Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Principy popisovaných technologií

Víte, jak působí barvy světla na rostliny a lidi?

29.6.2021 Je všeobecně známo, že různé barvy světla – tedy viditelné části elektromagnetického spektra – mají bezprostřední vliv na vývoj rostlin. Tento fakt je již léta využíván zejména při umělém pěstování květin a zemědělských plodin v uzavřených prostorách, tzv. vertikálních farmách. Je také výzvou pro dlouhé kosmické mise s lidskou posádkou, proto se jí zabývá mj. americká vesmírná agentura NASA. 


Black start: při zotavení české energetiky z případného blackoutu pomůže přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

8.11.2019 Ačkoli má Česká republika velmi robustní přenosovou síť, ani jí se nevyhýbá hrozba plošného výpadku v dodávkách elektřiny, tzv. blackoutu. V takovémto případě by mohla sehrát významnou roli přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně.  


Superkapacitory a jejich použití jako vyrovnávacího zdroje napětí v lokální energetické síti průmyslu i jinde

5.11.2019 Na začátku listopadu 2019 bylo v mladoboleslavské automobilce ŠKODA AUTO uvedeno do provozu unikátní energetické zařízení: superkapacitorový stabilizátor energetické sítě. Jeho smyslem je stabilizovat energetickou síť výroby, tedy vyřešit problém výroby s poklesy a krátkodobými výpadky v zásobování elektřinou. V oboru průmyslové automatizace jde o řešení zcela nové, nicméně superkapacitory se pro podobný účel již nějaký čas uplatňují například v sítích trakčního vedení drážní dopravy.


NuScale: malé modulární reaktory pomohou také bezemisní výrobě vodíku nebo rafineriím ropy

15.10.2019 Malé jaderné reaktory představují důležitý perspektivní směr v bezemisní výrobě elektřiny a tepla. Na Mezinárodní konferenci o klimatických změnách a roli jaderné energie, kterou pořádala Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) ve Vídni začátkem října 2019, promluvil o jejich dalších možnostech jeden z konstruktérů malého modulárního reaktoru NuScale. Prezentoval tak závěry studií, které projektová organizace NuScale k tomuto účelu vypracovala. 


EPR v Olkiluoto 3: reaktor generace III+ požádal o licenci

22.4.2016 Reaktor typu EPR, který patří k tzv. reaktorům generace III+ a je umístěn ve třetím bloku elektrárny Olkiluoto finské energetické společnosti Teollisuuden Voima Oyj (TVO) 


Vodíková mobilita a vodíková energetika – již ne vzdálená budoucnost

15.1.2016 V časopise PRO-ENERGY č. 4/2015 byl publikován analytický článek „Vodík ve spojení s palivovými články začíná měnit energetiku a dopravu“ od Ing. Jakuba Slavíka, MBA, provozovatele našeho portálu. S plným, redakčně neupraveným zněním tohoto článku nyní seznamujeme i čtenáře našeho portálu.  


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

31.3.2015 Na konci března 2015 byla zveřejněna k volnému využití aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ již dříve avizovaná na našem portále. Tato studie se zabývá stavem a vývojem elektrických autobusů v ČR a ve světě 


Víte, jak funguje baterie?

S bateriemi se setkáváme na každém kroku. Právě v naší rubrice Elektromobilita se o nich často pojednává jako o zdrojích elektrické energie. Bude proto užitečné si připomenout, jak baterie fungují 


Víte, jak funguje LED a OLED dioda?

LED dioda se stává stále užívanějším zdrojem osvětlení ve všech velikostech a účelech použití.  Je proto užitečné vědět, jak toto zařízení funguje. 


Víte, jak funguje veřejné osvětlení?

Další nápověda k článkům pojednává o veřejném osvětlení, tedy osvětlení ulic, silnic nebo jiných veřejných prostranství. Osvětlovací soustava veřejného osvětlení zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod a ovládací systém. 


Víte, jak fungují elektromobily a elektrobusy?

V článku se podíváme, jakým způsobem se baterie a palivové články, používají u automobilů a autobusů i u dalších silničních dopravních prostředků. 


Víte, jak funguje jaderná elektrárna?

Pro porozumění základnímu principu fungování jaderné elektrárny si nejprve stručně ukážeme, jak probíhá výroba elektřiny v uhelné elektrárně a teplo spalovaného uhlí nahradíme jiným teplem – teplem ze štěpné jaderné reakce. 


