Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Testování smart grids v ČR: evropský projekt InterFLEX skončil s úspěchem, součástí byla skupina ČEZ

25.3.2020 Zástupci evropského projektu InterFLEX prezentovali výsledky na závěrečném setkání konsorcia v Paříži a následně i na finálním jednání se zástupkyní Evropské komise v Bruselu letos v únoru. Součástí projektu byla i společnost ČEZ Distribuce ze skupiny ČEZ. O výsledcích byla odborná veřejnost informována v březnu 2020.

Projekt InterFLEX

Projekt InterFLEX (viz schéma na obrázku výše) byl zaměřen na zvyšování flexibility evropských distribučních sítí a byl dokončen v únoru 2020. Prokázal mimo jiné zásadní zlepšení integrace nových decentrálních zdrojů, akumulačních zařízení i elektromobilů do distribuční soustavy.

Projektu InterFLEX vedla francouzská distribuční společnost Enedis. Spolu s ní se jej účastnili další čtyři evropští provozovatelé distribučních soustav: Avacon (Německo), ČEZ Distribuce, Enexis (Nizozemí) a EON (Švédsko). Ve dvacetičlenném projektovém konsorciu byli dále zapojeni dodavatelé, obchodníci s elektrickou energií a výzkumné organizace.

InterFLEX sestával z celkem devíti pracovních balíčků: pět demonstračních projektů (každý vedl jeden z účastnících se provozovatelů distribuční soustavy) a čtyři obecné pracovní balíčky (Management, Technická specifikace, Analýza využitelnosti, Publicita).

InterFLEX byl spolufinancován z programu Horizont 2020 – rámcový program EU pro výzkum a inovace, v jehož rámci byl podpořen z tématu LCE-2-2016 (Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution system). Jedná se o téma zaměřené na výzkum a testování chytrých distribučních sítí, akumulace a integraci systémových technologií v prostředí zvyšujícího se podílu obnovitelných zdrojů energie.

Zapojení ČEZ Distribuce v projektu

Společnost ČEZ Distribuce již téměř deset let testuje a nasazuje nové technologie a prvky tzv. chytrých sítí v rámci pilotních a realizačních projektů – viz projekt Smart region Vrchlabí jako součást evropského projektu Grid4EU. V souvislosti s celkovou digitalizací energetických sítí hodlá ročně investovat řádově miliardy korun do aplikací automatizace, řízení, monitoringu, měření a zpracování dat. Český demonstrační balíček v rámci projektu InterFLEX prokázal zásadní zlepšení integrace nových decentrálních zdrojů, akumulačních zařízení a elektromobilů do distribuční soustavy.

ČEZ Distribuce se účastnila projektu InterFLEX v roli vedoucího demonstračního projektu Demo2 a zajišťovala technickou koordinaci celého projektu. Partnery tohoto demonstračního projektu vedeného společností ČEZ Distribuce (WP6) byly Austrian Institute of Technology, ČEZ Solární, Fronius, Schneider Electric a Siemens.

Společnost ČEZ Distribuce v rámci projektu a v reálném provozu úspěšně otestovala chytré autonomní funkce fotovoltaických střídačů (viz foto níže), regulaci napětí pomocí jalového výkonu u velkých výroben elektrické energie připojených do hladiny vysokého napětí, dálkové i autonomní řízení u dobíjecích stanic pro elektromobily a malé akumulační systémy elektrické energie umístěné v domácnostech. Získané poznatky tvořily vstupy do obecných pracovních balíčků, a zajistily tak jejich posouzení z pohledu nákladů a přínosů pro možné budoucí nasazení na celoevropské úrovni.

V demonstračním projektu ČEZ Distribuce bylo dosaženo významného navýšení možnosti připojovat decentrální (obnovitelné zdroje) v řádu vyšších desítek procent oproti stávajícímu stavu, a to na napěťových hladinách nízkého i vysokého napětí. Výstupy a zkušenosti z projektu jsou přenášeny do každodenní praxe s cílem umožnit splnění rostoucích požadavků zákazníků na připojování nových výroben.

V rámci projektu byl také vybudován základ dobíjecí infrastruktury pro elektromobily, kterou ČEZ Distribuce využívá nejen pro testování vlivu dobíjení na distribuční soustavu ale i pro dobíjení svých firemních vozidel.

Výstupy projektu InterFLEX včetně zpráv jsou veřejně k dispozici na internetových stránkách projektu (sekce Results/Deliverables)a také na stránkách ČEZ Distribuce.

ČEZ, redakčně upraveno

Foto a obrázek © InterFlex

Další informace zde

Přečtěte si také:

Závěry o BAT v české energetice: tepelné elektrárny ČEZ budou ještě ekologičtější

23.3.2020 V srpnu 2017 schválila Evropská komise ve svém rozhodnutí č.2017/1442 tzv. Závěry o BAT (z anglického „best available techniques“ neboli nejlepší dostupné techniky). Tento dokument stanoví přísnější emisní limity, které budou muset všechna velká spalovací zařízení plnit do čtyř let od jejich schválení, tedy do srpna 2021. Závěry o BAT zároveň stanoví i přísnější požadavky na monitoring emisí znečišťujících látek, než jaké v současnosti upravuje česká legislativa. O tom, jak se těmto pravidlům přizpůsobují elektrárny skupiny ČEZ, byla veřejnost informována v březnu 2020. 


