Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Zpráva MAF CZ 2022 hodnotí možné scénáře vývoje elektroenergetického sektoru v ČR do roku 2040

8.3.2023 Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS představil na začátku března 2023 dokument „Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040“ (MAF CZ 2022), v němž analyzuje dopady různých scénářů vývoje zdrojového mixu v České republice ve střednědobém horizontu a identifikuje možná budoucí rizika.

Zpráva MAF CZ

Analýza obsahuje čtyři scénáře – Respondentní, Konzervativní, Progresivní a nově také Dekarbonizační. Kromě vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti dodávek elektřiny bere v úvahu environmentální a ekonomické dopady jednotlivých scénářů.

Společnost ČEPS každoročně vypracovává toto národní hodnocení zdrojové přiměřenosti

(MAF CZ), které v několika scénářích zobrazuje možný vývoj českého elektroenergetického sektoru. Jednotlivé scénáře predikují, zda bude česká elektrizační soustava v horizontu do roku 2040 zdrojově přiměřená či nikoliv, tedy zda budou dodrženy parametry spolehlivosti dodávek elektřiny v ČR. Hodnocení zohledňuje faktory, jako jsou předpokládaná podoba energetického mixu, importní a exportní kapacita, výše spotřeby a socioekonomický vývoj.

Hodnocení zdrojové přiměřenosti v České republice navazuje na hodnocení zdrojové přiměřenosti na evropské úrovni, které zpracovává Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E). Analýza českého prostředí vzniká v souladu s evropskou legislativou o vnitřním trhu s elektřinou, která výrobcům a dalším účastníkům trhu (v ČR jsou to např. obchodníci, zákazníci, operátor trhu a další) ukládá povinnost poskytnout provozovatelům přenosových soustav údaje o očekávaném využívání výrobních zdrojů.

Cílem vnitrostátního hodnocení zdrojové přiměřenosti je určit možná budoucí rizika spojená se spolehlivostí dodávek elektřiny v ČR, identifikovat příčiny, které ke vzniku těchto rizik vedou a stanovit možné způsoby řešení. Sledovaným faktorem je přitom například velikost nepokrytého zatížení (LOLE) z pohledu plnění normy spolehlivosti (NS), při jejímž překročení je bezpečnost dodávek elektrické energie ohrožena.

Scénáře vývoje elektroenergetiky v ČR

Vedle Respondentního, Konzervativního a Progresivního scénáře možného vývoje elektroenergetického sektoru, které byly zpracovávány v předchozích letech, přináší MAF CZ 2022 nově také Dekarbonizační scénář.

Východiskem tohoto scénáře je dosažení závazku uhlíkové neutrality v roce 2050 v celé ekonomice ČR a v porovnání s ostatními scénáři je charakterizován rozsáhlou elektrifikací zejména v dopravě, vytápění a průmyslu, což vede k výraznému navýšení spotřeby elektřiny. Portfolio zdrojů je založeno na předpokladu konce uhlí k roku 2030 a instalovaná kapacita OZE v něm oproti Konzervativnímu scénáři narůstá na téměř dvojnásobek.

Nyní blíže k jednotlivým scénářům, viz grafy níže.

Respondentní scénář

Respondentní scénář zobrazuje základní trajektorii vývoje energetického mixu založenou na plánech a strategii provozovatelů zdrojů (respondentů dotazníkového šetření). V návaznosti na plány některých provozovatelů tedy neuvažuje konec uhlí před rokem 2040. Instalovaný výkon OZE narůstá pozvolna, a naproti tomu dochází k postupnému navyšování spotřeby v kontextu zvyšování životní úrovně a uvažované střední elektrifikace (zejména sektorů dopravy a vytápění). V důsledku realizace odchodu od uhlí až po roce 2040 se výsledné hodnoty LOLE (počet hodin s nedodávkou elektřiny za 1 rok) a EENS (celková roční nedodávka) z provedených simulací nasazení zdrojů pohybují nejníž ze všech scénářů. Maximálního LOLE 3 h a EENS 0,9 GWh dosahuje scénář v roce 2040. Soustava je tak zdrojově přiměřená v průběhu celého sledovaného období.

Konzervativní scénář

Konzervativní scénář naznačuje směr, kterým se česká elektroenergetika může ubírat v případě ukončení výroby elektřiny z uhlí do roku 2038. Z pohledu rozvoje OZE, spotřeby a dalších vstupů se tento scénář shoduje s Respondentním scénářem. Z hlediska zdrojové přiměřenosti výsledky nenaznačují vážnější problémy a ve výhledu do roku 2040 počet hodin nedodávky nepřekročí normu spolehlivosti ČR (LOLENS do 15 h/rok). Navýšení importu v roce 2035 souvisí s postupným odchodem od uhlí, který je v následujících letech částečně kompenzován plánovaným dostavením nového bloku JE Dukovany a navýšením výroby na plynových zdrojích.