Víte, jak funguje fotovoltaický článek?

Fyzikální podstatou fotovoltaického článku je fotoelektrický jev, který objevil Alexandr Edmond Becquerel v roce 1839. Fotovoltaický jev je z fyzikálního hlediska charakterizovaný přímým vyražením elektronu z jeho oběžné dráhy fotonem slunečního záření. 

Víte, co to je a jak funguje inteligentní dům?

Pojmem "inteligentní dům“se během posledních let začaly označovat stavby, jejichž konstrukce a vybavení jsou od samého začátku zaměřeny na pohodlí a bezpečnost jejich obyvatel a na hospodárný i ekologicky šetrný provoz. 

 Víte, co to je a jak funguje smart grid?

Výrazem „smart grid“, nebo také česky „inteligentní síť“, bývají označovány komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. Základním principem smart grid je vzájemná obousměrná komunikace 


Víte, co to je a jak funguje ostrovní systém?

Některé články v naší rubrice Výroba a přenos se zmiňují o tzv. ostrovních systémech. O jaké systémy tedy jde? 


Víte, co je to projekt a projektové řízení?

Pod pojmem „projekt“ si většina lidí představí technický výkres domu nebo nějakého zařízení. V naší rubrice „Zajímavé projekty“ se však hovoří o trochu jiných projektech – výzkumných, vývojových, dopravních a podobně.  


Víte, co je to CBTC a jak funguje?

V naší rubrice Automatizace dopravy se velmi často vyskytuje zkratka CBTC, používaná v souvislosti s automatickým provozem vlaků. Podíváme se proto, jak tento systém funguje 


Víte, jak funguje ekologická výroba tepla?

Článek pojednává o tepelných čerpadlech, často používaných v kombinaci se solárními kolektory, a o spalování biomasy. 


Víte, jak funguje kogenerace?

Kogenerace znamená společnou výrobu elektřiny a tepla v jednom zařízení. Vyrobená elektřina slouží pro vlastní spotřebu nebo ji lze prodávat do rozvodné sítě.  


Víte, jak funguje výroba elektřiny z gejzírů a z moře?

Kromě výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách existují ve světě i jiné způsoby ekologického využití vody k výrobě elektřiny. Používají se v přírodních podmínkách, které se v ČR nevyskytují. 


Víte, jak funguje malá vodní elektrárna?

 Malými vodními elektrárnami rozumíme vodní elektrárny o výkonu menším než 10 MW. Používají se k výrobě elektřiny pro osobní potřebu, pro průmyslové účely i k dodávkám do rozvodné sítě.  


Víte, jak funguje větrná elektrárna?

Vítr vzniká tlakovými rozdíly mezi různě zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře. V blízkosti zemského povrchu je rychlost a směr proudění ovlivňována členitostí povrchu. 

Víte, jak funguje palivový článek?

Palivové články slouží k přímé přeměně chemické energie na stejnosměrný elektrický proud.

Pojmy, které je dobré znát

Zde je shrnutý význam základních pojmů týkajících se energie, jejích zdrojů a šetrného využívání. 

Víte, jak fungují projekty PPP a EPC?

V naší rubrice Zajímavé projekty se občas setkáme se zkratkami PPP (public-private partnership) a EPC (energy performance contracting). V obou případech jde o způsob financování

Vysokoteplotní elektrolýza vody v ÚJV Řež

Na odborném semináři Hydrogen Day, představil ÚJV Řež, a.s. experimentální zařízení pro vysokoteplotní elektrolýzu vody. Výsledky výzkumu se mohou uplatnit při výrobě vodíku v energetických zařízeních mj. pro využití v palivových článcích. 


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“. Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech 


Elektřina z mořských vln: představení elastomerové technologie

Na konci července 2013 představilo projektové konsorcium EPoSil v laboratoři společnosti Bosch první demonstrační model získávání elektřiny z mořských vln pomocí silikonových materiálů – elastomerů.  


Malé reaktory: významný trend v jaderné energetice

Vedle reaktorů 4. generace jsou důležitým současným trendem v rozvoji jaderné energetiky také tzv. malé reaktory. Jejich principy a vývojové směry ukázal 15. května 2013 na odborné konferenci Ing. Aleš John, MBA, Generální ředitel společnosti ÚJV Řež, a. s. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services