Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Schneider Electric: Acti 9 – rEvoluce v jištění

15.11.2013 Společnost Schneider Electric uvedla na trh modulární systém Acti 9. Pět generací zkušeností s nízkonapěťovými systémy umožnilo navrhnout a vyrobit systém, který splňuje i ty nejvyšší požadavky. Při jeho vývoji bylo přihlášeno 22 nových patentů. Šetří čas při práci profesionálů. Přizpůsobuje se náročnému prostředí všech aplikací a poskytuje uživatelům nákladově efektivní elektrické instalace s nulovými požadavky na údržbu.

To ale není vše. Jednoduchý a výkonný komunikační systém Smartlink posunuje rozvaděče uživatelů na vyšší úroveň. Umožňuje monitorovat a řídit spotřebu energie na úrovni velkých celků i individuálních zátěží. Jeho implementace do řídicího systému budovy nebyla nikdy snazší.

Vliv okolní teploty na provoz modulárních přístrojů

Vliv teploty okolního vzduchu na vypínací charakteristiky jističů popisuje přístrojová norma ČSN EN 60947-2 a norma pro přístroje obsluhované nepoučenými osobami ČSN EN 60898-1. Podle nich je referenční kalibrační teplota jističů 30 °C. Rozvaděče jsou ale běžně provozovány v souladu s ČSN EN 61439-1 při teplotě 40 °C. Při této teplotě je snížena jmenovitá hodnota proudu jističe o asi 6 %, a jsou-li jističe namontovány v těsné blízkosti, o dalších 20 %. Jistič 16 A má v tomto případě hodnotu jen 12 A. Každý prvek instalovaný v rozvaděči má určitou vnitřní impedanci a vyzařuje ztrátové teplo o výkonu ZI2. Toto teplo je třeba odvést a také zaplatit. Modulární jističe Acti 9 mají proti běžným jističům o 20 % nižší ztrátový výkon. Díky tomu jsou jejich teplotní charakteristiky mnohem plošší a zároveň umožňují nastavit referenční teplotu na 50 °C (obr. 1).

Obr. 1 Povinností výrobce je uvedení kalibrační teploty na těle přístroje, pokud se liší od obecné hodnoty 30 °C.

Bezpečné odpojení a izolace přiřazených obvodů

Další důležitou vlastností jističů je jejich použitelnost pro bezpečné odpojení podle normy ČSN EN 60947-3. Jde o bezpečnou izolaci odpojeného obvodu od zdroje elektrické energie. Podle zásad této normy musí přístroj poskytovat jednoznačnou informaci o stavu odpojených kontaktů. Tato je poskytována buďto přímým pohledem na odpojenou proudovou dráhu, nebo prostřednictvím ovládacího mechanismu. Požadavek normy splňuje nová řada jističů Acti 9 tím, že popis „0•OFF“ není jen popisem ovládací páčky, ale je přímo součástí pohyblivého kontaktu jističe. Takto je vždy zajištěna nezpochybnitelná informace o skutečném stavu kontaktů. Jestliže zůstanou kontakty jističe zablokovány v zapnutém stavu, je sice možné částečně pohnout ovládacím mechanismem, ale v žádném případě se neobjeví informace, která by uvedla obsluhu v omyl. Tato patentovaná vlastnost je nazývána VisiSafe (obr. 2) a je součástí jističů Acti 9.

Obr. 2 VisiSafe – záruka bezpečného odpojení

Jištění proudových chráničů

Jedním z požadavků norem řady ČSN EN 60947 je prokázání uváděných vlastností jisticích a spínacích přístrojů zkouškou. Jde o požadavky na koordinaci ochran, selektivitu přístrojů, vypínací a výdržné proudy přístrojů, kaskádování jističů apod. Tím jsou garantovány vlastnosti celé soustavy od vzduchového jističe za transformátorem až po modulární jistič v domovní rozvodnici. Všechny zmíněné vlastnosti jsou vždy zaručeny v rámci jednoho výrobce, který tyto vlastnosti vyzkoušel.

Podívejme se blíže na koordinaci přístrojů proudový chránič-jistič. Nezapomínejme, že proudový chránič nemá nadproudovou spoušť a přetížení a zkraty nevypíná. V ČSN EN 61008-1 jsou popsány druhy zkoušek, při kterých je prověřována koordinace mezi jističi a proudovými chrániči při zkratech. Tuto problematiku řeší Schneider Electric jen jedním plně koordinovaným proudovým chráničem. Důvodů je mnoho: omezení skladových zásob, zjednodušení návrhu a vyloučení chyb a také skutečnost, že Schneider Electric nabízí modulární jističe až do „velikosti“ 25 kA. Využitím vysoké omezovací schopnosti modulárních jističů bylo docíleno plné koordinace jediné řady proudových chráničů (iID) až do velikosti zkratového proudu 25 kA. Zkratový proud je rozhodujícím faktorem jen pro volbu jističe, jestliže vyhoví jakýkoliv jistič z řady C60, lze zkratový proud při výběru proudového chrániče zcela zanedbat (obr. 3).

