Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Postavení a podoba servisu v moderním průmyslu

19.6.2017 Má-li současná podoba průmyslu nějaký výrazný atribut, pak je jím změna. Masová výroba miliónů shodných výrobků pomalu ustupuje výrobě upravené na míru potřebám zákazníků. Vzrůstají schopnosti výrobních zařízení, výrobků a výrobců vzájemně komunikovat. Náročnou práci v obtížných podmínkách stále častěji přenecháváme robotům a sami přebíráme roli subjektů, které výrobu sledují, řídí, diagnostikují a analyzují – často nikoliv lokálně, ale na dálku. Jak je ale na tom v souvislosti s těmito trendy servis a údržba?  Na to odpovídá Petr Šimáček, ředitel obchodních jednotek ABB Pohony.

Pane řediteli, zůstává servis a údržba i nadále v mnoha případech opomíjenou a „trpěnou“ Popelkou, nebo se stává velmi efektivním způsobem, jak udržet vysokou provozní spolehlivost, snižovat provozní náklady a prodlužovat provozuschopnost výrobních zařízení?

I oblast servisu – ať v obecném pojetí nebo v případě frekvenčních měničů, elektromotorů či průmyslových robotů – prodělává velmi výraznou změnu. Mění se nejen způsob, ale i délka a povaha prováděných servisních úkonů, v podstatě se mění celá filozofie servisu.

Zatímco dříve se údržba plánovala dle manuálů a odstávky na údržbu byly dlouhé, dnes jsou buď odstávky velmi krátké, nebo dokonce žádné. A i ty krátké nemají ve většině případů charakter celozávodní odstávky. Na krátko se zastaví pouze provoz určitého technologického celku a zbývající části pokračují v provozu.

Aby byla taková podoba servisu možná, je nutné již dopředu znát skutečný stav servisovaných zařízení pomocí vhodných diagnostických nástrojů. Pomalu tak přestává platit i klasické schéma servisu „motor se rozbije – zavoláme technika – technik provede opravu“ a místo něho se začíná uplatňovat preventivní servis, jehož úkolem je poruchám předcházet. Diagnostikovat chybu, až když k ní dojde, je zdlouhavé a finančně náročné. Když ale přesně víme, co je třeba opravit, můžeme se na to dopředu připravit. Víme, jaké díly budou potřeba, technik si může v předstihu nastudovat postupy a opravu pak lze zvládnout velmi rychle.

Jak byste tedy mohl charakterizovat budoucí servis?

V budoucnosti budou servis charakterizovat – vedle vzrůstající inteligence používaných zařízení (např. smart senzorů) – tak zvaná 3 P, neboli prediktivnost, preventivnost a proaktivita, založená na automatizovaném sběru informací ze zařízení (od řídicí jednotky, senzorů apod.) a dalších důležitých informací o provozu. Společnosti již nebudou čekat na plánovaný servisní termín či poruchu, ale budou proaktivně sledovat stav a provozní parametry zařízení a na základě správného vyhodnocení správných dat pak budou (nebo již dnes jsou) schopny predikovat neboli předvídat blížící se poruchový stav a odpovídajícím způsobem ho řešit dříve, než k poruše skutečně dojde – tedy preventivně.

Diagnostika vysokonapěťových motorů a generátorů ABB LEAP

Díky všem těmto změnám se bude měnit i samotná povaha servisních služeb, které budou stále více nabývat podoby konzultační a diagnostické činnosti. Servisní organizace bude odměňována nikoliv za počet servisních zásahů, ale naopak za to, že žádný zásah nebude potřeba. Původní rovnici „čím větší problém, tím větší přínos pro servisní oddělení“ tak postupně nahradí nepřímá úměra, podle níž bude kvalita servisu tím vyšší, čím nižší bude počet potřebných servisních zásahů ve výrobních závodech.

Některé společnosti již v současné době nabízejí produkty, které podobnou diagnostiku nabízejí, a společnost ABB je jednou z nich. V jejím portfoliu najdete jak například unikátní diagnostický nástroj ABB LEAP pro analýzu předpokládané životnosti izolace statorového vinutí u vysokonapěťových motorů, tak nově také ABB Cognisense Motors, schopný monitorovat stav nízkonapěťových motorů a shromažďovat o nich data, využívaná následně k servisu a údržbě.

Monitoring nízkonapěťových elektromotorů pomocí Smart senzoru

Jakou roli bude hrát v budoucím servisu pokračující digitalizace?

