Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 7

Víte, jak funguje kogenerace?

1.2.2013 Kogenerace znamená společnou výrobu elektřiny a tepla v jednom zařízení. Vyrobená elektřina slouží pro vlastní spotřebu nebo ji lze prodávat do rozvodné sítě.

Při kogeneraci se využívá teplo, které se při výrobě elektřiny ve velkých elektrárnách odvádí bez užitku do vzduchu chladicími věžemi jako tzv. odpadní teplo. Tím se značně zvýší celková energetická účinnost: Zatímco elektrárny pracují s účinností necelých 30 %, celková účinnost kogenerace (tedy poměr využité elektrické a tepelné energie k energii použitého paliva) se u kogenerace pohybuje kolem 70–90 %.

Zařízení pro kogeneraci – kogenerační jednotky – bývají nejčastěji poháněny pístovým spalovacím motorem. Používají se však i jednotky s parními či spalovacími turbínami a zcela nově také s palivovými články.

Kogenerační jednotky se spalovacími motory. Tyto jednotky používají zpravidla automobilové, vznětové či zážehové motory upravené pro spalování zemního plynu nebo bioplynu. Jejich výkon je poměrně malý, řádově desítky až stovky kW. Takovéto jednotky využívají energii svého původního paliva celkem z 80–85 %, z toho
•    30–45 % pro výrobu elektřiny,
•    55–70 % pro výrobu tepla.

Takovéto kogenerační jednotky se nejlépe hodí pro výrobu elektřiny kombinovanou s ohřevem vody. Přibližně 2/3 vyrobeného tepla mají teplotu 100 °C, zbývající teplo (od výfuku) až 400 °C.

Kogenerační jednotky menších výkonů (do 100 kW) jsou vybaveny asynchronními generátory pro paralelní provoz se sítí. Asynchronní generátory nemají synchronizační zařízení, jsou jednodušší a levnější.

Kogenerační jednotky větších výkonů jsou vybaveny synchronními generátory. Mají větší účinnost a mohou pracovat nejen paralelně se sítí, ale také nezávisle na ní – v „ostrovním provozu“. Mohou tak být využity i jako nouzový zdroj pro případ výpadku dodávky elektrické energie ze sítě.

Kogenerační jednotky se spalovacími turbínami. Pohonnou jednotkou je zde spalovací turbína (podobně jako např. u turbovrtulového letadla). Jejich výkon se pohybuje v megawattech až desítkách megawattů. Tyto jednotky využívají energii svého paliva přibližně ze 70 %, z toho
•    25– 5 % pro výrobu elektřiny,
•    65–75 % pro výrobu tepla.

Tyto jednotky vyrábějí velké množství tepla a teplota jejich spalin dosahuje hodnot vyšších než 500 °C. Proto jsou výhodné zejména pro dodávky horké páry (technologické páry) pro výrobu v průmyslových podnicích.

Kogenerační jednotky s parními turbínami. Pohonnou jednotku zde tvoří parní turbína, tak jako v klasické tepelné elektrárně. Jejich výkon se pohybuje v megawattech až desítkách megawattů. Tyto jednotky využívají energii paliva přibližně ze 70–80 %, z toho
•    15–25 % pro výrobu elektřiny,
•    75– 5 % pro výrobu tepla.

Uvedené hodnoty je předurčují především pro výrobu páry pro ústřední vytápění jako hlavní zdroj energie s tím, že elektřina představuje doplňkové využití.

Palivové články představují zcela nový zdroj energie pro kogeneraci, používaný zejména u tzv. mikrokogenerace. Zatímco u všech výše uvedených zdrojů se k výrobě elektřiny používá generátor, zde je jejím zdrojem elektrochemický proces. Palivový článek, na nějž navazuje energetická sekce s úpravou vyrobené elektřiny pro praktické použití a výstupem tepla do otopné soustavy tvoří dohromady mikrokogenerační jednotku. Tato technologie primárně vyrábí elektřinu, s teplem jako odpadní energií (článek pracuje při teplotě 1000 °C), a hodí se tedy především pro budovy s nižšími požadavky na teplo a vyšší spotřebou elektřiny. Na rozdíl od kogeneračních jednotek s motory či turbínami vytváří jednotka s palivovým článkem nulové nebo jen velmi malé emise skleníkových plynů, podle způsobu získávání vodíku pro elektrochemický proces. Více o palivových článcích a mikrokogeneraci se lze dočíst v našem Zeleném taháku č. 2 a v článku Mikrokogenerace: řešení pro chytré budovy v rubrice Obnovitelné zdroje.

Kogenerace se nejlépe uplatní tam, kde celoroční spotřeba elektřiny a tepla nevykazuje velké sezónní výkyvy, například v hotelích, nemocnicích, sportovních zařízeních teplárnách, čistírnách odpadních vod nebo průmyslových podnicích. Její výhodou je vysoká energetická účinnost, její nevýhodou poměrně vysoké pořizovací náklady na kogenerační jednotky.

redakce Proelektrotechniky.cz

Přečtěte si také:

O řízení rizik, krizovém řízení a dnešní neklidné době

19.11.2020 Nazrál čas, abychom se i my za naši konzultační firmu a naše portály vyjádřili k současnému dění plnému vládních veletočů, nečekaných zvratů i existenčních starostí, to vše ve jménu veřejného zdraví. Nemíníme si tu takříkajíc hrát na chytré – budeme se držet své odbornosti manažerských poradců, k níž patří i řízení rizik a krizové řízení. Chceme pouze čtenářům ukázat, z čeho vycházíme a jaké jsou naše závěry, založené na veřejně dostupných informacích a našich nejlepších znalostech a zkušenostech.


Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

27.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 302 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. Více o knize zde 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Vitovalor 300-P: palivočlánková mikrokogenerační jednotka pro obytné domy na evropském trhu

15.5.2014 Jak jsme psali v našem článku První palivočlánková mikrokogenerace pro domácnosti v Evropě, byla v dubnu 2014 německým výrobcem tepelné techniky Viessmann uvedena na německý trh první palivočlánková mikrokogenerační jednotka, určená pro běžné spotřebitele. Tento produkt s obchodním jménem Vitovalor 300-P používá palivové články japonského výrobce Panasonic. 

 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services