Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Veřejná konzultace k aktualizaci Národní strategie umělé inteligence

29.6.2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pracuje na aktualizaci Národní strategie umělé inteligence České republiky. V této souvislosti nyní provádí online veřejnou konzultaci. Jejím cílem je zapojit do procesu aktualizace odbornou i laickou veřejnost, a zohlednit tak postoje české společnosti k této nové technologii, která s sebou přináší řadu příležitostí i výzev. Veřejná konzultace probíhá od 28. 6. 2023 do 20. 8. 2023.

Umělá inteligence

Pro umělou inteligenci neboli AI (z angl. Artificial Intelligence) existuje více definic.

Obecně uznávanou definici, kterou přebírá i MPO, představila v roce 2019 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která na AI nahlíží jako na „systém založený na mechanickém fungování, který na základě cílů zadaných člověkem produkuje predikce, doporučení nebo rozhodnutí, která ovlivňují reálné nebo virtuální prostředí. AI systém je navržen tak, aby fungoval s různými úrovněmi autonomie. Umělá inteligence navíc prostřednictvím stroje vykonává lidské kognitivní funkce“.

Tato definice zní velmi odborně, avšak běžnému, i technicky vzdělanému čtenáři nejspíš mnoho neřekne. Bude tedy lépe vycházet z vymezení, které s odkazem na zahraniční odbornou literaturu shrnuje mj. česká verze Wikipedie a které se dále pokusíme redakčně upravit do jasné a srozumitelné podoby.

Umělou inteligencí se zde jednoduše rozumí obor informatiky zabývající se tvorbou informačních systémů řešících komplexní úlohy, jako je rozpoznávání, třídění a zpracování psaného textu či mluveného jazyka (ve formě počítačového kódu), obrazu (ve formě pixelů), nebo plánování či řízení na základě zpracování velkých objemů dat.

Umělá inteligence (AI) se zpravidla dále člení na dvě podskupiny.

První z nich je tzv. úzká umělá inteligence (Narrow Artificial Intelligence – NAI), zahrnující systémy pro řešení jediné úzce vymezené úlohy. Typickým příkladem je chatbot na internetových stránkách institucí (V těchto případech jde ovšem nezřídka o přespříliš úzkou umělou inteligenci – pozn. red.).

Druhou podskupinou je tzv. obecná umělá inteligence (Artificial General Intelligence – AGI). Pro ni je charakteristické řešení komplexních úloh s využitím flexibilního „strojového myšlení“ podobného lidskému uvažování ve spojení s velmi rychlým zpracováním dat.

Po technické stránce zahrnuje umělá inteligence některé dílčí obory, čtenářům našeho portálu již známé zejména z článků v rubrice Elektronika a informační systémy nebo Průmyslová automatizace. Mezi nejznámější z nich se řadí následující:

•    Počítačové vidění představuje odvětví výpočetní techniky a vývoje softwaru zabývající se vytvářením zařízení schopných získávat informaci ze zachyceného obrazu. Obraz přitom nemusí mít pouze optickou podobu, tedy být vytvářen světlem (v oblasti viditelného spektra nebo mimo něj), ale také může vznikat například „ohmatáváním“ prostředí pomocí zvukových vln, tedy echolokací. Počítačové vidění může být součástí robotiky.

•    Strojové učení: Zabývá se algoritmy, které umožňují počítačovému systému „učení“, tedy schopnost systému se sám efektivně přizpůsobovat změnám okolního prostředí. Stejně jako strojové vidění může být součástí robotiky.

•    Robotika je věda o robotech, jejich designu, výrobě a aplikacích.

•    Neuronová síť je struktura informačních systémů určená pro distribuované paralelní zpracování dat. Jejím předobrazem, v technice samozřejmě velmi zjednodušeným, je biologická nervová síť. Technická neuronová síť sestává z uzlů-neuronů propojených vazbami, s jejichž pomocí si tyto neurony navzájem předávají signály a dále s nimi pracují. Neuron má libovolný počet vstupů, ale pouze jeden výstup.

•    Expertní systémy: Expertní systém je počítačový program, který má za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci. Pro expertní systémy je charakteristické, že umějí zpracovávat nenumerické a neurčité informace, a řešit tak úlohy, které nejsou řešitelné tradičními algoritmickými postupy.

Tento výčet zdaleka není vyčerpávající. Umělá inteligence například ve velké míře pracuje s rozmanitými matematickými modely, zejména v oblasti teorie pravděpodobnosti nebo matematické logiky.

Národní strategie umělé inteligence, její aktualizace a veřejná konzultace

Česká republika schválila Národní strategii umělé inteligence v květnu 2019 jako jedna z prvních evropských zemí. Cílem tohoto strategického dokumentu je podpořit rozvoj a využívání AI v ČR a adresovat dopady této technologie na ekonomiku a společnost. Během roku 2022 bylo vyhodnoceno průběžné naplňování.  

Vzhledem k současnému vývoji v oblasti umělé inteligence a souvisejících technologií i k množství politických iniciativ na mezinárodní úrovni představujících závazná i dobrovolná pravidla pro systémy umělé inteligence se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo v průběhu roku 2023 Národní strategii umělé inteligence aktualizovat.

Aktualizovaná strategie bude zpracována na základě výstupů veřejné konzultace, ale také expertních vstupů, analýz, a zároveň bude probíhat v úzké spolupráci se všemi relevantními institucemi a aktéry veřejné i soukromé sféry. Finální dokument by měl být následně představen během roku 2024.

Do veřejné konzultace k aktualizaci se lze zapojit na k tomu určených stránkách MPO ZDE.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


Školení pro manažery průmyslových firem: Úspěšně z průmyslu do měst a obcí

Trh v podnikatelské sféře je přes všechna úskalí ve svém úhrnu jasný a srozumitelný: Prodávající a kupující chtějí za přiměřenou cenu maximalizovat užitek pro sebe nebo pro své vlastníky. Trh veřejných služeb je naproti tomu mnohem složitější. Není tu jeden zákazník, ale zákazníků více. Pro obchodní, marketingové a produktové manažery průmyslových firem působících na trhu inovativních technologií, kteří chtejí expandovat na trhy veřejných služeb, nabízíme školení.


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services