Obr. 3 Jistič iC60H a proudový chránič iID Acti 9

Spolehlivá a bezpečná instalace

Praxe ukazuje, že až 30 % přístrojů je během výroby přemístěno nebo zaměněno. Často se tak děje až na stavbě, kdy už je rozvaděč pod napětím a mění se vlastnosti jištěných obvodů. Je tedy nutné s přístroji na DIN liště manipulovat a měnit jejich zapojení. Pozornost byla dosud věnována jen existenci zámků uchycení jističů, které dovolovaly jejich vyjmutí z řady bez nutnosti demontáže propojovací lišty. Ve skutečnosti jsou ale tyto zámky vespod jističe, a je-li rozvaděč již zapojen, jsou vlastně nedostupné. Nové modulární přístroje mají tyto zámky na přední horní hraně přístroje, a tedy vždy přístupné manipulaci. Výrazně se zkracuje doba montáže a demontáže přístroje, která navíc nevyžaduje použití dalších nástrojů. Stačí přiložit dva prsty k zámkům jističe nebo chrániče, posunout zámky dopředu od DIN lišty k sobě a takto odjištěný přístroj vyjmout. Opačným postupem lze přístroj na DIN liště zajistit (obr. 5).

Obr. 4 Dosud užívané řešení – zámky uchycení nedostupné za propojovací lištou

Obr. 5 U Acti 9 jsou zámky uchycení umístěny vpředu, stále přístupné manipulaci

Nové dvojité svorky přístrojů umožňují snadné a spolehlivé zapojení dvou vodičů různého průřezu a konstrukce (plný, slaněný) do jedné svorky. Toto zapojení nebylo dříve myslitelné bez přídavné odbočovací svorky. Propojovací lišta je nově umístěna v zadním otvoru svorky a přední otvor je určen pro zapojení vodiče. Na rozdíl od svorky pro propojovací lišty typu vidlička, která se umísťuje v přední části a vodiče za ní, takto provedená svorka zcela vylučuje chybné zapojení vodiče. Nevznikne tak situace, kdy už je „vydrátovaná“ rozvodnice, ale je nutné doplnit vodič do zadní svorky, jejíž polohu lze jen odhadnout (obr. 6).

Obr. 6 Dvojitá zdířková svorka umožňuje různě kombinovat vodiče průřezů 1 až 16 mm2 ve společné svorce nebo zapojit samotný vodič až do průřezu 35 mm2

Efektivita, jakou si zasloužíte

Acti 9 také zvyšuje účinnost každodenních operací. Systém VisiTrip umožňuje okamžitě identifikovat poruchu, díky čemuž ji lze rychle diagnostikovat a vyřešit a v minimálním čase uvést obvod zpět do chodu (obr. 7 a 8). Funkce tak přispívá k efektivnějšímu řízení budovy a zkracuje délku výpadků. Systémem VisiTrip jsou osazeny jističe i proudové chrániče.

Animace fungování systému VisiTrip je k dispozici zde


         Obr. 7 Přístroj vypnutý manuálně                                 Obr. 8 Přístroj vybavený poruchou

Komunikační funkce přináší systému Acti 9 inteligenci, účinnost a bezpečnost

Komunikační systém Acti 9 Smartlink umožňuje monitorovat a řídit spotřebu energie na každém podlaží, ve výrobní zóně, v kanceláři nebo dílně. Zároveň poskytuje okamžitou a přesnou informaci o výpadku napájení, takže lze reagovat rychle a účinně. Na rozdíl od klasických rozvaděčů, které vyžadují složitou napájecí a komunikační strukturu, lze Acti 9 snadno integrovat do jakéhokoliv řídicího systému budovy. Komunikační systém Acti 9 je založen na protokolu Modbus a je plně převoditelný do všech systémů řízení budov. Významně přispívá k dosažení lepší energetické účinnosti.

Jádrem celého systému je komunikační sběrnice Smartlink. Ta umožňuje připojit až jedenáct přístrojů, které lze monitorovat i aktivně řídit. Jejím prostřednictvím lze získat stavová i poruchová hlášení, řídit přístroje, sbírat data z elektroměrů. Je možné zlepšit jen takový proces, který lze průběžně měřit. Smartlink přispívá k efektivnímu řízení budov (obr. 9), jak je vidět na animaci zde


 

Obr. 9 Schéma komunikace (zvětšit obrázek)

Acti 9 má zelenou

Žádný jiný systém není tak bezpečný, jednoduchý a efektivní jako Acti 9 a žádný jiný systém zatím nedokázal zajistit vysokou kvalitu a výkon při využití 100% čistých, recyklovatelných komponent. Zařízení Acti 9 jsou vyrobena ze 100% recyklovatelných a obnovitelných materiálů a jsou zcela šetrná k životnímu prostředí. Vyhovují tak požadavkům na současnou i budoucí environmentální certifikaci a minimalizují negativní dopad na životní prostředí – od návrhu, přes celý životní cyklus až po případnou recyklaci.

Petr Bohušík, produktový manažer, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Obrázky: Schneider Electric

www.schneider-electric.cz

Mnoho dalších informací a animací naleznete ZDE

 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services