Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Unicorn a RTE International uvedly do provozu aplikace pro celoevropské plánování odstávek a vyhodnocování vyváženosti sítě

17.9.2020 ENTSO-E, Evropská síť provozovatelů přenosových soustav pro elektřinu, zastupuje 42 provozovatelů přenosových soustav (TSO) z 35 zemí po celé Evropě. Jejímu fungování významně přispěje aplikace pro koordinované plánování odstávek (OPC) a aplikaci pro sledování předpovědí stavu sítě v krátkodobém horizontu (STA), kterou v srpnu 2020 úspěšně spustily společnost Unicorn a RTE International (RTEi). Aplikace poslouží rovněž pro evropská koordinační centra (RSC) a evropského správce přenosových soustav (TSO).

Úvodem

Velký rozvoj zdrojů obnovitelné energie a propojení přenosových sítí v Evropě vede evropské TSO k flexibilnějšímu a efektivnějšímu řízení přenosových soustav. Unicorn a RTE International vyvinuly pro ENTSO-E aplikace, které zjednodušují výměnu informací, zvyšují flexibilitu a bezpečnost dodávek elektrické energie na celoevropské úrovni, jak vyžaduje evropská regulace.

Na jedné straně aplikace OPC (Outage Planning Coordination) sjednocuje samotný proces plánování odstávek a poskytuje všem evropským TSO jednotný způsob sdílení informací o odstávkách v přenosových soustavách. Na druhé straně aplikace STA (Short Term Adequacy) zvyšuje kvalitu dat sdílených mezi TSO pro sledování stavu sítě v krátkodobém budoucím horizontu.

Trocha historie

Cesta k těmto aplikacím začala už v roce 2017, kdy se ENTSO-E a RSC na základě nařízení Evropské komise rozhodli vytvořit aplikaci OPC. Ta měla na evropské úrovni koordinovat plánování odstávek v elektrifikační síti. V roce 2018 uspělo konsorcium Unicornu a RTE International ve výběrovém řízení a společně vyvinuli aplikace OPC a STA, které byly úspěšně spuštěny do produkčního provozu 31. března 2020 (OPC) a 4. května 2020 (STA). Díky aplikacím OPC a STA je nyní plánování odstávek v přenosové soustavě všech evropských TSO koordinované a v krátkodobém horizontu lépe plánované, a celkově tak zvyšuje bezpečnost dodávek elektrické energie.

Spolupráce Unicorn a RTE International

Koordinované plánování odstávek (OPC) a vyhodnocování stavu sítě v krátkodobém horizontu (STA) jsou dvě klíčové služby poskytované evropskými koordinačními centry (RSC - Regional Security Coordinators) evropským správcům přenosových soustav (TSO - Transmission System Operators) dle nařízení evropské regulace.

Konsorcium Unicornu a RTE International vyvinulo ve spolupráci s ENTSO-E aplikaci OPC a STA pro použití RSC a TSO. Aplikace OPC byla úspěšně uvedena do provozu 31. března 2020 a aplikace STA 4. května 2020. V současné době Unicorn a společnost RTE International poskytují primární, sekundární a terciární podporu pro obě aplikace.

Aplikace OPC i STA využívají systém The Architecture od Unicornu v kombinaci s aplikací Let's Coordinate dodanou společností RTE International.

Aplikace OPC koordinuje plánování odstávek na evropské úrovni

Aplikace OPC průběžně shromažďuje plány dostupnosti a seznamy prvků sítě všech zúčastněných provozovatelů přenosových soustav. Posuzuje kvalitu dat (tj. validuje vstupní soubory), vytváří Global Merged Availability Plan, včetně dalších procesních výstupů a přehledů. Vše je následně dostupné pro RSC a TSO k dalšímu zpracování. Aplikace OPC také poskytuje grafické uživatelské rozhraní pro autorizované uživatele RSC a TSO, kteří tak mohou kontrolovat a spravovat předložené soubory (na základě definovaných rolí a přidělených privilegií).

RSC poskytují díky aplikaci OPC následující informace a služby jednotlivým TSO:

•    identifikaci odstávek mezi relevantními prvky, jejichž dostupnost má přeshraniční dopad,

•    návrhy řešení pro zmírnění nekompatibilit,

•    koordinaci zjištěné skutečnosti a návrhy nápravných opatření s dalšími sousedními RSC.

Aplikace STA zvyšuje kvalitu vyměňovaných dat

Aplikace STA zprostředkovává sběr vstupních dat, jejich zprocesování v dostatečné kvalitě a dostupnost v očekávanou dobu. Zajišťuje deterministickou a pravděpodobnostní kalkulaci, skládání výsledků a poskytování těchto výsledků ostatním platformám. Aplikace STA je také přístupná ve formě webové aplikace, kde přehledně reportuje vypočtené výsledky a prezentuje data uživatelům. K tomu zmíněný systém Let's Coordinate dodaný RTEi zjednodušuje interakci s uživateli a workflow práce s aplikací.

