Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Projekt DRIVE C2X se chýlí k závěru

28.5.2014 Oficiální prezentací výsledků ve dnech 16. – 17. července 2014 v Berlíně vrcholí evropský výzkumný projekt DRIVE C2X, zaměřený na testování systémů automatické jízdy silničních vozidel v reálných podmínkách. Tento projekt kombinuje komunikaci mezi vozidly (C2C) a mezi vozidly a pevnou technologickou infrastrukturou u silnice a v řídicím zázemí (C2I).

Architekturu systému DRIVE C2X ukazuje obrázek dole. Tvoří ji tří hlavní prvky:

Prvním z nich je vozidlo vybavené hardware pro výměnu dat mezi vozidly a mezi vozidly a silničním zařízením podle standardů IEEE 802.11p a UMTS. Systém je propojen s palubní sítí pro sběr dat o vozidle, která si vozidla navzájem vyměňují. Data jsou rovněž přenášena pomocí internetu do centrální řídicí jednotky.

Druhým je silniční infrastruktura DRIVE C2X, která přenáší na vozidla pokyny pro řízení dopravního provozu (odpovídající dopravnímu značení nebo světelné signalizaci) a funguje též jako přenosová stanice pro komunikaci v síti. Podobně jako vozidlové hardware umí tato infrastruktura komunikovat po internetu s řídicí jednotkou.

Třetím je centrální řídicí jednotka. Tuto roli může hrát například centrální dopravní dispečink, dispečink vozového parku apod. Centrální řídicí jednotka si vyměňuje informace s vozidly a se silniční infrastrukturou.


Architektura systému DRIVE C2X

Testování v rámci DRIVE C2X sleduje výměnu informací mezi vozidly pro zajištění bezpečnosti a mezi vozidly a pevnou infrastrukturou pro řízení provozu z pohledu řidičů v běžném provozu. Jejich výsledky by měly být podkladem pro postupné uvádění takovýchto systémů na běžný trh.

Systémy v rámci DRIVE C2X jsou vytvářeny a testovány podle společné evropské architektury pro kooperativní řídicí systémy definované evropským projektem COMeSafety, zaměřeným na standardizaci kooperativních inteligentních dopravních systémů. Tím je zaručen soulad s připravovanými evropskými standardy pro ITS. Výsledky DRIVE C2X tak budou dlouhodobě platné pro vývoj příslušných systémů i pro rozhodování v průmyslu a na úrovni veřejné správy. Hlavním důrazem na standardizaci se také liší od všech předchozích projektů tohoto typu.

Testy v reálném provozu jsou prováděny v šesti různých evropských zemích s rozmanitými klimatickými podmínkami a kulturním prostředím: Španělsko, Itálie, Francie, Německo, Nizozemí, Švédsko a Finsko. Projektové konsorcium tvoří celkem 11 významných zástupců světového automobilového průmyslu, 8 výrobců elektroniky, 3 společnosti vyvíjející SW, jedna dopravně inženýrská společnost, 17 výzkumných pracovišť, 5 provozovatelů silnic a dálnic a 4 standardizační a jiné instituce.

Celkový rozpočet tohoto projektu, trvajícího celkem 42 měsíců, činí 18,6 mil. €, z toho 12,4 mil. € příspěvek ze 7. rámcového programu EU.

Projekt DRIVE C2X představuje další důležitý krok k postupné automatizaci v silničním provozu s využitím nejnovějších poznatků ICT a ITS. Jak nicméně patrno, v silničním provozu s velkým množstvím náhodných vlivů mají řídicí a zabezpečovací systémy využívající komunikaci mezi technologickými zařízeními stále ještě daleko k běžnému užívání. Tím se významně liší od kolejové dopravy, kde zabezpečovací systémy využívající obousměrnou komunikaci mezi vozidly a pevnou infrastrukturou (například systémy CBTC) k řízení jízdy vozidla zcela bez zásahu člověka jsou, zejména na městských rychlodrahách, již mnoho let běžnou praxí.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto: archiv redakce, obrázek © DRIVE C2X

Další informace zde

Přečtěte si také další související články z naší rubriky Automatizace dopravy:

Pods: automatická vozítka pro Milton Keynes

31.12.2013 Britské město Milton Keynes ohlásilo veřejnosti v polovině prosince 2013, že hodlá zavést pro dopravu cestujících v centru města plně automatickou technologii malých elektrických vozidel, označovaných anglickým výrazem „pod“ (lusk). Dvacet těchto podů by mělo být ve zkušebním provozu od roku 2015 a plný provoz stovky podů je plánován na rok 2017. Ačkoliv technologie pro pody nebyla zatím oficiálně vybrána, s největší pravděpodobností bude založena na konceptu EN-V společností General Motors a Segway (viz foto) 


Testování automatického řízení automobilu na německých silnicích

8.5.2013 Jako další krok k praktickému uplatnění technologií pro automatické řízení automobilů (viz článek Automatické řízení automobilů: realita blízké budoucnosti v rubrice Automatizace dopravy) přikročila společnost Bosch k ověřovacím testům v provozu na německých dálnicích. 


Automatické řízení automobilů: realita blízké budoucnosti

11.1.2013 Dílčí elektronické systémy nabízející pomoc řidičům automobilů již dnes běžně fungují v praxi. Patří mezi ně například systémy sledující rychlost a vzdálenost mezi vozidly, varující před dopravními zácpami a pomáhající při parkování. V několika nejbližších letech tyto systémy pomohou řidičům při řízení v dopravních zácpách 


Inteligentní silnice v Kalifornii

12.12.2012 Je známo, že propustnost jednoho silničního pruhu neroste monotónně s rychlostí v něm jedoucích vozidel, ale vykazuje určitý extrém okolo rychlosti 75 km/h. Důvodem je konečná doba reakce řidiče (resp. jeho pásmo propustnosti), což nutí řidiče při větších rychlostech udržovat mnohem větší rozestup mezi vozidly. V nedávné době se na University of California v Berkeley vynořila myšlenka zvětšit propustnost silničního pruhu tím, že řidič bude nahrazen automatickým zařízením, které bude udržovat směr a konstantní vzdálenost od předchozího vozidla.

CBTC pro automatický dopravní systém PRT ve West Virginia University

16.5.2014 Studenti, učitelé, ale i široká veřejnost v americkém městě Morgantown používají již od roku 1975 automatický přepravní systém PRT (personal rapid transit) patřící West Virginia University. Tento systém nyní dostane zcela nové zabezpečovací zařízení typu CBTC SelTrac od společnosti Thales na základě komplexní dodávky „na klíč“, udělené této společnosti na konci dubna 2014. 


Metro v Panama City: CBTC ve Střední Americe

14.4.2014 Na začátku dubna 2014 bylo uvedeno do provozu první metro ve Střední Americe – linka 1 metra v Panama City, vybavená zabezpečovacím zařízením typu CBTC. Linka 1 se skládá ze 7,2km podzemního úseku se 7 stanicemi, vedeného v ražených tunelech, a ze 6,5km úseku na vyvýšených konstrukcích s 5 stanicemi. 


Docklands Light Railway: automatická městská dráha dosahuje rekordní přesnosti

27.2.2014 Londýnská lehká městská železnice Docklands Light Railway (DLR) využívající technologii CBTC pro provoz bez strojvedoucích, vykázala v lednu 2014 rekordně vysokou přesnost vlakových spojů za svoji 26letou historii. Její vlaky dodržovaly jízdní řád z 99,7 % (v ročním průměru 99,3 %), a to i v převážně venkovním provozu vystaveném rozmarům anglického počasí. (Pro srovnání, přesnost pražského metra, které až na výjimky jezdí v uzavřeném prostoru, v roce 2012 činila 98,3 %.) DLR se tak zařadila mezi nejdochvilnější kolejovou dopravu ve Velké Británii. Ukazuje tím přesnost jako jednu z důležitých předností provozu bez strojvedoucích, který eliminuje vliv lidského faktoru. 


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


Innovia Monorail 300: automatický monorail pro MHD

14.6.2013 Prvním dopravním systémem na světě, který v městské hromadné dopravě využívá technologii Bombardier Innovia Monorail 300 – monorail s provozem bez strojvedoucích, se stane linka 15 v Sao Paulu, nazývaná též Stříbrná linka nebo Expresso Tiradentes. Na světovém kongresu UITP v Ženevě na konci května 2013 bylo tomuto projektu uděleno ocenění „Intermodální inovace“ 

 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services