Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR






Pozvánky na akce


Stalo se










  

  

Marketingové řízení a jak Vám s ním umíme pomoci

Co je to marketing

Marketing představuje řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku.

Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek:
•    identifikace potřeb zákazníků – jaké druhy zboží a služeb kupují, jak je kupují, u koho je kupují a proč je kupují,
•    vymezení cílových segmentů trhu – tedy skupin zákazníků sdružených podle společných charakteristik,
•    vytváření konkurenční výhody pro každý z cílových segmentů trhu, na nichž se firma může vymezit vůči svým konkurentům a profitovat z tohoto vymezení.

K naplnění cílů marketingu slouží marketingový mix, tedy soubor marketingových nástrojů, který firma používá k tomu, aby dosáhla svých marketingových cílů.

Marketingový mix je vymezen v angličtině čtyřmi „P“:
•    Produkt (Product) – tedy zboží či služba, kterou zákazník nakupuje,
•    Cena (Price), za kterou je produkt prodáván a nakupován,
•    Místo (Place) – zde se jím rozumí trh, na který je produkt dodáván,
•    Propagace (Promotion) – tedy způsob, jak dát vědět cílovému trhu o produktu a jeho dodavateli.

Nejde tedy jen o propagaci výrobků či služeb, jak je marketing často chápán. Ta je jeho dílčí, ale zdaleka ne jedinou součástí.

Takto rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým.

Náš tým

Ing. Jakub Slavík, MBA je manažerský poradce s mnohaletou praxí ve strategickém poradenství a vzdělávání manažerů. Je mimo jiné držitelem ocenění britského The Chartered Institute of Marketing za nejlepší disertaci MBA v oboru marketingového řízení. Marketingovým řízením pro průmysl a veřejné služby a s ní související spoluprací s technicky zaměřenými manažery se zabývá po celý svůj dosavadní profesní život.

Ing. Pavla Slavíková je šéfredaktorka portálů www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz s bohatou praxí v technických médiích a v marketingu a obchodu na trhu B2B. Působí rovněž jako konzultantka v oboru energetiky a moderních technologií a manažerka propagačních a vzdělávacích akcí zaměřených na produkty z této oblasti.

Naše služby pro Váš marketing

1. Konzultační a vzdělávací služby pro marketing, zahrnující zejména
•    vhodné nasměrování Vašeho produktu na ten správný trh,
•    vhodnou volbu tržní strategie,
•    vymezení cílové skupiny,
•    určení nejvhodnějšího způsobu a médií, jak s cílovou skupinou komunikovat,
•    profesionální asistence při této komunikaci.

2. Služby pro propagaci Vašich produktů a prezentaci Vaší firmy, zahrnující zejména
•    vytváření odborných článků o Vašich produktech na základě produktových informací v různé podobě a formátech, se zaměřením na konkrétní cílovou skupinu a konkrétní média,
•    návrhy propagace Vašich produktů se zaměřením na konkrétní cílovou skupinu,
•    vytváření článků a návrhů inzerce pro PR Vaší firmy směrem k odborné i všeobecné veřejnosti, se zaměřením na konkrétní cílovou skupinu a konkrétní média,
•    organizace eventů pro propagaci Vašich produktů a PR Vaší firmy, směrovaných na konkrétní cílové skupiny,
•    propagace Vašich produktů na našich vlastních konferencích tam, kde se jejich cílová skupina shoduje s tou Vaší,
•    další služby v oblasti marketingu podle potřeby a dohody.

Jak naše služby fungují po obchodní stránce

Preferujeme dlouhodobý zákaznický vztah, který nám umožní co nejlépe porozumět Vašim produktům a Vaší firmě, a tak co nejefektivněji zužitkovat ve Váš prospěch naše znalosti, praktické zkušenosti a profesionální dovednosti.

Lze tedy například uzavřít rámcovou smlouvu o službách, naplňovanou dílčími zakázkami fakturovanými po dodání a odsouhlasení. Takovou zakázkou může být například příprava a dodání specializovaného školení nebo propagační kampaň ve stanoveném rozsahu.

Lze si rovněž vymezit objem objednané práce, která bude postupně dodávána a účtována na základě měsíčních výkazů (timesheetů).

Konkrétní služby a jejich ceny jsou určeny individuálně po vzájemné dohodě se zákazníkem.

Zákazníci našich služeb v oblasti marketingu

Mezi současné nebo minulé zákazníky našich služeb pro marketing z ČR i ze zahraničí patří například
•    Skupina ČEZ: dlouhodobé partnerství při propagaci energetických služeb ČEZ ESCO a nabíjecí infrastruktury ČEZ E-Mobilita,
•    Ekova Electric (nyní Škoda Ekova), výrobní a opravárenský podnik pro dopravní prostředky: poradenství při stanovení firemní strategie včetně obchodu a marketingu,
•    Iveco, výrobce autobusů: školení o elektrobusech a jejich marketingu,
•    Chariot Motors, výrobce elektrobusů: dlouhodobé partnerství při propagaci produktů a odborná asistence při vstupu na český trh,  
•    Murrelektronik, výrobce inteligentních spojovacích prvků pro průmyslovou automatizaci: dlouhodobé partnerství při vytváření odborných článků a realizaci propagačních kampaní na základě produktových informací a požadavků zákazníka,
•    nano power, výrobce trakčních baterií: propagační kampaň zahrnující vytváření a publikování odborných článků.

Kontaktní a identifikační údaje

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
IČ: 41993594, DIČ: CZ6304051171, plátce DPH,

Adresa: K podjezdu 596/18, 251 01 Říčany u Prahy
Tel. +420 323 631 119
E-mail: info@proelektrotechniky.cz

 Přečtěte si také:

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.



 

Naše tipy





















Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services



Elektroinstalační technika Výroba a přenos Průmyslová automatizace Automatizace dopravy Kabelová technika Elektronika Inteligentní budovy Osvětlení Měřicí technika Smart Metering Elektromobilita Obnovitelné zdroje Zajímavé projekty Vzdělávání Knihy našich autorů Rozhovory, komentáře

Proelektrotechniky.cz - elektrotechnika pro odborníky O nás Náš; tým - Odborní spolupracovníci Partneři Kontakty Info servis