Služba STA cílí zejména na dvě oblasti:

První z nich je regionální kontrola a aktualizace krátkodobých diagnóz vyváženosti sítě v souladu s metodologiemi odsouhlasenými ENTSO-E pro krátké časové úseky. Tato adekvátnost je kontrolována resp. porovnávána s lokálními vstupy s ohledem na přeshraniční kapacity a výměnu energie. Výsledky této diagnózy můžou obsahovat doporučení k nápravným akcím pro optimalizaci přeshraniční výměny energie, např. požadavky na dodavatele balanční energie v koordinované oblasti.

Pokud je potřeba, provádí STA také samostatnou doplňující bezpečnostní analýzu a rozšiřuje koordinaci mezi sousední regiony (RSC). Výsledná doporučení se můžou skládat např. z úpravy přenosů kapacit mezi regiony, jako dodatek k předchozím doporučením.

Unicorn, redakčně upraveno

Ilustrační foto © redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

ČEZ spolupracuje s regiony: posiluje zásobování elektrickou energií na Králicku

21.7.2020 Úspěšnou spolupráci energetické skupiny ČEZ s regionem při jeho rozvoji znají čtenáři našich portálů na příkladu Smart regionu Vrchlabí. Dalším takovým příkladem, o němž byla veřejnost informována v červenci 2020, je region kolem orlickoústeckého městečka Králíky.


Výsledek úspěšné spolupráce v energetice: model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110 kV

16.7.2020 Provozovatelé přenosové a distribučních sítí, společnosti ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce, dokončili v polovině července 2020 projekt „Rozšíření modelu elektrizační soustavy v dispečerském řídicím systému o část distribuční sítě se jmenovitým napětím 110 kV“. Nový model poskytne dispečerům ČEPS detailnější přehled o elektrizační soustavě a zefektivní spolupráci s dispečinky provozovatelů distribučních sítí. 


Provoz vodních elektráren vltavské kaskády řídí modernizovaný dispečink

10.6.2020 Energetický trh prochází dynamickými změnami a koordinace výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektřiny vyžaduje stále kvalitnější řízení. Nárůst podílu obnovitelných zdrojů a celkový trend decentralizace energetiky je příležitostí i výzvou. Roste mimo jiné důležitost spolehlivého a pružného dispečerského řízení vodních elektráren Vltavské kaskády ale i přečerpávacích elektráren. Splnit tento úkol napomáhá zmodernizovaný centrální dispečink vodních elektráren ve Štěchovicích, o němž byla odborná veřejnost informována v červnu 2020. 


Česká přenosová soustava: pandemie ovlivnila výrobu elektřiny, její strukturu i cenu elektřiny, situace se nyní vrací do normálu

8.6.2020 Restriktivní opatření proti šíření pandemie COVID-19 s sebou přinesla změny provozních ukazatelů elektrizační soustavy ČR. Mimo jiné došlo ke snížení spotřeby, výroby a salda, poklesla také cena silové elektřiny. Od konce května 2020 se většina uvedených parametrů vrací k běžným hodnotám. Tolik poznatky provozovatele české přenosové soustavy, společnosti ČEPS, s nimiž byla odborná veřejnost seznámena na začátku června 2020. 


Virtuální IoT veletrh: bezplatný pilotní běh do konce roku 2020

27.5.2020 Tiše a přitom naplno se v dubnu 2020 rozběhl zcela nový projekt provozovatelů tohoto portálu: Virtuální IoT veletrh, prozatím v bezplatném pilotním běhu. Nyní má – navzdory všeobecným starostem s ekonomickými důsledky vládních protiepidemických opatření – veletrh první účastníky a další zájemci se hlásí. Je tedy na čase dát o něm vědět široké odborné veřejnosti a pozvat všechny, kdo se internetem věcí zabývají, do naší dobré společnosti. 


Kvalitní elektrická energie šetří zařízení a peníze jejich provozovatelů

27.2.2020 Důležitou součástí hospodárného řízení jakéhokoliv provozu či budovy je v dnešní době sofistikovaný energetický management. Velká část veřejnosti i podnikatelské sféry však za tímto označením vidí pouhý důraz na úsporné elektrické spotřebiče nebo na snížení ceny za energie pro odběratele. Vzhledem k rostoucím cenám energií se odběratelům tyto dveře však stále více přivírají. V konečném důsledku přináší mnohem výraznější finanční úspory zvýšení kvality dodávané energie, optimalizace spotřeby, hledání zbytečných odběrů a zdrojů nízké efektivity, či ochrana spotřebičů a energetické sítě. Takovéto pojetí energetického managementu realizují v praxi technologie české firmy  ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o.


Platforma International Phasor Data Exchange (IPDE): Česko a Slovensko spolupracují na spolehlivosti přenosových sítí

11.6.2019 Robustní přenosová síť je základem spolehlivé energetické soustavy v zemi. Dobře si to uvědomují i společnosti ČEPS a SEPS, provozovatelé přenosových soustav v České republice a na Slovensku, když na začátku června 2019 podepsaly dohodu o účasti v platformě International Phasor Data Exchange (IPDE). Jedná se o mezinárodní projekt určený k zjednodušení a zefektivnění výměny provozních dat v rámci propojených evropských přenosových soustav. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services