Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

Komentář se závěrečnou nabídkou spolupráce

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli.

Trh v podnikatelské sféře a ve veřejných službách

Trh v podnikatelské sféře je přes všechna úskalí ve svém úhrnu jasný a srozumitelný: Prodávající a kupující chtějí za přiměřenou cenu maximalizovat užitek pro sebe nebo pro své vlastníky. Tomu odpovídá i možný typ vztahů mezi nimi, který může mít v zásadě čtverou podobu, jak ukazuje náš obrázek. 

Vztah kupujícího a prodávajícího v podnikatelské sféře

Trh veřejných služeb je naproti tomu mnohem složitější. Není tu jeden zákazník, ale zákazníků více současně, ale zákazníků více, jak ukazuje obrázek:

•    ten, který produkt (tj. výrobek nebo službu) bezprostředně užívá – uživatel, primární zákazník; příkladem může být student, cestující v hromadné dopravě nebo pacient u lékaře,

•    ten, který o použití produktu fakticky rozhoduje či spolurozhoduje – ovlivňovatel, sekundární zákazník; příkladem může být rodina nebo přátelé tohoto studenta, cestujícího nebo pacienta,

•    ten, který produkt objednává a platí – plátce, zadavatel; příkladem může být stát, kraj či obec přispívající na provoz školy, dopravního podniku nebo zdravotnického zařízení,

•    ten, který produkt oficiálně povoluje – schvalovatel; v tomto případě příslušný správní orgán povolující provoz zmíněné školy, linky veřejné dopravy nebo zdravotnického zařízení a vyžadující za to splnění určitých omezujících podmínek.

Členitý trh

Primární zákazník má často omezený (nebo vůbec žádný) přímý vliv na způsob poskytnutí veřejné služby. Je však zpravidla v pozici daňového poplatníka, a tedy i součástí tzv. zainteresovaných subjektů, kteří mohou prosazovat své požadavky skrze politický systém nebo skrze nejrůznější zákaznická a zájmová sdružení (např. svaz pacientů).  Vliv sekundárních zákazníků bývá často podceňován. I tam, kde není zcela zjevný, může významně ovlivnit konečného uživatele. Role plátce a schvalovatele často splývají do jednoho subjektu veřejného zadavatele, který poskytuje veřejné finance na poskytování služeb a zároveň stanoví podmínky a pravidla jejich poskytování.

Dodávky veřejných služeb bývají nezřídka zajišťovány pomocí složitých organizačních struktur, kde se uplatňují vnitřní zákaznické vztahy a konkurence. Funguje zde tedy interní trh s interním zákazníkem.

V praxi bývají zájmy těchto zákazníků jen málokdy zcela totožné. Přesto je nezbytné, aby dodavatel na trhu veřejných služeb našel způsob, jak uspokojit potřeby každého z nich. Řešením je identifikovat tzv. strategického zákazníka – tedy toho, kdo má největší vliv na nákup našich výrobků či služeb. Na něj je nutno se zaměřit a snažit se s jeho potřebami a očekáváními sladit zájmy ostatních účastníků členitého trhu tak, aby očekávání každého z nich byla alespoň přijatelně naplněna.

Cena a propagace

U cenové politiky je u veřejných služeb třeba vedle hodnoty za peníze pro uživatele brát v potaz také omezení a pravidla dané zákonem o veřejných zakázkách. Řečí členitého trhu: Je nutno vyhovět plátci a schvalovateli.

Propagace komunikuje s trhem o produktu (výrobku či službě) a jeho dodavateli s cílem

•    informovat o produktu,

•    přesvědčit o jeho koupi,

•    připomenout že produkt již jednou koupený je stále na trhu.


Tyto obecné principy platí i pro dodavatele na trhu veřejných služeb (B2G – „business to government“), ovšem v mnohem složitějších podmínkách členitého trhu.

I zde je třeba si při vytváření propagace odpovědět na pět základních otázek:

•    Jaké jsou cíle propagace? Komu je určena? Tomu bude odpovídat sdělení a volba média.

•    Jaké sdělení by měla propagace obsahovat? To bude mít opět vliv na volbu médií.

•   Kolik peněz je k dispozici na propagaci? Tomu bude odpovídat volba média a celková koncepce propagace.

•    Jaká média by měla být použita k propagaci? To vyplyne z odpovědí na předchozí otázky.

•   Podle jakých kritérií se budou hodnotit výsledky propagace? Zpravidla jde o měření čtenosti či sledovanosti.

Bohužel jsme nezřídka svědky toho, že jediným kritériem pro volbu médií je čtenost či sledovanost. Ta je u tištěných médií jednoduše předkládána k věření (reality se inzerent sotva dopátrá), zatímco u internetových médií uplatňují mnozí inzerenti takříkajíc filosofii vojenského skladníka: kus jako kus, každý se počítá. Trh informačních technologií jim vychází vstříc formou nejrůznějších nástrojů, které ve výsledku až příliš často – a zdaleka ne za pakatel – propojují inzerci produktů se zcela irelevantními příjemci.

Uplatněna na průmyslových trzích nebo právě na trzích veřejných služeb je ovšem tato filosofie v zásadním rozporu s výše uvedeným posláním propagace: komunikovat s trhem. Komunikovat s trhem totiž, jak patrno, znamená komunikovat s těmi, kdo rozhodnou o nákupu právě toho našeho výrobku či služby.   