Role digitalizace bude bezesporu významná.  Její vliv se projevuje již dnes a spočívá mimo jiné v tom, že stále větší množství zařízení umí spolu vzájemně komunikovat. Schopnost komunikace je ale jen základ. Velmi důležitý je rovněž obsah. Musíme vědět, jaká data je třeba získávat, k čemu je budeme potřebovat a jak je budeme vyhodnocovat. Nejde jen o to data shromáždit a uložit. Získaná data nám musí sdělovat důležité informace, potřebné k predikci dalšího vývoje. To je také pravá podstata čtvrté průmyslové revoluce. Správné vyhodnocení má stejnou důležitost jako kvalita dat. Jen tak dostane zákazník relevantní informace o skutečném stavu jeho zařízení a servisních potřebách. Mohu-li mluvit za servis pohonů ABB, analyzovaná data například poskytují přesné informace o životnosti motoru, zobrazují vývoj motoru v čase apod.

V takovéto podobě navíc získaná data hrají stále častěji roli významného rozhodovacího faktoru. Zatímco dříve měla oddělení údržby velkou autonomii při rozhodování o investicích do údržby či obnově zařízení, dnes stále více těchto pravomocí přebírá vedení továrny, které se opírá právě o získaná data. Pokud analýza dat jednoznačně ukazuje, že např. do 3 měsíců hrozí velká odstávka části výroby, je to významný argument, který nelze opomíjet.

A je tu ještě další aspekt digitalizace – a tím je zpřístupnění zařízení, umístěných na obtížně dostupných místech, jako jsou např. pásové dopravníky v dolech. Digitalizace pomůže společnostem přepnout v současnosti převažující off-line režim (kdy se na místo musel pokaždé osobně vypravit servisní technik a zjistit, o jakou poruchu se jedná) na on-line platformu, kdy bude možné připojit se ke každému zařízení a na dálku ho sledovat a diagnostikovat.

Jak ze své pozice vnímáte vývoj a příležitosti servisu v ČR?

Český průmysl využívá velmi často zastaralá zařízení, repasi nebo výměnu by potřebovalo 60–70 % veškerého průmyslového zařízení. Samozřejmě jsou odvětví, která využívají moderní stroje a zařízení – např. automobilový průmysl, ale klasický český průmysl má velké mezery. A tudíž nabízí v oblasti servisu a údržby velké příležitosti třeba právě pro zmíněnou diagnostiku.

Bohužel, v současné době ještě řada zákazníků nepovažuje diagnostiku v průmyslu za relevantní servisní nástroj.  Očekáváme nicméně, že jak budou lidé stále častěji přicházet s diagnostikou do styku v normálním životě, začne se více uplatňovat v oblasti průmyslu. Například ještě před pár lety byla diagnostika automobilu či PC „exotickou“ službou. A dnes? Pro většinu z nás je zcela běžnou součástí servisu, kterou automaticky očekáváme a vyžadujeme. Je jen otázka času, kdy diagnostiku či vzdálený servis začne aktivně využívat i většina průmyslových podniků. Vzhledem k tomuto vývoji bude vzrůstat i důležitost kybernetické bezpečnosti. Pro správné fungování on-line platforem, nejen pro servis, je nicméně třeba najít kompromis, který bude fungovat pro obě strany. Zákazníkovi zaručí bezpečnost jeho systémů a nám umožní potřebný přístup k zařízením, jež máme monitorovat. Z hlediska Průmyslu 4.0 je nejvýhodnější získávat data z co nejširší instalované báze stejného produktu. Tyto data pak centrálně vyhodnocovat pomocí inteligentních algoritmů.

Budou mít tyto změny vliv na způsob práce servisních techniků a na nároky, které na ně budou kladeny?

Pochopitelně ano. Dovedu si představit, že v rámci servisních týmů budou ti nejzkušenější technici poskytovat vzdálenou podporu svým kolegům, kteří budou pracovat v terénu a budou mít dostatečné znalosti, schopnosti a dovednosti, aby opravu na místě bezpečně provedli. Znalosti těch nejzkušenějších tak budou – v případě potřeby – v jednu chvíli k dispozici i několika servisním technikům.

Další možností je, že zkušený servisní technik bude na dálku poskytovat podporu vyškoleným pracovníkům daného závodu.  Výhody tohoto řešení jsou patrné na první pohled – vysoká rychlost odezvy, kdy místní vyškolený pracovník může začít poruchu řešit prakticky ihned, vyšší bezpečnost práce a snadná dostupnost rozsáhlého know-how v podobě „experta na telefonu“. Této změně nahrávají i nové technologie jako jsou zařízení pro virtuální nebo rozšířenou realitu, které budou schopny navést lokální techniky při opravě správným směrem.

