vlastně je? Abychom si na tuto otázku odpověděli, odbočíme v dnešní Nápovědě k článkům od techniky do manažerských věd, v nichž je projektový management samostatnou disciplínou.  


Nápověda k článkům 4

Víte, jak funguje baterie?

8.3.2013 S bateriemi se setkáváme na každém kroku, v nejrůznějších velikostech a s nejrůznějším účelem použití – od pohonu náramkových hodinek po pohon elektromobilu nebo lodě. Právě v naší rubrice Elektromobilita se o nich často pojednává jako o zdrojích elektrické energie, vedle palivových článků, o nichž pojednávají „Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) č. 2 v této rubrice. Bude proto užitečné si připomenout, jak baterie fungují, a stručně ukázat výhody a nevýhody některých typů, o nichž se často hovoří. 


Možnosti celoživotního vzdělávání elektrotechniků

5.3.2013 Pro zájemce o získání kvalifikace v oboru elektromechanik pro technická zařízení, kteří nejsou držiteli výučního listu, maturitního vysvědčení ani vysokoškolského diplomu v tomto oboru, přinášíme v naší rubrice Vzdělávání některé užitečné informace o získání tzv. profesní kvalifikace ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Nápověda k článkům 3

Víte, jak funguje LED a OLED dioda?

1.3.2013 LED dioda se stává stále užívanějším zdrojem osvětlení ve všech velikostech a účelech použití – od světélka na klíče po pouliční lampy. Je proto užitečné vědět, jak toto zařízení funguje. 

 


Automatizace dopravy: první specializované SŠ vzdělání

1.3.2013 České střední školy nabízejí obory různě zaměřené na dopravu. Žádný z nich však zatím nebyl specializovaný přímo na oblast automatizace v dopravě. Tento obor se přitom rychle rozvíjí. Jako odpověď na tuto situaci rozšířila VOŠ a SPŠ dopravní v Praze 1 pro školní rok 2013/14 výuku elektrotechniky ve dvou zaměřeních – Výpočetní a komunikační technika a Automatizace a elektronické systémy v dopravě. 

 


Nápověda k článkům 2

Víte, co je to CBTC a jak funguje?

22.2.2013 V naší rubrice Automatizace dopravy se velmi často vyskytuje zkratka CBTC, používaná v souvislosti s automatickým provozem vlaků. Podíváme se proto, jak tento systém funguje a proč s jeho pomocí mohou jezdit vlaky, například v metru, bez ovládání strojvedoucím nebo zcela bez strojvedoucích. 

 Nápověda k článkům 1

Víte, jak funguje jaderná elektrárna?

15.2.2013 Pro porozumění základnímu principu fungování jaderné elektrárny si nejprve stručně ukážeme, jak probíhá výroba elektřiny v uhelné elektrárně:

Spalováním rozdrceného uhlí v kotli vzniká teplo, které ohřívá vodu a ta se mění na páru o teplotě až 500 stupňů Celsia. Tato pára roztáčí lopatky turbíny. Turbína pohání generátor vyrábějící elektrickou energii, která je dodávána do přenosové sítě. Pára z turbíny prochází přes kondenzátor, kde se vysráží; část putuje zpět a část do chladicích věží, kde se odpaří.

Nahraďme nyní teplo spalovaného uhlí jiným teplem – teplem ze štěpné jaderné reakce. 


50gramový Wi-Fi router

13.2.2013 Tým LSD ze SPŠE Ječná v Praze 2 vyvinul přenosný přístupový bod.

Být v dosahu bezdrátového připojení k internetu je v dnešní době stále potřebnější, ne vždy je však přístupový bod k dispozici nebo v dostatečné blízkosti, aby se mohlo koncové zařízení bez problémů připojit. „Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 8

Víte, jak funguje ekologická výroba tepla?

