Přečtěte si:  Zpráva z konference Efektivní elektromobilita ve smart city včetně prezentací a záznamu na youtube
Pozvánky na akce


Stalo se

NI InsightCM Enterprise: účinná podpora racionalizace údržby  

27.10.2014 V říjnu 2014 představila společnost National Instruments české odborné veřejnosti softwarové řešení pro racionalizaci údržby, dodávané pod obchodní značkou InsightCM Enterprise. Toto řešení pochopitelně zaujalo odborné redaktory našeho portálu, kteří se jakožto konzultanti zabývají se mj. právě problematikou zefektivňování údržby v dopravě a energetice.

InsightCM Enterprise představuje softwarové řešení pro online monitorování podmínek sledovaného zařízení, které získává a analyzuje informace ze senzorů, generuje alarmová hlášení, umožňuje specialistům na údržbu vizualizovat a řídit potřebné údaje a zjednodušuje nasazení velkého množství monitorovacích systémů. Nabízí tak průběžné sledování kritických součástí strojů, zejména rotujících komponent.

InsightCM Enterprise má dvě základní součásti:

První z nich je InsightCM Enterprise Data Explorer (viz obr. 1), což je aplikace pro vzdálenou analýzu hrubých dat v časových řadách a jejich výsledků, vytváření jejich vzájemných srovnání a historických trendů apod.

Obr. 1 InsightCM Enterprise Data Explorer (zvětšit obrázek)

Druhou součástí je InsightCM Enterprise Server (viz obr. 2), což je serverový software vybavený pro komplexní analýzy a management dat.

Obr. 2 InsightCM Enterprise Server (zvětšit obrázek)

Součástí řešení je i nabídka kompatibilních hardwarových řešení, díky nimž je možné získávat data z velkého množství senzorů.   

Architekturu celého systému ukazuje obrázek č. 3: Monitorovací systém automaticky získává data a přenáší je na server, kde jsou uložena. Server následně propočítá ukazatele stavu zařízení, které jsou k dispozici pro vzdálené sledování a analýzu. Data je zároveň možné exportovat pro využití třetím stranám.


Obr. 3 Architektura celého systému (zvětšit obrázek)

Je zřejmé, že online sledování stavu zařízení umožňuje předcházet nahodilým poruchám, a snižovat tak rozsah běžné údržby a oprav. Vytváření široké a konzistentní báze dat zároveň nabízí příležitost pro uplatnění rizikově orientovaného plánování údržby, která může významně snížit náklady na preventivní údržbu.

Rizikově orientované plánování údržby stojí na předpokladu, že klíčem k minimalizaci nákladů na údržbu je přizpůsobit údržbu provoznímu režimu udržovaných zařízení se zohledněním hodnoty rizika v případě, že by jednotlivá zařízení či jejich komponenty selhaly. Hodnotou rizika přitom rozumíme součin hodnoty jeho dopadů a pravděpodobnosti, s níž riziko nastane. Na základě analýzy poruch z pohledu hodnoty rizika lze pak stanovit optimální způsob údržby zařízení. Předpokladem efektivnosti takového procesu je ovšem právě důkladná a neustále obohacovaná databáze poruch a jejich příčin. Čím bohatší a rozsáhlejší databáze, tím účinnější je rizikově orientovaná údržba v praxi.

Toto softwarové řešení tak může, jako podpora podnikového systému řízení údržby u koncového zákazníka, napomoci významnému zefektivnění celého procesu údržby. Pochopitelně bude záležet i na dalších faktorech – organizačních, obchodních a v neposlední řadě i legislativních – nakolik bude možné nabízené příležitosti tohoto řešení uplatnit v praxi konkrétního uživatele.

Uplatnění nalezne InsightCM Enterprise v nejrůznějších odvětvích od průmyslové výroby přes energetiku (konvenční i obnovitelné zdroje) a těžební průmysl až po dopravu. Z pohledu rizikově orientované údržby to budou zejména ti uživatelé, u nichž selhání výrobních zařízení představuje vysoká obchodní, zdravotní a ekologická rizika.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto a obrázky © National Instruments

Další informace zde 

Přečtěte si také:

Grid4EU/Demo 1: automatizace řízení středněnapěťových sítí v rámci systému smart grid

8.10.2014 Projekt Demo 1, součást evropského programu Grid4EU pro vývoj systémů smart grid, dostal na konci září 2014 významnou technickou podporu v podobě systému automatizovaného řízení středněnapěťové energetické sítě od společnosti ABB. Evropský program Grid4EU, financovaný ze 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, je jedním z nejvýznamnějších evropských demonstračních projektů 


Výroba rozváděčů z pohledu „Industry 4.0“

1.10.2014 Které části výroby jsou vhodné pro implementaci myšlenek a koncepce Industry 4.0? A jaká odvětví mají již dnes v této oblasti výsledky? Tyto otázky budou v příštích letech stále více diskutovány. Výroba řídicích a distribučních rozváděčů, kde je dnes stále ještě velký podíl výroby unikátních kusů a ruční práce, se nemusí jevit jako ideální příklad pro Industry 4.0. Avšak standardizace, jednotná správa dat v rámci celého end-to-end procesu od návrhu až po realizaci a nově také zavedení automatizace do této výroby budou mít značný vliv i na toto odvětví. 