Progresivní scénář

Progresivní scénář reflektuje vývoj spojený s plány dekarbonizovat nejen elektroenergetiku v souladu s klimatickými cíli EU. Zobrazuje trajektorii odklonu od uhlí do roku 2033, který je kombinován s ambicióznějším nárůstem instalované kapacity OZE a navyšující se spotřebou elektřiny v důsledku intenzivní elektrifikace. Výsledky po roce 2030 indikují razantní navýšení počtu hodin nepokrytého zatížení (až na LOLE 389 h v roce 2040) stejně jako objemu nedodané energie (EENS 798 GWh v roce 2040). Podle tohoto scénáře by elektrizační soustava ČR nesplňovala požadavek na spolehlivost. Brzké ukončení výroby na uhelných zdrojích je kompenzováno nárůstem výroby na plynových zdrojích a vysokými importy, které se pohybují na hranici technické importní schopnosti české elektrizační soustavy.

Dekarbonizační scénář

Dekarbonizační scénář je v porovnání s ostatními scénáři charakterizován rapidní dekarbonizací, kdy rozsáhlá elektrifikace, a to zejména v dopravě, vytápění a v průmyslu vede k výraznému navýšení spotřeby elektřiny. Portfolio zdrojů je založeno na konci uhlí k roku 2030 a instalovaná kapacita OZE v něm v průběhu sledovaného horizontu narůstá na téměř dvojnásobek oproti Konzervativnímu scénáři. Ani za vysokého využití plynových zdrojů a vysokých objemů importované elektřiny však není toto portfolio schopno udržet soustavu ve stavu zdrojové přiměřenosti. V roce 2030 dosahují hodnoty LOLE 105 h a objem nedodané energie 83,5 GWh. LOLE pro rok 2040 vzroste až na 1 085 h a EENS na 2 676 GWh (2 % roční spotřeby), s průměrnou hodinovou hodnotou deficitu zatížení přibližně 2 500 MW.Tyto hodnoty indikují značnou zdrojovou nepřiměřenost a scénář poukazuje na ýznamnou potřebu rozšíření zdrojové základny ČR, případně zavedení kapacitního trhu pro udržení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny.

Závěry MAF CZ 2022

Zejména z Progresivního a Dekarbonizačního scénáře MAF CZ 2022 vyplývá, že Česká republika bude od roku 2030 rizikově importní a bude závislá na dovozu elektřiny z možných přebytkových zemí, jako jsou Německo a Francie.

Po roce 2030 pak MAF CZ 2022 indikuje další zhoršení situace, které by mohlo vést k vážným problémům s přiměřeností soustavy. Podle Dekarbonizačního scénáře dosahují hodnoty LOLE v roce 2030 již 105 hodin a objem nedodané energie představuje 83,5 GWh. Další zhoršení situace je pak indikováno v roce 2040, kdy podle tohoto scénáře dosahují hodnoty LOLE 1 085 hodin.

MAF CZ 2022 ukazuje, že pro udržení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny se Česká republika v dlouhodobém horizontu neobejde bez výstavby dalších nových jaderných zdrojů a zároveň zavedení kapacitního mechanismu pro podporu flexibilních zdrojů, kdy provozovatelé dostávají od státu platby za dostupnost, případně i za výkon poskytnutý pro zajištění stability elektrizační soustavy.

Z provedených výpočtů a analýz rovněž vyplývá důležitost udržet si míru soběstačnosti při pokrytí národní spotřeby elektřiny. Vzhledem k nejistotám ve vývoji a zavádění budoucích technologií a zachování dnešních přebytků výroby elektrické energie v jednotlivých zemích existuje riziko, že dovoz elektrické energie přesáhne 10 % spotřeby elektřiny v ČR (jde o pravidlo uvedené v Aktualizované státní energetické koncepci neboli ASEK).

Zpráva MAF CZ je k dispozici na stránkách ČEPS ZDE

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím podkladů ČEPS

Grafy ze zprávy MAF CZ © ČEPS

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Další místa pro malé jaderné reaktory v ČR

8.3.2023 ČEZ předběžně vytipoval další dvě preferované lokality pro malé modulární reaktory (SMR), v pořadí druhý a třetí. Po prvním projektu SMR v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín by mohly vyrůst také v Dětmarovicích a Tušimicích. Tedy v místech současných uhelných elektráren, lokality se tak transformují na bezemisní. Skupina ČEZ o tom informovala veřejnost na konci února 2023. 


Jaderná elektrárna Temelín se připravuje na 60 let provozu

17.2.2023 Zajistit minimálně šedesátiletý provoz. Tak dlouho chce společnost ČEZ provozovat Jadernou elektrárnu Temelín. Pomoci tomu mají i průběžné modernizace. Ke klíčovým projektům patří prodloužení palivové kampaně, modernizace řídicích systémů nebo příprava na výměnu generátoru. Odborná veřejnost o tom byla informována v únoru 2023. 


