Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup


Pozvánky na akce


Stalo se


  

  

Proelektrotechniky.cz
elektrotechnika nejen pro odborníky

O portále:

Internetový portál Proelektrotechniky.cz nabízí aktuální a přetříděné informace z ověřených domácích a zahraničních zdrojů všem, kteří se zabývají vývojem, projektováním, konstrukcemi, revizemi, systémovou integrací, vzděláváním a dalšími souvisejícími činnostmi v silnoproudé i slaboproudé elektrotechnice od jednoduchých elektroinstalací po automatizované systémy. Portál Proelektrotechniky.cz zastřešuje i odborné studie a vzdělávání.

Bližší informace o našem portále Proelektrotechniky.cz si přečtěte zde

Jdeme s dobou a vyvíjíme se – sledujte nás.

O firmě:                                                                             

Provozovatelem informačního portálu Proelektrotechniky.cz je odborná konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services s téměř čtyřicetiletou zkušeností v dopravě, energetice, elektrotechnice i jiných průmyslových odvětvích. Hlavním zaměřením firmy je:

•    manažerské a marketingové poradenství – analýzy trhu, podnikatelské plány, marketingové plány, cílená propagace a PR vůči vymezeným příjemcům;
•    obchodní, finanční a sociálně ekonomické posuzování a studie proveditelnosti investičních záměrů;
•    vzdělávání manažerů (zejména s technickým vzděláním) v „hard“ i „soft“ dovednostech – firemní a projektové finance, marketingové řízení, řízení rizik, vedení týmů, řízení sebe sama;
•    podpora strategických obchodních partnerství – vyhledání strategického partnera, konzultační podpora v úvodní fázi partnerství;
•    podpora veřejně soukromých partnerství – návrh organizačního uspořádání a platebního mechanismu, odborné revize projektů PPP;
•    krizové řízení a krizové plánování – příprava plánů krizové připravenosti.

Synergickým efektem provozování portálu a konzultačních služeb je průběžná informovanost o světovém dění v elektrotechnických a energetických oborech se širokou oblastí využití, kterou dokážeme okamžitě uplatnit v našich studiích a analýzách.

Firma je partnerem Sdružení dopravních podniků ČR v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu, zaměřené na podporu elektrických autobusů a další elektrické MHD. Firma kromě toho udržuje pracovní vztahy s dalšími profesními sdruženími, školami a odbornými médii v ČR (blíže viz v sekci Partneři) i v zahraničí (především European Hydrogen Association a European Electro-mobility Observatory).

Své služby dodává firma českým i zahraničním zákazníkům s češtinou nebo angličtinou jako komunikačními jazyky.

                   

Podrobnosti nabízených služeb naleznete zde

     

               

Řekli o našich portálech a konferencích - přečtěte si

             

Vybrané projekty

Spolupráce s MMR ČR při revizi a definování hodnoticích kritérií pro projekty Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2021-27 pro aktivitu Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu.

Analýza a odborné zhodnocení strategií smart city pro MMR ČR, zahrnující cellem 22 „smart“ dokumentů pro města a obce, chytrý venkov a městskou část. Zhodnocení bylo zaměřeno na odbornou kvalitu dokumentů a na řešené problémy v rámci „smart“ konceptů.

Škola baterií:
Odborná a redakční podpora internetové školy zaměřené na trakční baterie pro těžká elektrická vozidla.

Smart city Vodňany: Odborné služby při přípravě strategie smart city jihočeského města.

Smart city Blatná: Odborné služby při přípravě strategie smart city jihočeského města. Tato strategie zvítězila v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost 2020.

Elektrobusy – příležitosti a úskalí na téměř obsazeném trhu: Školení zahrnující základy marketingového řízení a problematiku elektrobusů a jejich trhu pro Iveco Czech Republic.

Smart city Uherský Brod: Oponentura zpracované strategie smart city.

Konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“: Organizace a odborné vedení slovenské verze české konference „Smart city v praxi“ pro politické a administrativní vedení municipalit, krajů a veřejných služeb, zaměřené na řízení, plánování, financování a technické novinky při přípravě a realizaci projektů smart city. Zpráva z konference včetně prezentací ke stažení je k dispozici zde.

Příběhy chytrých pomocníků: tištěné publikace portálu Smartcityvpraxi.cz obsahující čtivě psané PR články o moderních technologiích a jejich praktickém využití v městech a obcích – redakce a autorská spolupráce. Elektronické verze publikace jsou ke stažení zde.

Workshop k smart city Kroměříž: půldenní intenzivní workshop k implementaci konceptu smart city pro vedení města.

Průzkum veřejné dopravy osob v Evropě: Externí konzultace k situaci v ČR pro utajeného zahraničního zákazníka, zaměřená na přepravu osob v režimu závazku veřejné služby.

