Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Seminář „Elektrické autobusy pro město“: podnětné závěry

Prezentace jsou k dispozici ke stažení na konci článku.

9.10.2013 V úterý 8. října 2013 se v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu Eurotrans konal pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a Sdružení dopravních podniků ČR již dříve avizovaný odborný seminář „Elektrické autobusy pro město“. Odborným garantem semináře byla firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál. Její hlavní konzultant seminář moderoval a zároveň byl i jedním z přednášejících.

Tento seminář s podtitulem „Současnost a budoucnost elektrobusů, trolejbusů a hybridních autobusů v ČR a ve světě“ byl zaměřený na současné technologie pro elektrické autobusy, provozní zkušenosti dopravců s elektrickými autobusy, na finanční a sociálně ekonomické hodnocení elektrických autobusů a na problémy jejich financování.

V diskusním panelu se střídali vrcholoví manažeři a uznávaní specialisté z dopravních podniků a od výrobců – Dopravního podniku města Brna, Dopravního podniku Ostrava a společností EKOVA ELECTRIC, ABB, ŠKODA ELECTRIC, SIEMENS, Cegelec a EVC Group. O aktuálních poznatcích z organizace a financování technické základny pro městskou dopravu formou veřejně soukromého partnerství (PPP) pohovořil zástupce Asociace pro rozvoj infrastruktury.

Součástí semináře byl také přehled výsledků studie „E-mobilita v MHD“, která je ke stažení zde.

Publikum tvořilo sto padesát návštěvníků, převážně zástupců municipalit, městských dopravních podniků, dalších organizací působících v dopravě a v souvisejících odvětvích i vysokoškolských učitelů a studentů. Z jejich živých reakcí na prezentace panelistů a zájmu o další informace bylo patrno, že elektrické autobusy jsou dnes nepřehlédnutelným fenoménem v dopravě, technice, ekologii a plánován územního rozvoje měst.

Názorným doprovodem semináře byl provoz elektrobusu Siemens/Rampini (viz foto nahoře) na zvláštní lince z Mendlova náměstí (kde se dobíjel) přes Výstaviště k brněnské přehradě, kde měli účastníci možnost poznat další elektromobilitu v podobě elektricky poháněných lodí Dopravního podniku města Brna. Technické podrobnosti a provozní zkušenosti elektrobusu lze nalézt ve výše uvedené studii „E-mobilita v MHD“ a v prezentacích ze semináře, které jsou níže ke stažení.

Seminář dospěl k následujícím závěrům:

•  Elektrické autobusy jsou perspektivním směrem ekologické MHD značně přesahujícím svým významem a potenciálními přínosy odvětví dopravy.

• Dávno neplatí zažité mýty o „prakticky nepoužitelných“ elektrobusech, „laboratorních“ palivočlánkových autobusech, „nespolehlivých“ diesel-hybridních autobusech nebo „omezených“ trolejbusech. Technologie elektrických autobusů, jejich pohonů a dobíjecí (či plnicí) infrastruktury se rychle vyvíjejí a na každý problém je řešení, například v podobě průběžného dobíjení elektrobusů nebo energetických zásobníků u trolejbusů.

•    Autobus MHD je zařízení na přepravu cestujících podle jízdního řádu. Je proto třeba jejich konkrétní technické řešení uzpůsobit požadavkům konkrétního přepravního trhu, ne naopak. Znamená to zasadit provoz elektrických autobusů do kontextu celkové dopravní a urbanistické strategie daného města a regionu. Užitečnou pomocí přitom mohou být zkušenosti a znalosti externích specialistů nezatížených provozní rutinou.

•    Investiční náročnost a dosud nízká ekonomie z rozsahu u elektrických autobusů vyžaduje dotace z veřejných zdrojů. Je proto třeba poskytovat prostředky na ekologickou MHD u hotových produktů (trolejbusy, hybridní autobusy a kolejová elektrická doprava) skrze finanční mechanismus investičních dotací a poplatků za veřejnou službu. Zároveň je nutné podporovat výzkum, vývoj a zkoušky v běžném provozu u produktů ve vývoji, tzn. elektrobusy a jejich součásti (trakční baterie, palivové články, hybridní systémy a jejich řízení) a u souvisejících systémů smart grids.

