Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se

Manažerské poradenství – manažerské vzdělávání – technická publicistika

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je odborná konzultační firma s více než pětadvacetiletou zkušeností v dopravě, energetice, elektrotechnice i jiných průmyslových odvětvích.
Hlavním zaměřením firmy je:
•    manažerské a marketingové poradenství – analýzy trhu, podnikatelské plány, marketingové plány, cílená propagace a PR vůči vymezeným příjemcům;
•    obchodní, finanční a sociálně ekonomické posuzování a studie proveditelnosti investičních záměrů;
•    vzdělávání manažerů (zejména s technickým vzděláním) v „hard“ i „soft“ dovednostech – firemní a projektové finance, marketingové řízení, řízení rizik, vedení týmů, řízení sebe sama;
•    podpora strategických obchodních partnerství – vyhledání strategického partnera, konzultační podpora v úvodní fázi partnerství;
•    podpora veřejně soukromých partnerství – návrh organizačního uspořádání a platebního mechanismu, odborné revize projektů PPP;
•    krizové řízení a krizové plánování – příprava plánů krizové připravenosti.

Spolu s konzultační a vzdělávací činností provozujeme odborný informační portál Proelektrotechniky.cz, který nepřetržitě sleduje novinky z elektrotechniky, energetiky a automatizace včetně elektromobility, a také portál Smartcityvpraxi.cz zaměřený na oblast smart city. Naše portály jsou zaměřeny na manažery, specialisty, učitele a studenty i poučené laiky se zájmem o dění v těchto oborech.

Synergickým efektem provozování portálů a konzultačních služeb je průběžná informovanost o světovém dění v elektrotechnických a energetických oborech se širokou oblastí využití, kterou dokážeme okamžitě uplatnit v našich studiích a analýzách.

Firma je partnerem Sdružení dopravních podniků ČR v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu, zaměřené na podporu elektrických autobusů a další elektrické MHD. Firma kromě toho udržuje pracovní vztahy s dalšími profesními sdruženími, školami a odbornými médii v ČR (blíže viz v sekci Partneři) i v zahraničí (především European Hydrogen Association a European Electro-mobility Observatory).

Své služby dodává firma českým i zahraničním zákazníkům s češtinou nebo angličtinou jako komunikačními jazyky.

             

Podrobnosti nabízených služeb naleznete zde

                     

Vybrané projekty

Příprava projektu obnovy a rozšiřování autobusového parku v MHD Znojmo: odborná spolupráce a metodické vedení v technických, ekonomických a ekologických otázkách nákupu elektrobusů a autobusů na CNG, včetně průzkumu dodavatelského trhu elektrobusů.

Konzultace pro projekt elektrobusů v Ostravě: odborné služby Dopravnímu podniku Ostrava při stanovení optimálního obchodního modelu pro projekt průběžně dobíjených elektrobusů.

Smart city v praxi: organizace a odborné vedení konference zaměřené na praktickou implementaci konceptu smart city. Závěry z konferencí jsou k dispozici zde.

Studie pro zachování a další rozvoj elektrifikované MHD v Mariánských Lázních a okolí: průzkum dodavatelského trhu elektrobusů a parciálních trolejbusů a orientační zhodnocení finanční a ekonomické efektivnosti variant plné elektrifikace městské dopravy.

Podpora rozvoje konceptu smart city v ČR: odborná spolupráce na přípravě konceptu smart city Písek; práce v řídícím výboru pro přípravu metodiky smart city v rámci programu TA ČR BETA.

E-Standard: odborná podpora Sdružení dopravních podniků ČR v iniciativě pro sjednocování zadávacích podmínek a dobrovolnou standardizaci v dobíjecí infrastruktuře k elektrickým autobusům.

Úspory energie tramvají s využitím superkapacitorových zásobníků: Konzultační služby při technickém, finančním a obchodním posouzení možností instalace stacionárních superkapacitorových zásobníků energie u tramvají DP Praha pro zlepšení rekuperace energie z brzdění. 

Školení studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy: Vývoj a dodání specializovaných školení zaměřených na obsah a strukturu studie proveditelnosti a na provádění analýzy nákladů a přínosů (cost-benefit analýzy) u velkých investičních projektů v dopravě podle metodiky DG REGIO.

Podpora inovačních projektů pro elektrobusy: Konzultační služby při přípravě projektů vývoje elektrobusu a zavádění vývojového střediska v rámci programů EPSILON a POTENCIÁL pro firmu EKOVA ELECTRIC.