Česko-německé kooperační fórum technologie Smart City: Kulatý stůl a individuální konzultace ke vstupu na český trh pro německé inovační firmy v rámci B2B rozhovorů jako součásti této akce, viz článek zde.

Superkapacitorové elektrobusy v Grazu: Organizace a odborná konzultační podpora návštěvy zástupců českých dopravních podniků v Grazu (Rakousko) v souvislosti s tamním pilotním provozem superkapacitorových elektrobusů Chariot e-bus, viz reportáž z akce

Metodika Smart Cities: Odborná spolupráce na aktualizaci původní oficiální metodiky smart city z roku 2015 pro MMR ČR.

Smart obec Předmíř: Spolupráce s vedením jihočeské obce na přípravě strategie smart village.

Konference „Elektrické autobusy pre mesto“, Nitra (Slovensko):  Organizace a odborné vedení odborné konference pro slovenské dopravce, organizátory dopravy a municipality k aktuálnímu vývoji v oblasti trolejbusů a elektrobusů a jejich financování v Slovenské republice. Závěry z konferencí jsou k dispozici zde

Seminář smart city Nitra (Slovensko): Celodenní intenzivní seminář pro primátora města Nitry a jeho pracovní tým pro vytváření smart city, zahrnující tříhodinový přednáškový blok a odpolední interaktivní workshop k jednotlivým oblastem smart city Nitra.

Odborná spolupráce na semináři Smart region Východné Slovensko:
Úvodní prezentace konceptu smart city na vzdělávacích akcích Východoslovenské investičné agentúry v Košicích a v Prešově.

Manažerské poradenství pro firmu EKOVA ELECTRIC: Služby manažerského poradenství při zpracování strategického plánu pro ostravskou výrobní a opravárenskou společnost působící v odvětví elektrických vozidel MHD.

Externí odborná spolupráce pro městskou organizaci Operátor ICT v otázkách elektromobility v rámci rozvoje smart city Praha.

Koncept smart city – smysl a praktické využití: Vzdělávací projekt na klíč pro Agenturu pro regionální rozvoj v Ostravě, představující koncept smart city a jeho organizační, ekonomické a technologické aspekty.

Čistá mobilita v chytrém městě: vzdělávací projekt na klíč pro MMR ČR, zaměřený na municipality a městské služby, které uvádí do komplexní problematiky řízení a plánování čisté mobility ve smart city s využitím praktických příkladů a případových studií.

Studie možností zavedení vybraných přístupů Smart Cities: odborná spolupráce na studii příležitostí pro MČ Praha 4 v oblasti elektromobility, car sharingu, autonomních vozidel, svozu odpadu a senzorických sítí.

Postup přípravy zavedení nového autobusového spoje Prahy 3: expertní podpora ČVUT Fakulty dopravní při provozní a ekonomické analýze možností využití elektrických midibusů pro nově uvažovanou linku v městské části Praha 3.

Příprava projektu obnovy a rozšiřování autobusového parku v MHD Znojmo: odborná spolupráce a metodické vedení v technických, ekonomických a ekologických otázkách nákupu elektrobusů a autobusů na CNG, včetně průzkumu dodavatelského trhu elektrobusů.

Konzultace pro projekt elektrobusů v Ostravě: odborné služby Dopravnímu podniku Ostrava při stanovení optimálního obchodního modelu pro projekt průběžně dobíjených elektrobusů.

Smart city v praxi: organizace a odborné vedení konference zaměřené na praktickou implementaci konceptu smart city. Závěry z konferencí jsou k dispozici zde.

Studie pro zachování a další rozvoj elektrifikované MHD v Mariánských Lázních a okolí: průzkum dodavatelského trhu elektrobusů a parciálních trolejbusů a orientační zhodnocení finanční a ekonomické efektivnosti variant plné elektrifikace městské dopravy.

Podpora rozvoje konceptu smart city v ČR: odborná spolupráce na přípravě konceptu smart city Písek; práce v řídícím výboru pro přípravu metodiky smart city v rámci programu TA ČR BETA.

E-Standard: odborná podpora Sdružení dopravních podniků ČR v iniciativě pro sjednocování zadávacích podmínek a dobrovolnou standardizaci v dobíjecí infrastruktuře k elektrickým autobusům.

Úspory energie tramvají s využitím superkapacitorových zásobníků: Konzultační služby při technickém, finančním a obchodním posouzení možností instalace stacionárních superkapacitorových zásobníků energie u tramvají DP Praha pro zlepšení rekuperace energie z brzdění. 

Školení studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy: Vývoj a dodání specializovaných školení zaměřených na obsah a strukturu studie proveditelnosti a na provádění analýzy nákladů a přínosů (cost-benefit analýzy) u velkých investičních projektů v dopravě podle metodiky DG REGIO.

Podpora inovačních projektů pro elektrobusy: Konzultační služby při přípravě projektů vývoje elektrobusu a zavádění vývojového střediska v rámci programů EPSILON a POTENCIÁL pro firmu EKOVA ELECTRIC.

