Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros.

Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku v podmínkách zapojení velkého podílu zdrojů solární energie rozptýlených mezi velký počet drobných míst výroby a připojených k individuálním zásobníkům energie. Výsledkem projektu Nice Grid by měl být moderní systém energetického řízení, umožňující optimalizovat výrobu a spotřebu elektřiny na úrovni okrsku, tedy rozlohou malého regionu.

V této souvislosti si projekt klade za cíl i aktivně zapojit spotřebitele elektrické energie do řízení poptávky – hovoří se o přeměně spotřebitelů na účastníky, či aktéry spotřeby.

Projekt vede ERDF – francouzská národní elektrická distribuční spolčenost, pokrývající 95 % rozvodných sítí v zemi. Spolu s ní je do projektu zapojeno dalších 21 energetických, výrobních a jiných společností a organizací (viz odkaz na internetové stránky projektu dole).

Pro projekt bylo zvoleno město Carros ležící ve vnitrozemí Azurového pobřeží na jihovýchodě Francie poblíž známého letoviska Nice (odtud lze název projektu vykládat jako „síť Nice“ nebo anglicky „krásná síť“). Z hlediska zásobování elektrickou energií je město Carros charakteristické tím, že se nachází na periferii distribuční sítě a zároveň má k dispozici velký podíl elektřiny z individuálních solárních zdrojů. To jej předurčuje pro praktickou demonstraci uvedených cílů projektu.

Projekt Nice Grid je rozčleněn do tří oblastí či zón – viz následující obrázek:


                                                 zvětšit obrázek

„Modrá oblast“ zahrnuje 1500 odběrných míst města Carros připojených k energetické síti čtyřmi středonapěťovými distribučními vedeními a vybavených zásobníky energie o celkovém výkonu 5 MW.

„Oranžová oblast“ zahrnuje 200 spotřebitelů vybavených fotovoltaickými zdroji o úhrnném špičkovém výkonu 2,5 MWp pro testování rovnováhy mezi výrobou elektřiny, spotřebou a ukládáním do zásobníků energie.

„Žlutá oblast“ je skupina spotřebitelů odpovídající kapacitě jedné veřejné rozvodny představující zkušební zónu izolovanou od distribuční sítě a využívající pro svoji spotřebu pouze vlastní elektřinu z fotovoltaických zdrojů.

Zásobníky energie zapojené do systému tvoří:
•    jedna 560kWh /1,1MW lithium-iontová baterie na primární rozvodně v Carrosu, spojující distribuční síť s přenosovou sítí,
•    pět 310kWh /100kW lithium-iontových baterií instalovaných na pěti středně- a níznonapěťových rozvodnách, které ovládají špičkový výkon fotovoltaických zdrojů a řídí období špičkové poptávky; zároveň také umožňují provoz v ostrovním režimu a efektivnější řízení toků energie a napětí v síti,
•    sto 6,6kWh/3kW lithium-iontových baterií instalovaných v domácnostech dobrovolných účastníků a usnadňujících průběh spotřeby energie.

Fungování systému smart grid zajišťují tři základní systémové prvky:
•    standardní energetická síť, tj. elektrické vedení, rozvodny a transformátory,
•    automatizované systémy zajišťující propojení mezi konvenčními a obnovitelnými zdroji elektrické energie, zásobníky energie a spotřebiteli k optimalizaci toků elektřiny v síti; tyto systémy komunikují s energetickým dispečinkem po speciální komunikační síti,
•    dispečinky využívající softwarová řešení pro zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou energie, pro zmíněnou optimalizaci toků elektřiny v síti a pro další související úlohy při řízení energetické soustavy.

Dodavatelem systému energetického řízení je společnost Alstom.

Projekt Nice Grid začal v roce 2012 a potrvá čtyři roky. Je financován částečně francouzskou vládou a částečně z evropských zdrojů v rámci 7. rámcového výzkumného programu. Celkový rozpočet projektu činí 30 mil. €.

