Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Projekt DFLEX ověřil možnosti zapojení spotřebitelů do řízení elektrizační soustavy

30.3.2023 V druhé polovině března 2023 seznámil provozovatel české přenosové soustavy ČEPS odbornou veřejnost s výsledky projektu DFLEX zaměřeného na téma zapojení spotřebitelů, kteří dokážou cíleně měnit odběr elektřiny, do řízení elektrizační soustavy. Projekt přinesl cenné výstupy, z nichž některé již byly zavedeny do praxe.

Důležité pojmy

Flexibilita spotřebitelů: schopnost spotřebitelů cíleně a za úplatu měnit svůj odběr elektřiny.

Agregátor: subjekt, který využívá flexibilitu od většího počtu výrobců a/nebo spotřebitelů a přeměňuje ji do standardních produktů, jež pak nabízí na různých trzích s elektřinou či SVR. V případě integrovaného agregátora je jím přímo dodavatel elektřiny, jako nezávislý agregátor jím může být i třetí subjekt.

Kodex PS: Pravidla provozování přenosové soustavy (Kodex PS) obsahují informace pro účastníky trhu a minimální technické, konstrukční a provozní požadavky pro připojení a užívání přenosové soustavy.

Služby výkonové rovnováhy (SVR): Pomocí SVR společnost ČEPS udržuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je předpokladem fungování celé elektrizační soustavy.

Projekt DFLEX

DFLEX byl realizován v rámci programu THÉTA Technologické agentury ČR.

Jeho hlavním příjemcem byla společnost ČEPS. Na projektu se dále podíleli Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Pražská energetika a Digital Energy Services ze skupiny Nano Energies. Aplikačním garantem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, asociovaným partnerem Hlavní město Praha.

Výstupy projektu

Projekt DFLEX ověřil způsob zapojení a řízení poskytovatelů flexibility na straně spotřeby a definoval vztahy mezi agregátorem, dodavatelem elektřiny, poskytovatelem flexibility a společností ČEPS jako provozovatelem přenosové soustavy. Dále otestoval, jak poskytnutou flexibilitu vyhodnotit a finančně vypořádat. Bylo rovněž zjištěno, zda je nabízená flexibilita kompatibilní se standardními požadavky ČEPS na služby výkonové rovnováhy.

Vedle ověření možnosti využití agregace flexibility v ČR bylo výstupem projektu DFLEX také vytvoření algoritmů pro vyhodnocení poskytnuté flexibility a finanční vypořádání poskytnutých služeb.

Přínosy projektu i nové otázky

Výstupy projektu prokázaly, že využití strany spotřeby pro účely poskytování SVR je potřebné, nicméně pro širší rozšíření, např. na hladině nízkého napětí, je nezbytné dořešit některé další otázky. Jde například o přesné vypořádání SVR a s tím spojenou korekci diagramu dodavatele elektřiny u odběratelů, u kterých nezávislý agregátor využívá flexibilitu.

Některé z výstupů projektu byly realizovány již v jeho průběhu – např. v podobě úprav Pravidel provozování přenosové soustavy (Kodexu PS) v části II, které vstoupily v platnost 1. ledna 2021. Další změny se budou realizovat v následujících letech. Projekt ovšem identifikoval také celou řadu souvisejících témat a otázek, na které je potřeba najít odpovědi. K tomu je za potřebí navazujících výzkumných činností a projektů.

redakce Proelektrotechniy.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Největší český bateriový zásobník energie podpoří klimaticky příznivou energetiku

10.3.2023 Nejnovějším příspěvkem skupiny ČEZ k energetice nezatěžující klima je největší baterie České republiky o výkonu 10 MW, která vzniká v areálu Energocentra Vítkovice pod vedením společnosti ČEZ ESCO. Veřejnost o tom byla informována v druhém březnovém týdnu 2023. Akumulační systém podpoří transformaci české energetiky a přispěje ke stabilizaci energetické sítě díky poskytování služeb výkonové rovnováhy. 


Zpráva MAF CZ 2022 hodnotí možné scénáře vývoje elektroenergetického sektoru v ČR do roku 2040

8.3.2023 Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS představil na začátku března 2023 dokument „Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040“ (MAF CZ 2022), v němž analyzuje dopady různých scénářů vývoje zdrojového mixu v České republice ve střednědobém horizontu a identifikuje možná budoucí rizika. 


Platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie spuštěna, Česko jako první

10.10.2022 V prvním říjnovém týdnu 2022 byla spuštěna mezinárodní platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie. Současně v ní začala probíhat výměna regulační energie. Společnost ČEPS, která v ČR provozuje přenosovou síť, se k této platformě připojila jako první provozovatel přenosové soustavy již v červenci 2022, a následně provedla její testování. 


HI-HEAT: originální zásobník energie ukládá přebytečnou elektřinu do páry pro dálkové vytápění

8.7.2022 S originálním řešením, jak uchovávat přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů nebo z jiných přebytků v energetické síti, přišla na začátku července 2022 americká společnost Holtec International, v ČR známá jako jeden z výrobců malých jaderných reaktorů. Její technologie s označením Hi-HEAT umožňuje tyto přebytky elektřiny ukládat do páry pro centrální zásobování teplem nebo pro jiné využití. 


Důležitý krok ke koordinaci evropských přenosových soustav: V platformě PICASSO začala probíhat výměna regulační energie

29.6.2022 Do mezinárodní platformy PICASSO pro přeshraniční výměnu regulační energie se 22. června 2022 podle plánu připojilo dalších pět provozovatelů přenosových soustav. Následně v této platformě začala probíhat přeshraniční výměna regulační energie z aFRR. Projekt PICASSO byl spuštěn 1. června 2022 a jako první se k němu připojila společnost ČEPS. 


Bateriový systém v Tušimicích spolehlivě slouží výkonové rovnováze v energetické síti

11.11.2021 Tušimický bateriový systém, který po dobu 1,5 roku testovaly společnosti ČEZ a ČEPS v rámci projektu BAART (Bateriová Akumulace pro Automatickou Regulaci frekvence Tušimice) k poskytování služeb výkonové rovnováhy, dodává 2000 MWh regulačního výkonu měsíčně. Nyní má za sebou tři měsíce ostrého provozu, které potvrdily a rozšířily jeho přednosti prokázané už při testech. Odborná veřejnost o tom byla informována na začátku listopadu 2021. 


Druhý život baterie

26.1.2021 Druhý život baterií, pro který se často používá anglický pojem „second life“, je dnes velmi diskutované téma. Je také posledním tématem naší školy baterií. S rostoucím množstvím bateriových aplikací ve světě roste požadavek na vyřešení otázky, co s trakčními bateriemi bude poté, co doslouží ve své původní aplikaci. Již se objevují první projekty na další využití vysloužilých baterií z vozidel. Pojďme se ale nejprve podívat na technologie baterií a jejich předpoklady k životu po životě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services