Vodní elektrárny Vltavské kaskády vyrobily v roce 2019 elektřinu odpovídající spotřebě 258 000 domácností

3.3.2020 Vodní elektrárny patří k důležitým obnovitelným zdrojům elektrické energie v České republice. Významný podíl mají elektrárny tzv. Vltavské kaskády, provozované skupinou ČEZ. Ta v únoru 2020 prezentovala zajímavé výsledky této energetické soustavy v roce 2019. 


Black start: při zotavení české energetiky z případného blackoutu pomůže přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

8.11.2019 Ačkoli má Česká republika velmi robustní přenosovou síť, ani jí se nevyhýbá hrozba plošného výpadku v dodávkách elektřiny, tzv. blackoutu. V takovémto případě by mohla sehrát významnou roli přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně. Od roku 2019 má tato elektrárna od provozovatele české přenosové soustavy, společnosti ČEPS, certifikaci na službu start ze tmy neboli black start. Jak byla v listopadu 2019 informována odborná veřejnost, v případě blackoutu by tak umožnila obnovit napětí v přenosové soustavě takzvaným podáním napětí do Elektrárny Chvaletice. 


Jaderná elektrárna Temelín umí pomoci rovnováze v přenosové síti a kompenzovat nestálost obnovitelných zdrojů

18.10.2019 Úkolem jaderných elektráren je pracovat v takzvaném základním zatížení. V případě regulace, tedy snižování výkonu, přichází na řadu až poslední. Přesto ale musí být schopné pomoci ve chvíli, kdy je elektřiny v síti nárazově víc, než odpovídá spotřebě. Platí to i o výrobě elektřiny v jaderné elektrárně Temelín, jak byla v říjnu 2019 informována odborná veřejnost. 


Cvičení Safeguard Territory 2019 prověřilo bezpečnost české přenosové soustavy

6.9.2019 Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS se zapojil do cvičení Safeguard Territory 2019, které mělo za cíl prověřit připravenost zabezpečení vybraných objektů kritické infrastruktury na území Moravskoslezského kraje. Osmý ročník prověřovacího cvičení příslušníků Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava probíhal mimo jiné v rozvodnách Kletné, Albrechtice a Horní Životice společnosti ČEPS. O některých zajímavých podrobnostech tohoto cvičení byla odborná veřejnost informována na konci srpna 2019. 


Platforma International Phasor Data Exchange (IPDE): Česko a Slovensko spolupracují na spolehlivosti přenosových sítí

11.6.2019 Robustní přenosová síť je základem spolehlivé energetické soustavy v zemi. Dobře si to uvědomují i společnosti ČEPS a SEPS, provozovatelé přenosových soustav v České republice a na Slovensku, když na začátku června 2019 podepsaly dohodu o účasti v platformě International Phasor Data Exchange (IPDE). Jedná se o mezinárodní projekt určený k zjednodušení a zefektivnění výměny provozních dat v rámci propojených evropských přenosových soustav. 


Na mimořádné situace je česká přenosová soustava připravena

18.4.2019 Rozvodny i vedení velmi vysokého napětí společně s dalšími objekty ve správě společnosti ČEPS patří k prvkům kritické infrastruktury státu. Narušení jejich bezpečného provozu by mělo přímý dopad na zajištění spolehlivých dodávek elektrické energie nejen v ČR, ale v rámci propojených soustav také v širším evropském kontextu. Společnost ČEPS proto aktivně prověřuje svou připravenost mimořádné či krizové situace řešit. Pravidelně se účastní součinnostních cvičení ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, Armádou ČR a krajskými samosprávami. O nedávných takovýchto cvičeních byla široká veřejnost informována začátkem dubna 2019. 


Energy Outlook: během 20 let stoupne spotřeba elektřiny o třetinu, jaderné zdroje budou stále potřeba

11.3.2019 Tradiční Energy Outlook, výhled budoucího vývoje energetiky do roku 2040, publikovaný společností BP a v únoru 2019 prezentovaný Českou nukleární společností, opět rozčeřil debatu o možnosti lidstva uspokojit stoupající poptávku po energiích a přitom si nezničit planetu. Podle BP i v budoucnu zůstane role jaderné energie významná. Pokud by byla snaha skutečně protlačit ambiciózní cíle na snižování emisí, pak bude jeho přínos o to důležitější. 


Zpráva Energy for Humanity: Německo je v důsledku Energiewende největším evropským producentem skleníkových plynů

21.11.2017 Německý program Energiewende, jehož charakteristickým rysem je odklon od jaderné energetiky a podpora obnovitelných zdrojů, vede paradoxně k tomu, že z Německa je největší evropský producent skleníkových plynů. Na tuto skutečnost upozorňuje zpráva nevládní organizace Energy for Humanity s názvem „European Climate Leadership Report 2017, Measuring the Metrics that Matter“ (tedy „Zpráva o vedoucí roli Evropy v oblasti klimatu 2017, Měření s měřítkem, které je důležité“), publikovaná při příležitosti Konference OSN o klimatických změnách (COP23) v listopadu 2017 v německém Bonnu. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services