Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Skončila rekonstrukce významného ostravského vedení 110 kV

29.10.2014 Jedna z hlavních tras přívodu elektrické energie pro Ostravsko a okolí V 651/652 procházela v uplynulých dvou letech rekonstrukcí. V září byly práce dokončeny. Stavba byla náročná především svým umístěním na okraji Ostravy, kde byla manipulace značně ztížena hustou zástavbou a silničními a železničními tahy. Na realizaci se podílela společnost GA Energo technik.

Vedení je realizováno jako nadzemní dvojité a propojuje transformovny 110/22 kV Studénka a 110/22 kV Třebovice se zasmyčkováním do TR 110/22 kV Poruba. Práce spočívaly ve výměně původních stožárových konstrukcí typu ‚Soudek‘ a ‚Stromeček‘ za nové, typu ‚Soudek‘. V daném úseku jich bylo vyměněno 84, z nichž je 58 nosných a 26 kotevních. Celková hmotnost konstrukcí včetně stožárových patek dosáhla 529 tun. Zároveň byly demontovány původní základy a vystavěny nové, na které bylo použito 3368 m3 betonu. Finální fází byla instalace nových tyčových izolátorů LG 75/22/1270 a tažení vodičů typu 434-AL1/56-ST1A včetně kombinovaného zemního lana. Rekonstrukce proběhla ve stávající trase vedení.

Přestože se jednalo o poměrně krátký úsek, samotná realizace byla velmi náročná. „Část vedení prochází okrajem Ostravy. Zde bylo třeba vypořádat se logisticky a technicky s celou řadou křížení vedení s objekty infrastruktury, jako jsou silnice včetně dálničního přivaděče, železnice, vedení VN a NN, areál odkaliště, ale i s křížením s budovami a soukromou zelení. Rekonstrukci se nám nakonec podařilo zrealizovat bez výluk dopravy, pouze s částečným omezením dopravního provozu a jen s nejnutnějším omezením celkového provozu v lokalitě,“ popisuje Aleš Uldrych, jednatel společnosti GA Energo technik.

Loňská etapa rekonstrukce probíhala v termínu od poloviny června do poloviny listopadu. Pak se vedení vrátilo opět do provozu až do letošního dubna, kdy začaly práce na druhé etapě. Investorem byla společnost ČEZ Distribuce, která vedení vlastní a provozuje.

GA Energo technik

Foto © GA Energo technik

www.gaenergo.cz

Přečtěte si také další související články z rubriky Výroba a přenos:

Výstavbě polského Amazonu pomáhá náhradní přenosová trasa GA

20.5.2014 Plzeňská společnost GA Energo technik realizovala výstavbu náhradní přenosové trasy (NPT) pro polskou společnost Panattoni Europe v Bielanach Wroclawskich. Důvodem výstavby byla přeložka současného vedení 220 kV zasahujícího na pozemek pro stavbu logistického centra Amazon u Wroclawi. 


Zdvojení linky VVN Výškov – Čechy Střed: příspěvek ke zvýšení spolehlivosti české přenosové sítě

20.3.2014 V polovině března 2014 rozhodla společnost ČEPS o výběru dodavatele pro zdvojení linky zvláště vysokého napětí V410 Výškov – Čechy Střed. Posílení tohoto 400 kV vedení je součástí rozvoje národní přenosové soustavy, již ČEPS provozuje. Tímto projektem se zvýší a zaručí spolehlivost a efektivnost provozu přenosové soustavy. 


První etapa rekonstrukce VVN Třebovice dokončena

26.11.2013 V polovině listopadu 2013 skončila první etapa rekonstrukce doslouživšího vedení vysokého napětí mezi rozvodnami Třebovice a Poruba. Stavbu, jejímž investorem byla společnost ČEZ Distribuce, zajišťovala téměř ze dvou třetin společnost GA Energo technik, která patří mezi přední společnosti v oblasti dodávek služeb pro energetiku v České republice. Strukturální změny energetiky v Německu zvyšují emise skleníkových plynů

26.3.2014 Strukturální změny v německé energetice, označované pojmem „Energiewende“, jejichž charakteristickým rysem je odklon od jaderné energetiky, mají prozatím nečekaný důsledek: Emise skleníkových plynů v posledních letech rostou. Podle německé Spolkové agentury pro životní prostředí (UBA) bylo v roce 2013 v Německu vyprodukováno 834 miliónů tun skleníkových plynů. 


Finsko aplikuje smart metering a připravuje smart grids

11.2.2014 Podle finské legislativy o účtování a chytrém měření z roku 2009 měly být do začátku roku 2014 instalovány chytré elektroměry v 80 % všech domácností. To je velmi vysoký podíl ve srovnání s evropským průměrem pohybujícím se kolem 22 %. V tomto případě však realita legislativu ještě předběhla: Chytré elektroměry jsou nyní instalovány v 98 % finských domácností. Ve finských podmínkách je důvodem této expanze smart meteringu nejen ekologické povědomí obyvatel, ale také snaha energetických společností co nejlépe zabezpečit dodávku elektřiny i do těch nejodlehlejších oblastí země.  


Světová jaderná energetika v roce 2013: stabilní stav a perspektivy růstu

10.1.2014 Renomovaný britský odborný portál World Nuclear News zaměřený na jaderné technologie, s nímž naše redakce spolupracuje, zveřejnil začátkem roku 2014 souhrnnou analýzu událostí ve světové jaderné energetice za uplynulý rok. Jejím hlavním závěrem je, že celkový počet jaderných reaktorů dodávajících elektrickou energii do rozvodných sítí zůstává po roce nezměněný, zatímco jejich celkový instalovaný výkon zaznamenal nepatrný nárůst. Letošní rok, stejně jako rok 2013, začíná ve světě se 435 reaktory o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 375,3 GWe, čili o cca půl procenta vyšším. 


Očekávaný vývoj světové energetiky

25.10.2013 Na konferenci Trendy evropské energetiky, která proběhla 20. až 21. října 2013, představil zástupce Mezinárodní energetické agentury (IEA) obsah připravovaného přehledu „World Energy Outlook 2012“. Tento přehled shrnuje dosavadní vývoj a naznačuje další možné trendy v objemu a struktuře získávání energie ve světě. K nejzajímavějším v oblasti elektroenergetiky patří následující fakta a prognózy:  

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services