Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Digitální mohou být i malé a střední podniky – MPO pro ně vyhlašuje dotační výzvu v programu ICT a sdílené služby

18.8.2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 15. srpna 2021 V. Výzvu programu podpory ICT a sdílené služby – Digitální podnik v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Cílem této výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků (dále jen MSP) působících na českých trzích.

K dispozici v rámci této výzvy je k dispozici 300 mil. Kč. Žádosti se přijímají od 15. září 2021 do 15. listopadu 2021.

V souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/ 2014 lze v rámci této výzvy poskytnout podnikatelskému projektu veřejnou podporu dle čl. 14 pod podmínkou, že projekt naplňuje znaky tzv. „počáteční investice“. Výzva necílí na podniky konkrétní kategorie, podporovány nebudou pouze projekty, jejichž výstupy se přímo projeví v některém ve výzvě specifikovaných odvětví. Žadatelem/příjemcem jsou pouze MSP.

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů), které se klasifikují jako „počáteční investice“, a tedy související se zásadní změnou výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací těchto kategorií.

Konkrétně jsou to následující aktivity:

1. Podpora digitální transformace firmy. Jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (nejsou tedy podporované stroje a výrobní systémy, ale je možné podpořit pořízení softwaru použitého pro výrobu nových nehmotných produktů – aplikací), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav. Dále to jsou například systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI), systémy pracující s rozšířenou realitou a VR, pokročilé softwarové nástroje pro programátory, softwarové návrháře, softwarové licence, virtualizační platformy, dohledové systémy včetně jejich nezbytných částí, manažérské informační systémy MIS, pokročilé části podnikového informačního systému, software pro archivaci atd.

2. Logistické a skladové technologie. Podpořeno je řízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, technologie RFID, NFC, čtečky QR kódů, rozpoznávání obrazu za pomocí neuronových sítí, sledování stavu zakázek atd.

3. Vnitropodniková konektivita. Podpořeno je zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřící technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche a routery, headsety, šifrovací klíče, placené VPN atd.).

4. Kybernetická bezpečnost. Podporována je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti. Součástí prvků posilujících kybernetickou bezpečnosti může být i využití distribuované decentralizované databáze typu blockchain.

5. Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou, je možno pořídit za cenu, která bude v souhrnu tvořit max. 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Podporovanými aktivitami naopak nejsou například služby směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity), výroba či nákup reklamních materiálů, provozní výdaje (např. platba za spotřebované energie – elektrická energie, voda, paliva atd.), mobilní centra a mobilní provozovny (tj. bez pevného spojení se zemí), služby přímo související s těžbou kryptoměn, pořízení výrobních technologií (strojové zařízení, CNC atd.), projekty bez významného zvýšení celkové užitkové hodnoty nakupovaného majetku, ke zlepšení poskytovaných služeb, či zefektivnění firemních procesů) a další činnosti, přesně vymezené v uvedené výzvě.

Míra podpory podle regionů

Výzva je vyhlášena v souladu s novou regionální mapou, kde míra podpory může v některých regionech dosáhnout až 60 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální 10 mil. Kč. Podrobnosti míry podpory podle regionů uvádí tabulka výše.

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici zde

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím podkladů MPO ČR

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Zákon o nízkoemisních vozidlech v přepravě cestujících má zpoždění, dočasně jej nahradí usnesení vlády

6.8.2021 Vláda schválila koncem června Pravidla podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb pro úřady státní správy. Pro ostatní zadavatele jde pak pouze o doporučení. Jedná se o dočasné řešení do doby, než bude přijat zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.


Trend růstu registrací nových „čistých“ automobilů pokračuje: za první pololetí 2021 jich přibylo 3,5 tisíce

4.8.2021 V průběhu ledna až června 2021 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 112 805 nových osobních vozidel, což představovalo meziročně o 17 775 registrací více, tj. +18,7 %. Elektromobily a plug-in hybridní automobily (někdy souhrnně označované pojmem „elektroauta“) se na počtu podílí 4,3 % s počtem 3 454 vozidel. Meziroční nárůst registrací je tak o 65 % vyšší oproti stejnému období roku 2020.


Novela zákona o podporovaných zdrojích energie odstraňuje rozpor mezi „čistou“ energií a „čistou“ městskou dopravou

2.8.2021 Společným úsilím se Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a drážním dopravcům podařilo dovést do úspěšného konce změnu zákona o podporovaných zdrojích energie. Sněmovna tento zákon schválila v druhé polovině července 2021 i ve třetím, tedy závěrečném čtení.


Obnovitelné zdroje, kogenerace nebo energetický management v průmyslu: Modernizační fond vyhlásil další výzvy

2.7.2021 Po již dříve vyhlášených výzvách na modernizaci tepláren a výstavbu fotovoltaických elektráren pokračuje od června 2021 Modernizační fond se třemi výzvami na ekologizaci průmyslových podniků zařazených do systému EU ETS (systém EU pro obchodování s emisemi). Do něho v ČR aktuálně spadají desítky zařízení ze sektorů výroby oceli a železa, cementu a vápna, celulózy a papíru, chemického průmyslu, rafinérií ad. 


Zpráva ARA konstatuje přínosy městských drah, doporučuje jejich rozvoj a varuje před „tramvajemi bez kolejí“

24.6.2021 Australská železniční asociace (ARA) publikovala v dubnu 2021 zajímavou zprávu zvanou The Renaissance of Light Rail (renesance lehkých železnic). Světová odborná veřejnost s ní byla seznámena v červnu 2021. Na základě zkušeností z celého světa vyzdvihuje zpráva přínos rozvíjejících se lehkých železnic tramvajového typu a zároveň varuje před medializovanými technickými výstřelky souhrnně označovanými jako „tramvaj bez kolejí“. Z této zprávy zde vybíráme některé zajímavé informace. 


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde: 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services