Malé reaktory mohou využít výrobní zařízení uhelných elektráren

18.1.2023 Součástí energetických zdrojů založených na malých modulárních reaktorech není jen reaktor sám jakožto „pouhý“ zdroj tepelné energie, ale také veškeré další technologie sloužící k vlastní výrobě elektřiny. Zde se nabízí prostor pro jejich zefektivnění. Ukazuje to patent (resp. patentová žádost) jednoho z výrobců malých modulárních reaktorů, americké společnost Holtec International, z ledna 2023, umožňující využít pro malé modulární reaktory zařízení uhelných elektráren. 


Komercializace malých reaktorů na postupu: VOYGR od NuScale má typový projekt

5.1.2023 Důležitým rozvojovým směrem v jaderné energetice jsou malé modulární reaktory. Jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli této technologie je americký výrobce NuScale Power se svým produktem VOYGR. Na sklonku roku 2022 byl učiněn další významný krok k jeho komercializaci: Byla dokončena příprava jeho typového projektu, který slouží jako základ pro individuální projekt adaptovaný pro konkrétní umístění reaktoru. 


Jaderná energie v Česku na postupu: rekordní rok 2022

2.1.2023 České jaderné elektrárny vyrobily v roce 2022 rekordní množství energie. Do přenosové sítě dodaly téměř 31 TWh elektřiny, o 110 000 megawatthodin více než v předchozím roce. V roce 2023 očekává ČEZ kvůli plánovaným rozsáhlým investicím do nejméně šedesátiletého provozu mírně nižší produkci. 


Westinghouse, EdF a KHNP: tři uchazeči o stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech předložili nabídky

6.12.2022 Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., (EDU II), stoprocentní dceřiná společnost ČEZ, obdržela na konci listopadu 2022 nabídky od tří uchazečů na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Jsou jimi americko-kanadský Westinghouse, francouzská EdF a korejská společnost KHNP. Nyní probíhá u EDU II analýza nabídek a následně jednání s uchazeči. Poté do konce září příštího roku předloží uchazeči finální nabídky. 


První jaderné reaktory v Polsku dodá Westinghouse

15.11.2022 Polská energetika stojí v současné době z více než 80 % na spalování uhlí. Výrazný odklon od této ekologicky i klimaticky náročné výroby by mělo přinést vybudování nového jaderného zdroje. Na začátku listopadů schválila polská rada ministrů, že tímto zdrojem budou tři reaktory typu AP 1000 od Westinghouse. Pro tohoto amerického dodavatele je to historicky první zakázka na dodávku reaktorů v zemích Střední Evropy. 


30 let elektroenergetiky v samostatné České republice: změny a trend

1.11.2022 Za 30 let od vzniku samostatné České republiky v roce 1992 po rozpadu bývalého Československa došlo k významným změnám ve struktuře našich energetických zdrojů. Významnou měrou se na nich podílela skupina ČEZ jakožto dominantní výrobce elektrické energie v ČR. Od roku 1992 vzrostla výroba elektrické energie o více než 44 %, především se ale výrazně změnila struktura energetiky. Zatímco před třemi desítkami let dominovaly s více než 70 % uhelné zdroje, nyní je tomu jinak. 


ČEZ bude spolupracovat s kanadskou elektrárenskou společností Ontario Power Generation při uplatnění malých reaktorů

14.10.2022 ČEZ je jednou z elektrárenských společností, které se aktivně zabývají možným uplatněním malých reaktorů. Svědčí o tom i připravovaný Jihočeský jaderný park. Dalším důležitým krokem se stalo 12. října 2022 podepsání memoranda o porozumění (MoU) mezi ČEZ a kanadskou elektrárenskou společností Ontario Power Generation (OPG) s cílem spolupracovat na uplatnění jaderné technologie včetně malých modulárních reaktorů pro bezpečnou, čistou a spolehlivou výrobu elektrické energie. 


Platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie spuštěna, Česko jako první

10.10.2022 V prvním říjnovém týdnu 2022 byla spuštěna mezinárodní platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie. Současně v ní začala probíhat výměna regulační energie. Společnost ČEPS, která v ČR provozuje přenosovou síť, se k této platformě připojila jako první provozovatel přenosové soustavy již v červenci 2022, a následně provedla její testování. 


Modernizace zimní ochrany dukovanských věží vede k zefektivnění výroby elektřiny

29.9.2022 Přínos v podobě 2 385 MWh/rok navíc vyrobené elektrické energie získají energetici v Jaderné elektrárně Dukovany díky náhradě ručních armatur zimních ochran chladicích věží za elektricky a dálkově ovládané. Odborná veřejnost o tom byla informována koncem září 2022. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services