Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Švestková dráha: nejmodernější a nejrychlejší česká lokálka bude mít unikátní bezúdržbový provoz

28.2.2020 Před časem téměř zrušená a díky okolním obcím a inovativnímu průmyslu opět zprovozněná Švestková dráha (trať Čížkovice – Obrnice na Ústecku) se stane technickým unikátem v oblasti provozu a údržby tratí. Jak v únoru 2020 oznámil její vlastník, společnost AŽD Praha, přejde tato trať na bezúdržbový provoz. Stane se tak první železniční tratí v naší zemi, která kromě pravidelných preventivních údržbových zásahů nebude potřebovat ani takzvané pochůzkáře, kteří pravidelně kontrolují technický stav tratě.

Pestrý příběh jedné místní dráhy s dobrým koncem

Kvalitní dopravní napojení je základním předpokladem hospodářského rozvoje města či obce. To si koncem 19. století dobře uvědomovaly také obce a městečka na západě Českého středohoří, i když si neříkaly „smart“ a nezpracovávaly k tomu SWOT analýzu.

Z toho vzešla jejich iniciativa s cílem propojit železnicí Čížkovice, Třebenice, Třebívlice, Libčeves a Sedlec u Obrnic, řečeno slovy dobového tisku, „se státní dráhou v Lovosicích a na druhé straně s dráhami pražsko-duchcovskou a plzeňsko-březenskou“. Na konci této iniciativy byla regionální železnice (mnohonásobně rychlejší a výkonnější než tehdejší standard dopravy – koňský potah), která si časem vysloužila přízvisko Švestková dráha podle ovocných sadů a alejí Českého středohoří, jimiž procházela.

Pravidelný provoz zde byl zahájen v prosinci 1898. Po vzniku samostatného Československa byla dráha zestátněna a s výjimkou peripetií druhé světové války sloužila pro osobní i nákladní dopravu provozovanou státními železnicemi až do první dekády dvoutisících let. Po přechodu na tržní hospodářství se ani Švestkové dráze nevyhnuly problémy českých lokálek v konkurenci automobilové dopravy. V roce 2007 byl její, v té době již skomírající, provoz ukončen pro nezájem Ústeckého kraje jakožto objednatele veřejné dopravy.

V této situaci opět vstoupily do hry obce v okolí tratě. Rozhodnutí kraje se jim nelíbilo, a proto spolu s nadšenci do železniční dopravy založily občanské sdružení Konzultační dopravní společnost. Díky ní se vlaky v roce 2008 znovu rozjely v rámci turistického provozu. I přes tuto iniciativu však Správa železniční dopravní cesty (dnešní Správa železnic) označila trať Čížkovice – Obrnice za nepotřebnou a nabídla ji k odprodeji.

Pro zanedbanou, téměř 36 kilometrů dlouhou trať to nakonec znamenalo osudový zvrat směrem do netušených výšin. Trať v roce 2016 koupila zmíněná průmyslová společnost AŽD Praha, zaměřená na automatizační technologie v dopravě. Šlo o podnikatelský záměr s cílem vybudovat z této trati zkušební polygon pro testování stávajících sdělovacích a zabezpečovacích technologii, ale i utajovaných novinek této společnosti.

AŽD Praha navíc pod heslem „Švestková dráha žije“ navázala na činnost nadšenců a pokračovala v provozu sezónní víkendové turistické linky Lovosice – Most, která prochází malebnou krajinou Českého středohoří.

Obliba této linky nakonec vedla Ústecký kraj k jednání se společností AŽD Praha, které vyústilo do podpisu smlouvy o zahájení pravidelného železničního provozu na lince U10 Litoměřice horní nádraží – Most od 15. prosince 2019. Významnou součástí této linky je právě Švestková dráha. Linka U10 je tvořena 11 páry vlaků jezdících mezi Litoměřicemi horním nádražím a Mostem a dalšími 7 páry vlaků v úseku Litoměřice horní nádraží – Třebívlice. Provoz zajišťují tři nově zrekonstruované motorové jednotky RegioSprinter od výrobce Siemens – Duewag (viz foto), čtvrtá je v záloze.

Švestková dráha se tak stala, díky předvídavému přístupu, zdravému rozumu, dobrému podnikatelskému plánu a instalaci moderních technologií s následným zvýšením traťové rychlosti až na 100 km/h, nejmodernější a současně nejrychlejší regionální tratí na české železniční síti.

Globální diagnostický systém pro bezúdržbový provoz trati

Na Švestkové dráze je nyní připravován inovativní Globální diagnostický systém, který bude průběžně sledovat a vyhodnocovat důležité parametry tratě a všechny technologie na ní nainstalované. Tento systém je umístěn v technologické místnosti ve stanici Třebívlice. Chytrá technologie umí také předvídat některé poruchové stavy, takže servisní technici budou zasahovat před vlastní poruchou, a nedojde tak k omezení dopravy.

Místo obvyklých pochůzkářů bude celistvost kolejí hlídat speciální systém FTS s optickým kabelem, který sleduje vibrace kolejnic při projíždění vlaku. Pokud dojde k trhlině či lomu, systém tuto skutečnost identifikuje a přesně určí místo.