8.2.2013 S ohledem na zaměření portálu Proelektrotechniky.cz se Zelené taháky dosud zaměřovaly především na výrobu elektřiny. Pro úplnost však bude vhodné si ukázat i zařízení k využití dalších obnovitelných zdrojů energie, jejichž prvotním účelem je výroba tepla a elektřinu buďto spotřebovávají ke svému provozu nebo ji vyrábějí až následně v kogeneračních jednotkách (viz samostatný tahák). Do první kategorie spadají především tepelná čerpadla, často používaná v kombinaci se solárními kolektory, do druhé zejména spalování biomasy.  ...->


„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 7

Víte, jak funguje kogenerace?

1.2.2013 Kogenerace znamená společnou výrobu elektřiny a tepla v jednom zařízení. Vyrobená elektřina slouží pro vlastní spotřebu nebo ji lze prodávat do rozvodné sítě. Při kogeneraci se využívá teplo, které se při výrobě elektřiny ve velkých elektrárnách odvádí bez užitku  ...->

 
„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 6

Víte, jak funguje výroba elektřiny z gejzírů a z moře?

25.1.2013  Kromě výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách, popsaných v samostatném „taháku“, existují ve světě i jiné způsoby ekologického využití vody k výrobě elektřiny. Používají se v přírodních podmínkách, které se v ČR nevyskytují. Některé z nich jsou teprve ve stadiu úvah a výzkumů. Student či odborník na elektrickou energii se však s nimi může setkat v zahraničí nebo se o nich dočíst v odborné literatuře, proto není bez užitku se tu s nimi seznámit. ...->Nařízení vlády o nebezpečných látkách v elektrozařízeních

21.1.2013 Od 2. ledna 2013 začíná platit nové nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (označována také jako RoHS 2). Nařízení vlády bude provádět zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.  ...->


„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 5

Víte, jak funguje malá vodní elektrárna?

18.1.2013 Malými vodními elektrárnami rozumíme vodní elektrárny o výkonu menším než 10 MW. Používají se k výrobě elektřiny pro osobní potřebu, pro průmyslové účely i k dodávkám do rozvodné sítě. Na rozdíl od velkých vodních elektráren nepředstavuje jejich vybudování a provoz výrazný zásah do okolní přírody. Celkově se ve vodních elektrárnách v ČR ročně vyrobí cca 3000 GWh (cca 3 %) elektrické energie. Z toho v malých vodních elektrárnách (MVE) cca 1000 GWh. Přesný počet malých vodních elektráren není nikde zaznamenán. Podle různých statistik lze odhadnout, že v ČR je jich v provozu kolem tisíce .


„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 4

Víte, jak funguje fotovoltaický článek?

11.1.2013 Fyzikální podstatou fotovoltaického článku je fotoelektrický jev, který objevil Alexandr Edmond Becquerel v roce 1839. Fotovoltaický jev je z fyzikálního hlediska charakterizovaný přímým vyražením elektronu z jeho oběžné dráhy fotonem slunečního záření. To umožňuje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. ...->


„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 3

Víte, jak funguje větrná elektrárna?

4.1.2013 Vítr vzniká tlakovými rozdíly mezi různě zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře. V blízkosti zemského povrchu je rychlost a směr proudění ovlivňována členitostí povrchu. ...->


„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 2

Víte, jak funguje palivový článek?

20.12.2012 Palivové články slouží k přímé přeměně chemické energie na stejnosměrný elektrický proud. ...->

„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 1

Pojmy, které je dobré znát

19.12.2012 Zde je shrnutý význam základních pojmů týkajících se energie, jejích zdrojů a šetrného využívání. ...->

Systém VarioSTAV pro školy

10.12.2012 Pro posílení nabídky pro odborné školy v oblasti praktické výuky silnoproudé elektrotechniky a elektroinstalačních prací vyvinula firma Diametral řadu technologického nábytku pod názvem VarioSTAV. ...->

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting ServicesElektroinstalační technika Výroba a přenos Průmyslová automatizace Automatizace dopravy Kabelová technika Elektronika Inteligentní budovy Osvětlení Měřicí technika Smart Metering Elektromobilita Obnovitelné zdroje Zajímavé projekty Vzdělávání Knihy našich autorů Rozhovory, komentáře

Proelektrotechniky.cz - elektrotechnika pro odborníky O nás Náš; tým - Odborní spolupracovníci Partneři Kontakty Info servis