Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Klimatická neutralita a její dosažení v průmyslovém podniku: příklad EP Rožnov

9.11.2023 Klimatická neutralita je velmi aktuální zejména mezi firmami, které na svém vztahu k ochraně klimatu stavějí svoji image vůči svému specifickému trhu. Stejně tak to platí i pro celý jejich dodavatelský řetězec. Příkladem je společnost EP Rožnov, člen skupiny ČEZ ESCO. Realizovat tento cíl jí pomohla společnost ČEZ ESCO ze skupiny ČEZ. Odborná veřejnost o tom byla informována v listopadu 2023.

Klimatická neutralita – co a proč

Klimatická neutralita představuje nulový rozdíl mezi emisemi a pohlcováním (tzv. propady) skleníkových plynů produkovaných při činnosti dané organizace. Emise i pohlcování se propočítávají podle standardizované mezinárodní metodiky.

Na úrovni státu je závazek klimatické nebo uhlíkové neutrality vnímán různě. V některých případech, například ve Velké Británii, se stal součástí legislativy. Jinde jde zatím spíše o veřejné deklarování ambice daného státu, které se do zákonů ani do fáze přípravy podrobného plánu ještě nedostalo.

Tomu odpovídá i přístup různých firem na mezinárodních trzích. Řada velkých mezinárodních společností vyhlásila své cíle klimatické neutrality, těm se budou muset přizpůsobit i jejich dodavatelé.

Klimatická neutralita v EP Rožnov

–    EP Rožnov

EP Rožnov je lídrem v oboru čistých prostor v elektrotechnice, automotive, farmacii, zdravotnictví a dalších odvětvích. Jsou to prostory, ve kterých je řízena koncentrace částic obsažených ve vzduchu a současně jsou řízeny i ostatní relevantní parametry např. teplota, vlhkost a tlak.

Poptávka jejích zákazníků po bezemisních produktech je velmi silná, a proto EP Rožnov vypracovala komplexní dekarbonizační plán, který povede ke snížení emisí skleníkových plynů na nulu. Zásadní snížení emisí CO2 pomůže EP Rožnov získat nové zákazníky a udržet si stávající velké odběratele, mimo jiné významné mezinárodní firmy, pro které je zodpovědný přístup k podnikání a ochraně klimatu stále větší prioritou a zásadně ovlivňuje strukturu jejich dodavatelského řetězce.

Dekarbonizační strategii vedoucí ke klimatické neutralitě, kterou pro EP Rožnov vypracovala společnost ČEZ ESCO, vyčíslila klimatickou stopu a navrhla vhodná řešení k její eliminaci.

V roce 2030 tak bude EP Rožnov plnit takzvané ukazatele emisní neutrality Scope 1 a Scope 2, v roce 2040 pak bude společnost chtít, aby byly klimaticky neutrální i jejich dodavatelé a v rámci její činnosti nebyly produkovány ani žádné další nepřímé emise (Scope 3).

–    Zdroje emisí a výpočet klimatické stopy

Prvním krokem pro dosažení klimatické neutrality EP Rožnov bylo vyčíslení klimatické stopy společnosti. Téměř polovina produkovaných emisí pochází ze spalování pohonných hmot, velkou část tvoří emise ze spalování zemního plynu v kotelně a z využití elektřiny z veřejné sítě, zbytek emisí vzniká při běžných únicích chladiv v klimatických jednotkách.

Výpočet klimatické stopy a nastavení dekarbonizační strategie bylo realizováno v souladu s mezinárodně uznávanými standardy – GHG Protocol a ISO 14 064-2. Správnost využité metodologie byla verifikována nezávislou certifikační agenturou BUREAU VERITAS SERVICES CZ, jejichž potvrzení získalo ČEZ ESCO jako první na českém trhu.

–    Fotovoltaické zdroje

Mezi důležitá opatření, kterými lze v EP Rožnov dosáhnout nejvyšších úspor emisí CO2, patří instalace fotovoltaické elektrárny. Jako součást řešení bude pilotně instalována také baterie z recyklovaných akumulátorů elektromobilů vyvinutá ve spolupráci se Škoda Auto.

Pro pokrytí celkové energetické spotřeby bude vlastní výroba z FVE doplněna odběrem bezemisní elektřiny se zárukami původu ze sítě.

Vhodným rozšířením fotovoltaiky se může v budoucnu stát výstavba tzv. carportu, tedy zastřešení parkoviště, které pokrývají solární panely. Instalace carportů usnadní plánovaný rozvoj elektromobility v EP Rožnov, umožní totiž například částečné napájení dobíjecích stanic na ploše parkoviště.

–    Elektrifikace vozidlového parku a další opatření

Mezi další významné kroky při snižování emisí CO2 bude patřit obměna vozového parku za elektromobily, výměna osvětlení i úprava systému vytápění.

Do budoucna by mohla EP Rožnov využívat jako zdroj vytápění tepelná čerpadla. V areálu firmy EP Rožnov navíc vznikne inovativní energetické centrum, kde bude poprvé v Česku mimo jiné vyzkoušen systém vehicle-to-grid (V2G), tedy využití elektromobilů jako baterie pro stabilizaci distribuční sítě. Spolupracují na něm společnosti ČEZ a Škoda Auto. Obě firmy předpokládají další koordinaci při testování technologií pro pokročilé systémy řízení dobíjení elektromobilů a rozpracování možných modelů jejich zapojení v energetice.

Poznámka redakce: Vzhledem k tomu, že provozní životnost trakčních baterií je dána zejména počtem nabíjecích a vybíjecích cyklů a cena baterie tvoří významný podíl na ceně vozidla (řádově desítky procent), je třeba u systémů V2G pečlivě zvážit jejich ekonomiku pro provozovatele.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Škoda Auto sází na fotovoltaiku

31.10.2023 Škoda Auto je jednou z průmyslových společností, které mají jako součást své strategie uhlíkově neutrální výrobu do roku 2030. Závod ve Vrchlabí, jako první ze tří závodů Škoda Auto, tohoto milníku dosáhl již v roce 2020. 


Jádro, obnovitelné zdroje a energetické úspory jako hlavní cesta k dekarbonizaci české ekonomiky: Vláda ČR schválila klimaticko-energetický plán

27.10.2023 Vláda ČR schválila v druhé polovině října 2023 návrh klimaticko-energetického plánu (dále „plán“). Ten nastiňuje způsob, jak česká ekonomika projde procesem dekarbonizace a plnění svých evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030. Plán připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP). 


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Fotovoltaické elektrárny, bateriové zásobníky a tepelná čerpadla bezpečně: doporučení od profesionálů, která mohou zachránit majetek i zdraví a životy

7.9.2023 Boom instalací fotovoltaik, baterií a tepelných čerpadel znamenal v posledních měsících v České republice vznik stovek nových instalačních firem. Úroveň jejich zkušeností v oboru, a tím i kvalita instalací a servisu, je často kolísavá, což může vést k závadám a v krajních případech i k haváriím nebo požárům. Skupina ČEZ k tomu na začátku září 2023 zveřejnila některá důležitá doporučení, která ve výsledku mohou předejít škodám nejen na majetku, ale i na zdraví či životech lidí.


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services