To ovšem znamená také velkou výzvu pro vzdělávání – nemýlím se?

Přesně tak. Již nějakou dobu řada odborníků (nejen v ČR) upozorňuje, že současný technologický vývoj předbíhá vývoj na společenské úrovni. Jinými slovy, pokud školství nezačne připravovat potřebné profese, nebude, kdo by nové moderní a inteligentní zařízení obsluhoval. Již v současné době se řada společností potýká s nedostatkem technicky vzdělaných a jazykově dobře vybavených pracovníků, ovládajících technologie budoucnosti. A v budoucnosti jich bude potřeba ještě mnohem více. Nutno říci, že v této oblasti má ČR co dohánět.

Děkuji za rozhovor.

Jakub Slavík ve spolupráci s ABB PR & Marketing Communication

Foto © ABB

Výrobky, řešení a služby jednotky ABB Pohony odrážejí nejen její postavení světové jedničky na trhu s regulovanými pohony, ale dokládají také její trvalé zaměření na inovace v dané oblasti. Vedle dodávek komplexních řešení, zajišťuje pro zákazníky také lokální technickou podporu a servis pro frekvenční měniče a elektromotory. V širokém portfoliu jednotky najdete frekvenční měniče a elektromotory od těch nejnižších výkonů až po ty nejvyšší.  

Petr Šimáček

Technická studia, zahájená na ČVUT v Praze, ukončil v roce 2001 na Tampere University of Technology (TUT) ve Finsku. Vedle hlavního studijního oboru, jímž byla automatizace, se věnoval rovněž oblasti robotizace a zpracování digitálních signálů. Bezdrátovým technologiím se věnoval rovněž v rámci své výzkumné činnosti na TUT.

Po ukončení studia nastoupil do společnosti ABB, kde pracuje již téměř 14 let. Svoji kariéru zahájil v jednotce ABB Robotika ČR, kde postupně zastával nejrůznější pozice od servisního technika přes projektového a servisního manažera až po regionálního manažera servisu. Bohaté zkušenosti ze zahraničního prostředí získal díky svému čtyřletému působení v ABB Velká Británie, kde pracoval nejprve jako divizní manažer servisu pro oblast Spojeného království a Irska a posléze coby generální manažer v nově integrované společnosti Dynamotive.

V červenci 2016 byl jmenován do funkce ředitele obchodních jednotek ABB Pohony v divizi Robotika a pohony ABB Česká republika. V centru jeho zájmu je oblast servisu, v níž se mu také během jeho pracovní kariéry podařilo získat nejrozsáhlejší znalosti a zkušenosti.

Přečtěte si také:

„YuMi, vstávat a do práce!“: tři „lidské“ roboty ABB v Nizozemí montují nový typ zásuvky

14.6.2017 „Lidský“ robot YuMi od ABB byl české veřejnosti poprvé prezentován na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v září 2015. Uplatňovat se začíná i v rutinním provozu. Jako první byl YuMi nasazen od května 2016 v Jablonci nad Nisou v závodě ABB s.r.o., Elektro-Praga při montáži výrobků nízkého napětí. Zhruba rok po úspěšné české premiéře začaly na základě velmi dobrých výsledků z Jablonce pracovat od června 2017 tři roboty YuMi v závodě ABB v nizozemském Ede na výrobě elektrotechnických součástek. 


HVDC přenosová technologie se rozvíjí, vede ji ABB

17.5.2017 Ač to může znít neuvěřitelně, technologie vysokonapěťového stejnosměrného přenosového spojení (HVDC) se rozvíjí již zhruba 60 let. Významný pokrok přitom učinila za posledních dvacet let, kdy se přenášený výkon zvýšil téměř třicetkrát z 50 na 1400 MW, což odpovídá spotřebě několika miliónů domácností. Používané napětí vzrostlo z 80 na 525 kV, tedy 6,5krát, a vzdálenost, na niž je elektřina přenášena, se prodloužila ze 70 km na více než tisíc kilometrů. Ztráty v přenášeném výkonu přitom klesly na méně než 1 %(!). 


ABB a IBM: společně pro průmyslová řešení s umělou inteligencí

5.5.2017 Ekonomický tlak na zefektivňování výrobních a logistických procesů podporovaný vývojem inovativních technologií vytváří příležitost pro úzkou spolupráci světových hráčů v oblasti elektrotechniky a informatiky. Důležitým příkladem toho je navázání strategické spolupráce mezi globálními společnostmi ABB a IBM v květnu 2017. V jejím rámci se propojí ABB Ability, špičková digitální nabídka ABB, s kognitivními zkušenostmi internetu věcí IBM Watson. 