Elektrické autobusy pro město: Organizace a odborné vedení pravidelných konferencí pro dopravce, organizátory dopravy a municipality k aktuálnímu vývoji v oblasti trolejbusů a elektrobusů a jejich financování. Závěry z konferencí jsou k dispozici zde.

Zavádění nízkouhlíkových technologií v rámci ČR: odborná spolupráce na analytické studii pro Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci přípravy Operačního program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

E-mobilita v MHD: Studie stavu a vývoje elektrických autobusů v ČR a ve světě po stránce technické, provozní, ekologické a nákladové. Studie byla aktualizována v březnu 2015, aktualizovaná verze je k dispozici ke stažení  zde.

Trasa D pražského metra: konzultační podpora projektu po stránce organizačně technického řešení s využitím zabezpečovací technologie CBTC pro provoz bez strojvedoucích; cost-benefit analýza projektu; propojení systému řízení kvality a řízení RAMS (spolehlivost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost).

Podnikatelský a marketingový plán pro Biškekský trolejbusový podnik (Kyrgyzstán): Konzultační podpora obnovy trolejbusové dopravy financované EBRD; analýza trhu, návrh obsahu a struktury plánovacích dokumentů, doporučení pro smlouvu o veřejných službách a pro tarifní strukturu, vyhodnocení finanční a sociálně ekonomické efektivnosti.

Trolejbusy v městě Kragujevac (Srbsko): Finanční a socioekonomická analýza a návrh organizačního řešení nově navrhovaného projektu trolejbusové dopravy.

Konzultační služby pro železniční spojení Praha-Kladno/letiště: Několik konzultačních projektů zahrnujících nezávislou revizi cost-benefit analýzy, marketingovou studii nebo rozbor možného využití konceptu PPP při zadávání a financování projektu.

Železnice Cotonou – Parakou – Dosso: Návrh organizačního řešení osobní a nákladní přepravy v rámci studie železnice mezi Beninem a Nigerem.

Pražské železnice: Organizační a marketingové řešení ve studii pro založení společného podniku ČD/DP Praha k provozování městské a příměstské železnice v pražské aglomeraci.

Projekt uzavření metra: Expertní podpora v otázkách elektronických jízdenek a vlivu možného uzavření pražského metra turnikety na úniky tržeb z přepravy.

Revize projektu ČD Cargo pro Ministerstvo dopravy ČR: Expertní činnost pro hodnocení strategie vyčlenění nákladní dopravy ČD do dceřiné společnosti ČD Cargo.

Krizové řízení a řízení bezpečnosti v DP Praha: Expertní podpora zavádění systému krizového plánování, zpracování plánu krizové připravenosti a organizace řízení bezpečnosti.

Návrh tarifní struktury pro DP Ústí nad Labem: Modelování změn ve struktuře tarifů MHD s očekávaným dopadem na tržby.

Studie proveditelnosti severozápadní části městského okruhu v Praze: Podpora projektového řízení mezinárodního expertního týmu pro posouzení významné pražské silniční stavby.

Racionalizace údržby pro ČEZ: Expertní podpora zahraničních konzultantů.

Podpora strategického partnerství pro britského výrobce Hilson Wire Products v ČR: Vyhledání a ohodnocení možných obchodních partnerů, podpora v počáteční fázi partnerství.

Technické a ekologické due diligence pro Spolchemii: Expertní podpora zahraničních konzultantů při změně vlastnické struktury významného českého chemického závodu.

Manažerská školení – příprava a organizace, lektorská činnost

•    Výchova inovačních akademiků – manažerské vzdělávání pro pracovníky ČVUT
•    Školení nových trendů v dodavatelsky orientované údržbě v ČEZ a Škoda Power
•    Školení manažerů Chorvatské energetiky financované USAID v ČR a ve Skotsku
•    Školení hodnotitelů pro personální řízení v ČEZ
•    Školení členů dozorčích rad v ČEZ

Průzkum možností manažerského vzdělávání ve V. Británii a v USA pro ČEZ: Korespondenční a osobní průzkum možných dodavatelů manažerských vzdělávacích programů, vyhodnocení nabídek.

Marketing využívání obnovitelných zdrojů energie:  Dvojjazyčný videopořad „Energie pro život“ a e-learningový program „Energie na tabuli“ pro Českou energetickou agenturu.

About us

 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services