•    Je nezbytně nutné vnést do dosud roztříštěné a neujasněné veřejné podpory tzv. „čisté mobility“ systém.  Zákony fyziky a zákony trhu by přitom měly mít přednost před partikulárními zájmy vlivných jednotlivců a skupin. Praxe ostatních zemí EU k tomu poskytuje dostatek inspirace.

•    Současně existuje ne zcela využitý potenciál pro zapojení alternativních zdrojů do financování a organizace projektů elektrické MHD, ať již formou zapůjčení/leasingu elektrických autobusů výrobcem výměnou za poskytnutá provozní data, veřejně soukromých partnerství pro infrastrukturu, finanční spoluúčasti dalších subjektů profitujících z ekologické MHD (např. developerů) do jejího spolufinancování nebo zapojení soukromých zdrojů do rozvojových projektů.

•    K hodnocení investičních projektů elektrické dopravy je třeba přistupovat komplexně, při zohlednění finančních i sociálně ekonomických vlivů a srovnávání srovnatelného.

Uvedené závěry budou tlumočeny příslušným institucím prostřednictvím Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií, který byl jedním z partnerů semináře a který se dlouhodobě zasazuje o rozvoj trvale udržitelné mobility v systémovém pojetí.

Nezůstáváme však jen u elektrických autobusů. Již zítra, 10. října 2013, bude náš hlavní konzultant Jakub Slavík na semináři „Čistá mobilita“, organizovaném Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno, prezentovat současné trendy v technologiích, financování a organizaci u městských rychlodrah a tramvajových systémů. Prezentace bude rovněž ke stažení na našem portále.

Vzhledem k množství aktuálních informací a rychlému vývoji v oblasti elektrických autobusů plánujeme další pokračování tohoto semináře. Budeme vás včas informovat.

redakce

Foto: archiv redakce

Prezentace ze semináře jsou k dispozici níže:

Jiří Valníček: Po Brně zeleně aneb Po štatlu bez rychny

Jakub Slavík: Obecné závěry studie „E-mobilita v MHD"

Radoslav Hanzelka: Zkušenosti s provozem elektrobusů v DP Ostrava

Zdeněk Vytouš : Zkušenosti z provozu trolejbusu s bateriovým pomocným pohonem v BBG Eberswalde

Jan Vejbor: Hybrid a e-busy, testovací provoz hybridu v PMDP

Robert Skiba: Zkušební provoz elektrobusu EVC First Electric

Miroslav Kuželka: Projekt TOSA E-BUS nabíjecí systém ABB

Jiří Pohl: Průběžně dobíjené elektrobusy

Jakub Slavík: Provozní zkušenosti s elektrickými autobusy a představení konkrétních technologií

Jakub Slavík: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů

Jan Vejbor: E-mobilita a zkušenosti z BusCoalition

Roman Kadlučka: Zelená a čistá Ostrava 2025

Vladimír Zadina: Financování e-mobility v ČR

Pavel Přikryl, Jan Kincl: Zkušenosti s využitím alternativních zdrojů financování při servisu a údržbě vozového parku MHD

Jakub Slavík: Shrnutí a závěry

19.3.2014 O semináři „Elektrické autobusy pro město II“, který se konal 18.3.2014, čtěte zde

Fotogalerie:Přečtěte si také další související články v rubrice Elektromobilita:

Seminář „Elektrické autobusy pro město II“: zajímavé poznatky z technologií a financování projektů elektrobusů a trolejbusů

20.3.2014 Po necelém půlroce od prvního běhu proběhlo již druhé pokračování odborného semináře „Elektrické autobusy pro město“, opět s organizací a odbornou garancí firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. Takto krátký časový odstup si vyžádal především aktuální běh událostí v oblasti možného financování projektů elektrické MHD a podpořil jej i rychlý postup technologií pro elektrobusy a trolejbusy.


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services