Cílem právě probíhajících testů odpovědi na poptávku po elektřině, zmíněných na úvod, je v praxi prověřit možnost snížení špičky v energetické síti mezi 18. a 20. hodinou pomocí chytrých elektroměrů LINKY patřících ERDF. Do testů, probíhajících dvakrát týdně, je dobrovolně zapojeno 130 domácností. Snížení poptávky probíhá například formou odstavení elektrického topení po dobu 0,5–1,5 hodiny (podle tepelné izolace v domech) tak, aby to nebylo na úkor pohodlí obyvatel. V jiných případech jde o nepoužívání dalších energeticky náročných spotřebičů.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Alstom

Obrázek dole © ERDF

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také další související články:

Decentralizovaná síťová inteligence: řešení pro systémy smart grid

26.5.2014 Společnost Siemens a provozovatel distribuční sítě v německém Baden-Württembersku Netze BW zahájili v květnu 2014 společný projekt s názvem Dezentrale Netzintelligenz (Decentralizovaná síťová inteligence). Projekt bude realizován v Baden-Württemberském regionu Niederstetten. Cílem projektu, reagujícího na německou strategii celkové změny národního energetického mixu, známé pod názvem Energiewende, je umožnit současné distribuční síti provoz s maximální autonomií Projekt smart grid v Římě na postupu

2.4.2014 Dodávkou středněnapěťové technologie od společnosti ABB na konci března 2014 pokračuje realizace projektu „smart grid“, realizovaného na části distribuční sítě v Římě. Hlavním nositelem tohoto projektu, probíhajícího v letech 2012–2020, je italská energetická společnost ACEA. Projekt zahrnuje cca 1200 spotřebitelů elektrické energie a 70km energetickou síť v části římské aglomerace. 


Strukturální změny energetiky v Německu zvyšují emise skleníkových plynů

26.3.2014 Strukturální změny v německé energetice, označované pojmem „Energiewende“, jejichž charakteristickým rysem je odklon od jaderné energetiky, mají prozatím nečekaný důsledek: Emise skleníkových plynů v posledních letech rostou. Podle německé Spolkové agentury pro životní prostředí (UBA) bylo v roce 2013 v Německu vyprodukováno 834 miliónů tun skleníkových plynů. Přeměna záplavy dat na zdroj cenných informací – software Gridstream MDMS pro velké objemy dat

14.2.2014 Po celé Evropě se začínají používat desítky milionů inteligentních měřidel. Mnoho energetických a distribučních společností tak čelí přílivu velkých objemů dat, která proudí do jejich systémů. Stovky milionů odečtů měřidel denně, společně s informacemi o kvalitě energie a stavu sítě, neustále navyšují terabajty informací, které by se měly ukládat do jediného datového skladu. Energetické společnosti proto potřebují efektivní systém 


Finsko aplikuje smart metering a připravuje smart grids

11.2.2014 Podle finské legislativy o účtování a chytrém měření z roku 2009 měly být do začátku roku 2014 instalovány chytré elektroměry v 80 % všech domácností. To je velmi vysoký podíl ve srovnání s evropským průměrem pohybujícím se kolem 22 %. V tomto případě však realita legislativu ještě předběhla: Chytré elektroměry jsou nyní instalovány v 98 % finských domácností. Ve finských podmínkách je důvodem této expanze smart meteringu nejen ekologické povědomí obyvatel, ale také snaha energetických společností co nejlépe zabezpečit dodávku elektřiny i do těch nejodlehlejších oblastí země.  


Očekávaný vývoj světové energetiky

25.10.2013 Na konferenci Trendy evropské energetiky, která proběhla 20. až 21. října 2013, představil zástupce Mezinárodní energetické agentury (IEA) obsah připravovaného přehledu „World Energy Outlook 2012“. Tento přehled shrnuje dosavadní vývoj a naznačuje další možné trendy v objemu a struktuře získávání energie ve světě. K nejzajímavějším v oblasti elektroenergetiky patří následující fakta a prognózy: 

 


Spectrum Power ADMS: nový systém řízení distribučních sítí pro smart grids

22.10.2013 V polovině října 2013 uvedla společnost Siemens na trh nový systém řízení distribuční sítě pod značkou Spectrum Power ADMS (Advanced Distribution Management System, tedy „zdokonalený systém řízení distribuce“). Tento systém je zvlášť vytvářen pro budování a rozšiřování energetických soustav typu smart grid. Spectrum Power ADMS v sobě integruje subsystémy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) a řízení odstávek, spolu s funkcemi analýzy sítě a poruch. Poprvé tak činí na softwarové platformě se společným uživatelským rozhraním.


Zkušební „smart grid“ v Německu

6.2.2013 Politický požadavek pro německou energetiku na rozsáhlé využívání obnovitelných zdrojů energie, jejichž výkon je v kontinentálních evropských podmínkách velmi proměnlivý, vede k intenzivnímu vývoji koncepce „smart grid“. Uplatnění této koncepce v praxi se nyní zkušebně připravuje v osmitisícovém německém městě Wachtendonk na Dolním Rýnu. ...->
  


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services