Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Konference Smart city v praxi II: chytré technologie se zabydlují, od „feudálních“ dotací ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru

Prezentace jsou ke stažení zde v článku na Smartcityvpraxi.cz

O konferenci

27.3.2017 Jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2017 proběhla 21. března 2017 odborná konference Smart city v praxi II, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj a Sdružení dopravních podniků ČR. Generálním partnerem konference byla ČD - Telematika, hlavními partnery TECO, VARS BRNO a ČSOB, partnery IoT.water, ČEZ ESCO, Nissan, Enerfis, Neogenia a GORDIC.

Konference byla, stejně jako její první běh před rokem, zaměřena především na ty, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Tomu odpovídala i struktura cca 190 účastníků konference. Většina z nich pocházela z municipalit a městských organizací, zastoupen byl i průmysl, rozvojové agentury a další zájemci o téma smart city z praktického pohledu.

Důležité poznatky z konference

a) Technologie a rozvojové projekty

Oba bloky konference – ekonomicko-manažerský a technologický – po roce od prvního běhu konference ukázaly, že v oblasti chytrých měst a obcí v ČR a nabídky technologií pro jejich projekty je patrný vývoj.

Moderní technologie pro podporu smart city se z prezentací a brožur dodavatelských firem zvolna přesunují do každodenní reality měst a obcí. Například v Liberci byl společností ČD - Telematika úspěšně implementován první český projekt inteligentních parkovacích systémů využívající internet věcí a k tomu určenou komunikační síť SIGFOX.

Municipality a průmysl stále více chápou základní rozdíl mezi daty a informacemi – tedy, že informace představují pouze taková data, která snižují nejistotu při rozhodování. Tomu je přizpůsobována nabídka komplexních řešení firem působících v informatice a informační podpoře městské infrastruktury. V neposlední řadě pak inovativní technologie podporují komunitní život tím, že umožňují bezprostřední a bezproblémovou komunikaci vedení měst a obcí se svými spoluobčany, ku prospěchu všech zúčastněných.  

Nejen že nové projekty v ČR vznikají, ale projekty již formálně uzavřené mají další „život po životě“ a pokračují v započatých inovacích, jejichž přínosy jsou patrné v každodenní praxi. Příkladem toho je Smart region Vrchlabí jako spolupráce města Vrchlabí a skupiny ČEZ, která pokračuje zaváděním energetického managementu, realizací energetických úspor, zaváděním senzorických aplikací internetu věcí a dalším rozvojem elektromobility.  

Sama elektromobilita a její nabíjecí infrastruktura se v celorepublikovém měřítku nyní rozvíjejí rychleji než kdy předtím. Je přitom zřejmá podpora energetických společností i automobilek, které zde tuší sice zatím objemem nevelké, ale dynamicky rostoucí trhy.

b) Financování projektů pro smart city

V oblasti financování rozvojových projektů pro smart city zvolna dochází k odklonu od „feudálního“ přístupu k dotacím – tedy pasivní závislosti implementátorů na přídělu veřejných peněz podle značně komplikovaných pravidel s předem nejistým výsledkem. Místo toho je ze strany evropských struktur, a následně i národních orgánů a organizací, patrná podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru při financování rozvojových projektů. Předmětem dotací v rámci rozmanitých programů je přitom spíše (byť ne výlučně) vývoj a zkoušení moderních technologií, nežli nákup již technicky zralých a tržně zavedených produktů a řešení.

Této situace jsou si velmi dobře vědomy finanční instituce, které nabízejí tradiční bankovní nástroje či rozmanitá „alternativní“ schémata, počínaje leasingem a konče EPC nebo jinými formami spolupráce veřejného a soukromého sektoru. I tato řešení jsou již v ČR předmětem úspěšné implementace v rámci mnoha rozvojových projektů.

Bankovní instituce se zapojují nejen do pořizování a provozování rozmanitých moderních technologií, ale také do uživatelsky přívětivého využívání hromadné dopravy formou elektronického jízdného.

Další osvěta – křest publikace Smart city v praxi

S uplatňováním moderních technologií v každodenní praxi a osvětou v oblasti smart city roste ovšem také agresivita prodejců i „zneuznaných géniů“, nabízejících svá řešení za každou cenu pod líbivými hesly. V tomto případě je jediným východiskem další soustavná osvěta ohledně pojetí smart city a místa moderních technologií v něm jako prostředku k dosahování hospodářských a sociálních cílů, nikoli cíle sama o sobě.

Na tuto situace reaguje také první česká publikace zaměřená na koncept smart city a jeho praktické uplatnění Smart city v praxi od Jakuba Slavíka která měla na konferenci křest.  Tato publikace vydavatelství Profi Press má podtitul „Jak pomocí moderních technologií vytvářet město příjemné k životu a přátelské k podnikání“ a čtenář v ní najde užitečné manažerské poučky pro vytváření chytrých měst a regionů i příklady zajímavých „chytrých“ technologií, doplněné množstvím praktických příkladů.

Knihu je možné zakoupit na e-shopu vydavatelství Profi Pres zde

Shrnuto

Ukazuje se, že koncept smart city se i v ČR stále více stává předmětem rozvojových projektů implementovaných v každodenní praxi. Tyto projekty využívají moderní technologie v oblasti informatiky, mobility a energetiky jako prostředek k dosažení konkrétních strategických cílů měst a obcí.

V oblasti financí lze vidět posun od pasivní závislosti příjemců na dotacích ke smíšenému, veřejně soukromému financování projektů, které má podporu na evropské i národní úrovni.

Zároveň je stále patrná snaha některých výrobců a prodejců o nekritický prodej rozmanitých výrobků pod přívlastkem „smart“, bez ohledu na efektivnost jejich využití u zákazníka. Tomu je třeba bránit soustavnou osvětou v oblasti smart city, k níž přispěje i právě vydaná publikace Smart city v praxi.

Jakub Slavík

Foto © Zdeněk Nesveda a archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Děkujeme generálnímu partnerovi ČD - Telematika a všem ostatním partnerům za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za zajímavé podněty pro další rozvoj inteligentních měst, obcí a regionů.

Prezentace jsou ke stažení zde v článku na Smartcityvpraxi.cz

Fotogalerie:

 

 

  

   

 Přečtěte si také:

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Smart city v praxi: vychází první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

7.3.2017 Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services