Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Nápověda k článkům 5

Víte, co je to projekt a projektové řízení?

15.3.2013 Pod pojmem „projekt“ si většina lidí představí technický výkres domu nebo nějakého zařízení. V naší rubrice „Zajímavé projekty“ se však hovoří o trochu jiných projektech – výzkumných, vývojových, dopravních a podobně. Přitom je zřejmé, že technický výkres bude často jejich součástí, ale zdaleka ne jedinou. Jak to tedy s těmi projekty vlastně je? Abychom si na tuto otázku odpověděli, odbočíme v dnešní Nápovědě k článkům od techniky do manažerských věd, v nichž je projektový management samostatnou disciplínou.

Projektem v manažerském slova smyslu rozumíme systém činností, směřujících k dosažení určitého jedinečného cíle za pomoci přidělených zdrojů v rámci organizace. Tyto pojmy si hned vysvětlíme.

Cíl projektu má tři základní rozměry:
•    věcné provedení – tedy dosažení požadovaných výstupů projektu v požadované kvalitě,
•    rozpočet – tedy objem peněžních prostředků, které jsou přidělené k uskutečnění věcného provedení projektu a které jsou postupně čerpány podle stanoveného plánu,
•    časový harmonogram – tedy provádění projektových činností a dodání výsledku projektu v plánovaných termínech.

Mezi uvedenými třemi rozměry projektového cíle – věcným provedením, rozpočtem a časovým harmonogramem – existuje úzký vzájemný vztah. S rostoucími nároky na věcné provedení rostou požadavky na rozpočet a/nebo spotřebu času. Případné snížení rozpočtu se nutně nepříznivě odrazí buď v kvalitě výstupů, nebo v dodržení harmonogramu (případně v obojím). Krácení časového harmonogramu zpravidla ústí ve zvýšené nároky na rozpočet nebo v ohrožení kvality věcného provedení.

Předmětem projektu může být jakýkoliv konkrétní jednorázový užitek pro konkrétního uživatele – například vývoj nového typu baterie, výstavba a zprovoznění nové trati metra spolu s jeho údržbou po určitou, pevně stanovenou dobu, ale také třeba natočení filmu nebo školení. Nezáleží tedy na povaze a velikosti projektového cíle, ale na způsobu jeho dodání formou projektu. Rozpočet projektu přitom může být několik tisíc korun (krátké školení) stejně jako mnoho miliard korun (pořízení nové elektrárny). Základní principy projektového řízení zůstávají stejné, jen se mění jeho obsah, rozsah a složitost.

Pokud je součástí věcného provedení projektu stavba nebo zařízení (jako třeba u zmíněné trati metra), hovoříme o investičním projektu.

Projekt se může členit na dílčí části či etapy nebo fáze, z nichž každá má opět svůj trojrozměrný cíl, tedy věcné provedení, rozpočet a časový harmonogram. Uveďme si dva příklady:

Výše zmíněný investiční projekt má zpravidla:
•    předinvestiční fázi, kdy se celý projekt připravuje a rozhoduje se, zda se uskuteční nebo ne (například jak a kudy povede nová linka metra, čím bude vybavena a z čeho se zaplatí);
•    investiční fázi, kdy se navrhují a staví či vyrábějí a následně uvádějí do provozu stavby nebo zařízení, které jsou součástí věcného provedení projektu (například se staví tunely a tratě metra, vyrábějí se vlaky a všechna pevná zařízení a vše se instaluje a zkouší);
•    provozní fázi, kdy projekt přináší po plánovanou dobu užitek, přičemž některé jeho části mohou být průběžně obnovovány (metro jezdí s cestujícími, dodavatel projektu jej udržuje, přitom jsou vyměňovány opotřebované součásti);
•    poprovozní fázi, kdy dodavatel projektu jej již neprovozuje a řeší vypořádání projektu (dodavatel projektu předává po uplynutí stanovené doby údržbu metra svému nástupci).

Projekt vývoje technického zařízení může být naproti tomu členěn na jednotlivé etapy podle dosažení plánovaných dílčích výsledků – například analýza vstupních informací, návrh technického řešení, konstrukce a odzkoušení dílčích součástí, konstrukce a odzkoušení prototypu, úpravy prototypu pro sériovou výrobu a jeho předání výrobci.

Aby bylo možné dosáhnout věcného provedení projektu v rámci stanovaného rozpočtu a ve stanoveném termínu, jsou k tomu potřeba tři druhy zdrojů:
•    technické (či fyzické) zdroje, jako budovy, stroje a zařízení apod., které jsou potřeba pro dosažení projektového cíle;
•    lidské zdroje, tedy projektový tým, s nímž se pojí i nehmotné zdroje ve formě znalostí a zkušeností jeho členů;
•    finanční zdroje, tedy peníze potřebné k realizaci projektu.

Projektovou organizací rozumíme firmu nebo jinou instituci (například školu), která projekt dodává. Projektovou organizací může být:
•    organizace založená za účelem jednoho konkrétního projektu, po jehož dodání zaniká – například firma založená pro natočení celovečerního filmu nebo samostatné sdružení (konsorcium) firem založené pro zmíněnou výstavbu a údržbu trati metra po smluvně stanovenou dobu
•    organizace specializované na průběžné dodávání různých projektů – třeba výzkumný ústav specializovaný na výzkumné projekty
•    organizace zaměřená na průběžné dodávání zboží a služeb, jíž je projekt součástí, ale ne hlavní náplní – například automobilka vyvíjející elektromobil v rámci samostatného firemního projektu.