S propagací souvisejí i public relations (PR), které znamenají širší komunikaci organizace s veřejností a nejsou orientovány na konkrétní produkty, nýbrž na posílení dobré pověsti organizace. I to je důležité na trhu veřejných služeb, bez ohledu na omezení dané zákonem o veřejných zakázkách. PR totiž mimo jiné vytvářejí onen první dojem či efekt svatozáře, tedy „to navíc“, podle čeho se, třebas intuitivně, rozhodne zákazník mezi jinak rovnocennými nabídkami. A jak řečeno výše, s touto úlohou je nutné si poradit v prostředí členitého trhu veřejných služeb.   

Zdá se Vám to příliš složité?

Pro toho, kdo se ve světě veřejných služeb pohybuje desítky let a propojuje jej se světem moderní techniky, to není tak zlé. Je hlavně o to, vědět. Toto vědění Vám rádi předáme na specializovaném školení, podle potřeby uzpůsobené na míru, které si můžete u nás objednat na info@proelektrotechniky.cz. Více našich kontaktů je na tomto našem webu ZDE.

 Podrobnosti školení najdete na našem webu ZDE.

Budeme se na Vás těšit a rádi Vás naučíme to nejlepší, co sami víme.

Jakub Slavík

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Reference k textu a uváděným manažerským modelům viz Slavík, J. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách. Praha: Grada Publishing 2014 ISBN 978-80-247-4819-1

Přečtěte si také:

Školení pro manažery průmyslových firem: Úspěšně z průmyslu do měst a obcí

Trh v podnikatelské sféře je přes všechna úskalí ve svém úhrnu jasný a srozumitelný: Prodávající a kupující chtějí za přiměřenou cenu maximalizovat užitek pro sebe nebo pro své vlastníky. Trh veřejných služeb je naproti tomu mnohem složitější. Není tu jeden zákazník, ale zákazníků více. Pro obchodní, marketingové a produktové manažery průmyslových firem působících na trhu inovativních technologií, kteří chtejí expandovat na trhy veřejných služeb, nabízíme školení.


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

24.3.2022 V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Moderní technická a organizační řešení pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti

22.3.2022 Dne 22. března 2022 proběhl v pražském hotelu Olympik další, již sedmý, ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Již tradičně se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. Více o knize zde 

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Nakladatelství GRADA

Marketing a strategické řízení ve veřejných službách

Jakub Slavík

Ve čtvrtek 16. 1. 2014 vydalo nakladatelství Grada Publishing další knihu našeho autora. Na trhu ojedinělá publikace je určena všem manažerům a výkonným pracovníkům organizací, které dodávají veřejné služby (školství, zdravotnictví, hromadná doprava, sociální služby, veřejná správa aj.) nebo které je z pozice veřejného zadavatele objednávají. Zaujme i všechny další čtenáře, jimž není kvalita veřejných služeb lhostejná a kteří se v tomto směru angažují.

Zkušený autor čtivým způsobem seznamuje čtenáře se základními principy marketingového řízení a zákaznicky orientovaného strategického řízení a na jednoduchých příkladech a případových studiích ukazuje, jak je aplikovat v prostředí veřejných služeb a co se může stát, nejsou-li tyto principy využívány. I ve veřejných službách funguje marketingové řízení se všemi zákonitostmi jako u kteréhokoliv výrobku nebo komerční služby. Marketingové řízení veřejných služeb je však o to komplikovanější, že jejich uživatel a jejich objednavatel (plátce) často nejsou tytéž osoby či organizace a že jejich zájmy mohou být protichůdné. Přesto je třeba s nimi nakládat jako se zákazníky a dodat jim hodnotu za peníze.

Více informací s možností zakoupení po internetu zde


Nakladatelství GRADA

Finanční průvodce nefinančního manažera

Jakub Slavík

Publikace srozumitelně, čtivě a na názorných příkladech seznamuje techniky a další odborníky bez ekonomického vzdělání se základy finančního řízení podniků a projektů. Díky knize čtenář porozumí základním principům finančního řízení v obvyklých situacích, do nichž se může nefinanční manažer dostat – například hodnocení finančního zdraví podniku, rozhodování o nákladech a cenách, rozhodování o investičním projektu, případně rozhodování o akvizici firmy nebo naopak o outsourcingu činností.

Více informací zde


Z inženýra manažerem

Jakub Slavík

Publikace jednoduše, čtivě a se spoustou příkladů z praktického života ukáže technikům bez manažerského vzdělání základní manažerské dovednosti od řízení sebe sama po vedení týmů a motivaci druhých. Kromě toho seznámí čtenáře se základy důležitých manažerských disciplín – podnikatelského plánování a řízení projektů, řízení lidí, řízení peněz v podniku, marketingového řízení, řízení rizik a strategického řízení.

Více informací zde

Principy popisovaných technologií

Zde naleznete v přehledném seznamu popisy principů moderních technologií, od baterií, LED, palivového či fotovoltaického článku přes elektromobily, CBTC či kogeneraci  až po větrnou, vodní a jadernou elektrárnu, ostrovní systémy či smart grid.


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services