Elektrické autobusy pro město: Organizace a odborné vedení pravidelných konferencí pro dopravce, organizátory dopravy a municipality k aktuálnímu vývoji v oblasti trolejbusů a elektrobusů a jejich financování. Závěry z konferencí jsou k dispozici zde.

Zavádění nízkouhlíkových technologií v rámci ČR: odborná spolupráce na analytické studii pro Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci přípravy Operačního program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

E-mobilita v MHD: Studie stavu a vývoje elektrických autobusů v ČR a ve světě po stránce technické, provozní, ekologické a nákladové. Studie byla aktualizována v březnu 2015, aktualizovaná verze je k dispozici ke stažení  zde.

Trasa D pražského metra: konzultační podpora projektu po stránce organizačně technického řešení s využitím zabezpečovací technologie CBTC pro provoz bez strojvedoucích; cost-benefit analýza projektu; propojení systému řízení kvality a řízení RAMS (spolehlivost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost).

Podnikatelský a marketingový plán pro Biškekský trolejbusový podnik (Kyrgyzstán): Konzultační podpora obnovy trolejbusové dopravy financované EBRD; analýza trhu, návrh obsahu a struktury plánovacích dokumentů, doporučení pro smlouvu o veřejných službách a pro tarifní strukturu, vyhodnocení finanční a sociálně ekonomické efektivnosti.

Trolejbusy v městě Kragujevac (Srbsko): Finanční a socioekonomická analýza a návrh organizačního řešení nově navrhovaného projektu trolejbusové dopravy.

Konzultační služby pro železniční spojení Praha-Kladno/letiště: Několik konzultačních projektů zahrnujících nezávislou revizi cost-benefit analýzy, marketingovou studii nebo rozbor možného využití konceptu PPP při zadávání a financování projektu.

Železnice Cotonou – Parakou – Dosso: Návrh organizačního řešení osobní a nákladní přepravy v rámci studie železnice mezi Beninem a Nigerem.

Pražské železnice: Organizační a marketingové řešení ve studii pro založení společného podniku ČD/DP Praha k provozování městské a příměstské železnice v pražské aglomeraci.

Projekt uzavření metra: Expertní podpora v otázkách elektronických jízdenek a vlivu možného uzavření pražského metra turnikety na úniky tržeb z přepravy.

Revize projektu ČD Cargo pro Ministerstvo dopravy ČR: Expertní činnost pro hodnocení strategie vyčlenění nákladní dopravy ČD do dceřiné společnosti ČD Cargo.

Krizové řízení a řízení bezpečnosti v DP Praha: Expertní podpora zavádění systému krizového plánování, zpracování plánu krizové připravenosti a organizace řízení bezpečnosti.

Návrh tarifní struktury pro DP Ústí nad Labem: Modelování změn ve struktuře tarifů MHD s očekávaným dopadem na tržby.

Studie proveditelnosti severozápadní části městského okruhu v Praze: Podpora projektového řízení mezinárodního expertního týmu pro posouzení významné pražské silniční stavby.

Racionalizace údržby pro ČEZ: Expertní podpora zahraničních konzultantů.

Podpora strategického partnerství pro britského výrobce Hilson Wire Products v ČR: Vyhledání a ohodnocení možných obchodních partnerů, podpora v počáteční fázi partnerství.

Technické a ekologické due diligence pro Spolchemii: Expertní podpora zahraničních konzultantů při změně vlastnické struktury významného českého chemického závodu.

Manažerská školení – příprava a organizace, lektorská činnost

•    Výchova inovačních akademiků – manažerské vzdělávání pro pracovníky ČVUT
•    Školení nových trendů v dodavatelsky orientované údržbě v ČEZ a Škoda Power
•    Školení manažerů Chorvatské energetiky financované USAID v ČR a ve Skotsku
•    Školení hodnotitelů pro personální řízení v ČEZ
•    Školení členů dozorčích rad v ČEZ

Průzkum možností manažerského vzdělávání ve V. Británii a v USA pro ČEZ: Korespondenční a osobní průzkum možných dodavatelů manažerských vzdělávacích programů, vyhodnocení nabídek.

Marketing využívání obnovitelných zdrojů energie:  Dvojjazyčný videopořad „Energie pro život“ a e-learningový program „Energie na tabuli“ pro Českou energetickou agenturu.

About us

 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting ServicesElektroinstalační technika Výroba a přenos Průmyslová automatizace Automatizace dopravy Kabelová technika Elektronika Inteligentní budovy Osvětlení Měřicí technika Smart Metering Elektromobilita Obnovitelné zdroje Zajímavé projekty Vzdělávání Knihy našich autorů Rozhovory, komentáře

Proelektrotechniky.cz - elektrotechnika pro odborníky O nás Náš; tým - Odborní spolupracovníci Partneři Kontakty Info servis