Skupina ABB posiluje své portfolio v oblasti měřicí techniky

8.8.2014 ABB, přední světová společnost působící v oblasti energetiky a automatizace, oznámila začátkem srpna 2014 převzetí společnosti Spirit IT se sídlem v Eindhovenu v Nizozemsku. Do svého portfolia v oblasti měření a regulace pro odvětví těžby a zpracování ropy a zemního plynu, kde patří k nejlepším, tak ABB přidává novou řadu vysoce výkonných počítačů pro měření průtoku, software SCADA (dispečerské řízení a sběr dat) a řešení pro regulaci při automatizaci průtoku mezi vrtem a plošinou a při dopravě ropy a plynu 


Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období. Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů 


Projekt CoCoS podporuje výrobu v kyberfyzickém prostoru

16.6.2014 V současné době se v odborných kruzích často hovoří o čtvrté průmyslové revoluci. Jejím základem je využívání tzv. kyberfyzického prostoru ve výrobě – tedy stavu, kdy vestavěné počítače nejen kontrolují výrobu, ale komunikují i mezi sebou a díky identifikační technologii RFID „komunikují“ také s materiálem a výrobky. Na podporu tohoto procesu byl začátkem roku 2014 v Německu zahájen projekt CoCoS (Context-Aware Connectivity and Service Infrastructure for Cyber-Physical Production Systems, tedy kontextově uvědomělá infrastruktura pro konektivitu a služby pro výrobní systémy v kyberfyzickém prostoru).  


Lidar pomáhá větrným elektrárnám

4.6.2014 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla měří rychlost větru (viz obrázek dole). Jak koncem května 2014 oznámila společnost Mitsubushi Electric, provedlo Nizozemské výzkumné centrum pro energetiku (ECN) úspěšně testy jejího kompaktního větrného lidaru (viz foto nahoře) pro validaci a následné schválení. Tento lidar tak může účinně sloužit při projektování větrných farem. 


Decentralizovaná síťová inteligence: řešení pro systémy smart grid

26.5.2014 Společnost Siemens a provozovatel distribuční sítě v německém Baden-Württembersku Netze BW zahájili v květnu 2014 společný projekt s názvem Dezentrale Netzintelligenz (Decentralizovaná síťová inteligence). Projekt bude realizován v Baden-Württemberském regionu Niederstetten. Cílem projektu, reagujícího na německou strategii celkové změny národního energetického mixu, známé pod názvem Energiewende, je umožnit současné distribuční síti provoz s maximální autonomií 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


Přeměna záplavy dat na zdroj cenných informací – software Gridstream MDMS pro velké objemy dat

14.2.2014 Po celé Evropě se začínají používat desítky milionů inteligentních měřidel. Mnoho energetických a distribučních společností tak čelí přílivu velkých objemů dat, která proudí do jejich systémů. Stovky milionů odečtů měřidel denně, společně s informacemi o kvalitě energie a stavu sítě, neustále navyšují terabajty informací, které by se měly ukládat do jediného datového skladu. Energetické společnosti proto potřebují efektivní systém 


Nová evropská iniciativa pro ukládání elektřiny z obnovitelných zdrojů do plynu

1.5.2013 Koncem dubna 2013 zahájila svoji činnost Evropská organizace North Sea PowertoGas Platform, tedy severomořská platforma pro ukládání elektřiny do plynu. Jejím cílem je rozvinout koncepci ukládání elektřiny z obnovitelných zdrojů do zásob plynu k opětovnému využití v energetice, ať už ve formě plynu nebo elektřiny vyrobené v palivových článcích. 


IEA: Jaderná energetika musí přidat 16 GW ročně

22.4.2013 Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila 17. dubna 2013 svoji zprávu o dosavadním vývoji a dalších doporučeních pro výrobu elektrické energie z hlediska uhlíkových emisí. Tato zpráva je určena vládám všech 26 členských zemí IEA včetně Česka, jejichž spotřeba elektřiny představuje 75 % světového objemu. 


Naše tipy
Copyright © 2012 – 2022 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services