Jakmile se podaří dořešit legislativní problémy, je v plánu, že po zjištění trhliny či lomu, případně i při detekování dalších poruchových stavů na trati, automaticky vzlétne dron (viz foto), který poletí ve vymezeném letovém koridoru mimo pohyb lidí a automobilů, aby zjistil reálnou situaci. Nyní jsou drony testovány za dohledu techniků s velmi uspokojivými výsledky.

Sledovány budou také železniční přejezdy, systém ETCS (jednotný evropský vlakový zabezpečovač), činnost informačních systémů a rozhlasu, osvětlení stanic a zastávek a další prvky. Také technický stav propustků a mostků bude sledován po osazení chytrými čidly.

Od tohoto inovativního systému, který bude rok ve zkušebním provozu, si AŽD Praha slibuje významné zlevnění provozu celé tratě, zefektivnění zásahů servisních techniků a minimalizaci omezení provozu. V současné době je trať bez dopravních zaměstnanců, protože je dálkově řízena z dispečerského pracoviště v železniční stanici Lovosice.

Diagnostika a automatizované reakce na zhoršené parametry tratí se ukazují jako cesta k zefektivnění (nejen) regionálních tratí, a tím zachování jejich smysluplného provozu.

redakce Smartcityvpraxi.cz, s využitím podkladů AŽD Praha

Foto © AŽD Praha

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Projekt Finch West LRT: systém CBTC se uplatní také na lehké městské železnici tramvajového typu

12.7.2019 Řídicí a zabezpečovací systém Communication based train control – CBTC, pracující na principu pohyblivých bloků nezávislých na pevných kolejových obvodech, a tudíž umožňujících větší hustotu provozu i větší flexibilitu při řízení provozu, je charakteristický zejména pro systémy městských rychlodrah/metra bez řidiče – viz publikovaná zpráva UITP. nabízí však možnosti využití i mimo tyto systémy, například u lehkých městských železnic tramvajového typu. Důkazem je připravovaný projekt Finch West light rail transit (LRT) v kanadském Torontu, který si na konci června 2019 vybral jako řídicí a zabezpečovací systém právě CBTC značky SelTrac od firmy Thales.


Metro v Sydney: první metro v Austrálii je plně automatické, používá CBTC

20.6.2019 Automatický provoz metra bez řidiče se rychle rozvíjí téměř na všech kontinentech, jak konstatuje i nedávná zpráva UITP. Ke konci května 2019 „dobyla“ tato automatizace i australský kontinent: Do provozu s cestujícími byla uvedena Severovýchodní linka (North West Line) metra v Sydney, která je vůbec první systémem metra v Austrálii. Tato linka byla vybudována s plně automatickým provozem používajícím technologii CBTC, tedy automatizaci na principu pohyblivých bloků nezávislých na pevných kolejových obvodech, a tudíž umožňujících větší hustotu provozu i větší flexibilitu při řízení provozu. 


EasyMile předvedl autonomní elektrický minibus s dalšími úpravami pro plně bezobslužný provoz bez průvodce 

14.6.2019 I inovativní technologie se nepřestávají neustále vyvíjet. Nejde jen o technické zdokonalování, ale také o lepší přizpůsobení reálnému provozu v běžné každodenní praxi. Důkazem toho je i autonomní elektrický minibus EasyMile EZ10. V červnu 2019 jeho výrobce představil při příležitosti akce Mezinárodní unie veřejné dopravy „UITP Global Public Transport Summit 2019“ modernizovanou verzi tohoto pozoruhodného vozidla, vhodnou pro provoz zcela bez obsluhy – tedy nejen bez řidiče, ale i bez průvodce, který prozatím ve zkušebních provozech tento minibus zpravidla doprovází.


Strojové vidění může napomoci rozvoji autonomních vozidel

25.1.2019 Strojové vidění (nebo též „počítačové vidění“) představuje výrobní a průmyslové systémy, ve kterých je počítačově zpracovávána obrazová informace z kamery. Výsledek pak slouží jako vstupní informace pro automatizované rozhodování stroje nebo informačního systému. Typickým systémem strojového vidění je kamerová kontrola dokončeného výrobku na výrobní lince. Tato technologie však také může významně posunout vývoj ve zcela jiné oblasti – autonomních vozidlech. Nasvědčuje tomu spolupráce mezi americkou firmou PerceptIn, zabývající se technologií strojového vidění, a čínským výrobcem kolejových vozidel CRRC, o níž byla odborná veřejnost informována v polovině ledna 2019.


JR East začala s realizací svých plánů na zavedení bezobslužného provozu na celostátní železnici

22.1.2019 Východojaponská železniční společnost (JR East), největší japonský provozovatel železniční osobní dopravy, avizovala v srpnu 2018 své plány na zavedení bezobslužného provozu i na celostátní železnici. Tyto plány mají konkrétní podobu manažerské vize MOVE UP 2027. Již v prosinci téhož roku započala JR East s realizací této vize prvními testovacími jízdami. 


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. Více o knize zde 

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services