IFA2: Francie a Velká Británie budou mít další HVDC propojení

20.4.2017 Přenosové sítě Velké Británie a Francie jsou od roku 1986 propojeny vysokonapěťovým stejnosměrným spojením zvaným IFA. V blízké době k nim přibude nové HVDC spojení pod názvem IFA2. Svému zprovoznění v roce 2020 se tento projekt významně přiblížil v dubnu 2017, kdy společnost ABB získala od provozovatelů obou přenosových sítí, National Grid a Réseau de Transport d'Electricité (RTE), smlouvu na dodávku dvou HVDC konvertorů.


První digitální transformátor pro distribuční soustavu představila společnost ABB

29.3.2017 Elektrické distribuční sítě čelí v posledních letech nebývalým změnám, a to jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. K těmto sítím jsou připojovány distribuované energetické zdroje a podléhají výkyvům ve výrobě z obnovitelných zdrojů, ze strany spotřeby čelí výkyvům způsobeným například nabíjením elektrických vozidel. Trh s energiemi k tomu tlačí na co nejefektivnější provoz těchto sítí. To vše se promítá do zvýšené míry automatizace v distribučních sítích a souvisejících zařízeních. Konkrétní reakcí na tuto situaci je  TXpert™, první digitální transformátor pro distribuční sítě na světě, poprvé představený společností ABB v březnu 2017 v americkém Houstonu na ABB Customer World. 


Asset Health Center 3.0 od ABB: nová generace efektivního nástroje pro asset performance management

13.2.2017 O systémy pro sledování, řízení a optimalizaci stavu a výkonu jednotlivých zařízení v průmyslu i jiných odvětvích, tzv. „asset performance management“ – APM), je na průmyslových trzích velký zájem. Tyto systémy totiž pomáhají významně zefektivnit výrobu, což může ve svém důsledku představovat právě onen pomyslný jazýček vah u konkurenční výhody. Tomuto zájmu vychází vstříc i společnost ABB, která od konce ledna 2017 nabízí novou generaci svého systému APM pod názvem Asset Health Center 3.0. 


Internet věcí, služeb a lidí + průmysloví roboti ABB = ABB Connected Services

26.9.2016 Connected Services představují ucelený soubor služeb, které zajišťují delší životnost průmyslových robotů a optimalizují výkon robotických systémů společnosti ABB.  Tyto služby jsou součástí internetu věcí, služeb a lidí (IoTSP), jehož hlavním propagátorem je právě ABB. České odborné veřejnosti představila společnost ABB Robotika služby Connected Services v polovině září 2016. 


IRB 1660ID: nejuniverzálnější kompaktní průmyslový robot na trhu

22.8.2016 Společnost ABB představila v srpnu 2016 české odborné veřejnosti svůj nejkompaktnější robot IRB 1660ID, určený převážně pro obloukové svařování a obsluhu strojů. Jedná se zároveň o nejuniverzálnější robot své třídy. 


„Obyčejné“ elektromotory hlásí, kdy je čas na údržbu

25.4.2016 Nízkonapěťové elektromotory bývají zpravidla tou nejméně „inteligentní“ součástí automatizované výrobní linky nebo jiného průmyslového zařízení. Přesto s využitím internetu věcí, služeb a lidí (IoTSP) lze i těmto zařízením dát prvky inteligence, a dosáhnout tak významného zefektivnění jejich provozu. Takovéto řešení představila odborné veřejnosti v dubnu 2016 společnost ABB 


Společnost ABB představila rodinu robotů SCARA

21.1.2016 Společnost ABB uvedla na trh rodinu robotů ABB IRB 910SC, typu SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm), která je vhodným řešením pro montáž drobných součástí, pro manipulaci s materiálem a pro kontrolu výrobků. 


Průmyslový robot IRB 8700: silák od ABB uzvedne tunu vážící předmět

18.11.2015 Společnost ABB představila v listopadu 2015 české odborné veřejnosti víceúčelový průmyslový robot IRB 8700, dosud největší robot společnosti ABB, s velkou nosností – se zápěstím dolů dokáže tento robot manipulovat s předměty o hmotnosti až 1000 kg. 


„Lidský“ robot YuMi představen české veřejnosti na MSV v Brně

18.9.2015 YuMi® je první průmyslový robot se dvěma pažemi, který dokáže skutečně bezpečně spolupracovat s člověkem. V září 2015, rok po jeho prvním oficiálním představení a půl roku po jeho uvedení na komerční trh, se s tímto unikátním zařízením od společnosti ABB seznámila také česká veřejnost na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Mezi návštěvníky byli i zástupci naší redakce. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services