Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
RED: Nová směrnice EU na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie podporuje „zelený“ vodík v průmyslu a dopravě

31.10.2023 Dne 31. října 2023 přijala Evropská unie oficiální revidovanou podobu směrnice na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, tzv. RED (Renewable Energy Directive). Právní text, který je závazný pro všechny členské státy, zvyšuje cíl Evropské unie v oblasti podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie na minimálně 42,5 %.

Směrnice obecně

Směrnice nově přichází se závaznými cíli pro spotřebu obnovitelného vodíku v sektoru dopravy a průmyslu. Závazky mají za cíl zajistit nastartování spotřeby obnovitelného vodíku i v České republice.

Směrnice cílí na zajištění energetické nezávislosti prostřednictvím rychlejšího zavádění obnovitelných zdrojů energie (OZE) a přispívá k cíli EU snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Masivní rozšíření a urychlení využívání OZE při výrobě elektřiny, v průmyslu, budovách a dopravě navazuje na strategický záměr postupného odklonu od fosilních paliv a přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.

Směrnice stanovuje vůbec poprvé povinné cíle pro spotřebu obnovitelných paliv nebiologického původu (angl. zkr. RFNBO – Renewable fuels of non-biological origin) v průmyslu a v dopravě. Do RFNBO je zahrnut obnovitelný vodík, obnovitelný čpavek a obnovitelný metanol, ale i syntetická paliva.

Aplikace směrnice v průmyslu

V průmyslu bude nutné do roku 2030 přibližně 42 % spotřebovávaného šedého vodíku, vyráběného z fosilních paliv, nahradit vodíkem obnovitelným, který je vyráběn elektrolýzou pomocí obnovitelných zdrojů energie.

Revidovaná směrnice určuje, že do roku 2030 má být v průmyslu přibližně 42 % šedého vodíku nahrazeno vodíkem obnovitelným. Podle propočtů České vodíkové technologické platformy HYTEP se bude v uvedeném roce v ČR spotřebovávat přibližně 20 tisíc tun obnovitelného vodíku.

Očekává se, že EU masivně podpoří výstavbu nových obnovitelných zdrojů energie a výrobu obnovitelného vodíku pomocí elektrolyzérů. Důležitá bude i finanční podpora ze strany evropských a dalších fondů. V nejbližších letech by tak v ČR měla vzniknout řada elektrolyzérů, které bude třeba adekvátně podpořit, aby byly konkurenceschopné.

Aplikace směrnice v dopravě

V dopravě bude nutné do roku 2030 přibližně 1 % veškeré spotřebované energie zajistit pomocí RFNBO. Hodnota 1 % RFNBO je navíc povinné minimum v rámci dalšího kombinovaného cíle jak pro pokročilá biopaliva, tak pro RFNBO v hodnotě 5,5 % v podílu na konečné spotřebě energie v dopravě. Členské státy si budou moct rozhodnout, zda budou raději spotřebovávat pokročilá biopaliva, nebo navýší svůj cíl v RFNBO.

Směrnice definuje požadavky na používání obnovitelného vodíku, případně syntetických paliv na bázi vodíku. Cílem je, aby 1 % spotřebované energie v dopravě na území ČR v roce 2030 pocházelo z obnovitelných paliv nebiologického původu. Toho má být dosaženo především spotřebou obnovitelného vodíku, alternativně i spotřebou syntetických paliv. K tomu je potřeba přičíst jasnou podporu výstavby plnicích stanic na hlavních dálničních tazích a v krajských městech tak, jak ji požaduje další evropský právní předpis, konkrétně nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.

Vzhledem k větší efektivnosti využívání vodíku v palivových článcích pro elektrický pohon oproti jeho spalování v pístových motorech je pravděpodobnější, že se v sektoru dopravy prosadí spíše samotný vodík coby čisté palivo než vodík jako surovina pro syntetická paliva. Nejpozději v příští dekádě rovněž mají být k dispozici plynovody na čistý vodík a dnešní infrastruktura distribuce zemního plynu sehraje důležitou roli.

Kromě sektorových podcílů čistě pro RFNBO, směrnice ještě zavádí buďto závazný cíl snížení intenzity skleníkových plynů v dopravě o 14,5 %, nebo závazný podíl obnovitelných zdrojů v rámci konečné spotřeby energie v odvětví dopravy ve výši alespoň 29 % do roku 2030. Členské státy si budou moci vybrat, který z těchto cílů budou plnit. Obojí lze plnit například prostřednictvím RFNBO (především vodíkovými vozidly nebo syntetickými palivy), pokročilými biopalivy nebo elektrickou energií.

Promítnutí směrnice do národních legislativ 

Revidovaná podoba směrnice na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie byla zveřejněna v Ústředním věstníku EU dne 31. října 2023. V platnost vstoupí o dvacet dní později. Státy EU budou mít od té doby 18 měsíců na to, aby právní předpis implementovaly do svého vnitrostátního práva.

Jedním z cílů nové směrnice je i snaha EU, aby v členských státech bylo jednodušší a rychlejší budovat obnovitelné zdroje energie. Členské státy mají navrhnout oblasti urychleného využívání OZE (tzv. akcelerační zóny), kde budou projekty procházet zjednodušeným povolovacím procesem. U zavádění energie z OZE se předpokládá, že půjde o „převažující veřejný zájem“, což omezí důvody právních námitek proti novým zařízením.

Řadu současných překážek mají vyřešit v příštích letech novelizace zákonů a vyhlášek. Na elektrolýzu vody totiž dnes nahlíží zákony jako na nebezpečnou výrobu chemických látek. To však neodpovídá technické realitě – elektrolyzéry jsou ve skutečnosti relativně malá kompaktní zařízení.

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím podkladů České vodíkové technologické platformy HYTEP

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Přečtěte si také:

Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


Školení pro manažery průmyslových firem: Úspěšně z průmyslu do měst a obcí

Trh v podnikatelské sféře je přes všechna úskalí ve svém úhrnu jasný a srozumitelný: Prodávající a kupující chtějí za přiměřenou cenu maximalizovat užitek pro sebe nebo pro své vlastníky. Trh veřejných služeb je naproti tomu mnohem složitější. Není tu jeden zákazník, ale zákazníků více. Pro obchodní, marketingové a produktové manažery průmyslových firem působících na trhu inovativních technologií, kteří chtejí expandovat na trhy veřejných služeb, nabízíme školení.


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services