Svojí jedinečností se projekt liší od podniku, jehož základní vlastností je naopak předpokládaná trvalost do neurčené budoucnosti.

Řízením projektu rozumíme cílevědomé ovlivňování projektových zdrojů za účelem dosažení cíle projektu. Proces řízení projektu zahrnuje:
•    definování projektu – stanovení projektového cíle ve všech jeho třech rozměrech,
•    plánování projektu – přípravu projektových zdrojů a časového harmonogramu pro dodání projektu,
•    vedení projektu – řízení projektového týmu a kontrolu plnění projektového cíle ve všech jeho třech rozměrech,
•    uzavření projektu – schválení výsledků projektu a vypořádání projektových financí (například zaplacení za výsledek projektu od zákazníka nebo schválení výkazu o čerpání peněz školy určených na daný projekt).

Za řízení projektu zodpovídá manažer projektu. Aby celý projekt úspěšně uřídil, musí:
•    rozumět věcnému provedení projektu z hlediska jeho účelu, užitku a základních vlastností natolik, aby o něm dokázal kvalifikovaně komunikovat s uživatelem a členy projektového týmu a rozhodovat o něm; nemusí přitom rozumět podrobnostem, pro něž má v týmu specialisty;
•    rozumět projektovým financím tak, aby byl schopen uřídit projekt po finanční stránce;
•    umět řídit lidi (i sebe sama), aby projektový tým rozuměl cílům projektu a dokázal je splnit.

Dobrým manažerem projektu tedy nebude ani zanícený technický specialista, neschopný vést lidi, ani univerzální schůzovní přeborník, který nevidí do věcné stránky projektu.

Při řízení projektů, obzvlášť těch složitějších, pomáhají manažerovi projektu různé softwarové nástroje. Ty jsou zaměřené zejména na sledování časového harmonogramu projektu a vzájemných návazností jednotlivých činností v projektu a na finanční řízení projektu, čili na sledování projektového rozpočtu a přidělování peněz jednotlivým etapám projektu a členům projektového týmu. Příklad grafického výstupu takového softwarového nástroje ukazuje obrázek.


Je však třeba hlídat, aby se z řízení projektu nestala pouhá „počítačová hra“ s příslušným softwarem. Základem každého řízení – ať projektu, firmy nebo jakékoliv jiné organizace – je vždy řízení lidí.

Ing. Jakub Slavík, MBA

Bonus: Vtip o projektu

Přečtěte si také:

Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy: Zpráva z konferencí Smart city v praxi IX a Efektivní elektromobilita v organizacích IV

21.3.2024 Ve dnech 19. a 20. 3. proběhly, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER, v areálu brněnského výstaviště dvě odborné konference pořádané provozovateli tohoto portálu: 9. ročník konference Smart city v praxi a 4. ročník konference Efektivní elektromobilita v organizacích. Konference byly zaměřeny na moderní technologie v mobilitě, energetice a dalších oblastech, včetně problematiky strategického řízení a financování. Konferencí se dohromady zúčastnilo na 130 odborníků z řad veřejných služeb, municipalit, dopravců, škol a dalších relevantních organizací.


Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích

2.3.2024 Srdečně Vás zveme na konferenci „Efektivní elektromobilita v organizacích IV“, která se koná 20. března 2024 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, městským službám, příp. dalším zájemcům o tuto problematiku, či školám. Obsah konference bude zaměřen na aktuální novinky v oblasti elektrických vozidel a dopravních systémů pro města a průmysl,   správy vozového parku, nabíjecí infrastruktury, softwarové/informační podpory a autonomní mobility a také na ekonomiku a financování elektromobility v organizacích.


Pozvánka na konferenci Smart city v praxi IX

2.3.2024 Srdečně Vás zveme na již 9. ročník konference „Smart city v praxi IX“, která se koná 19. března 2024 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference je svým obsahem zaměřena zejména na představitele municipalit a městských služeb a pokrývá širokou škálu moderních technologií a jejich uplatnění pro dosahování sociálních a ekonomických cílů měst. Program konference bude zahrnovat průřezové problémy – strategie smart city, ekonomika a rozvoj měst, nové technologie pro smart city – prezentace průmyslových partnerů konference, zahrnující nové produkty pro smart city a praktické zkušenosti z jejich aplikací, a také příklady dobré praxe ve městech a obcích.


O řízení rizik, krizovém řízení a dnešní neklidné době

19.11.2020 Nazrál čas, abychom se i my za naši konzultační firmu a naše portály vyjádřili k současnému dění plnému vládních veletočů, nečekaných zvratů i existenčních starostí, to vše ve jménu veřejného zdraví. Nemíníme si tu takříkajíc hrát na chytré – budeme se držet své odbornosti manažerských poradců, k níž patří i řízení rizik a krizové řízení. Chceme pouze čtenářům ukázat, z čeho vycházíme a jaké jsou naše závěry, založené na veřejně dostupných informacích a našich nejlepších znalostech a zkušenostech.


Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

27.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 302 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. Více o knize zde 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services