Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Projekt CITYkeys: co potřebují občané a organizace od smart cities

15.10.2015 Naše redakce získala v říjnu 2015 od svých spolupracovníků první průběžnou zprávu evropského projektu CITYkeys, financovaného z programu Horizon 2020. Zpráva uvádí přehled o potřebách municipalit, občanů a dalších zúčastněných stran při implementaci konceptu inteligentního města (smart city) a souvisejících projektů z hlediska měření jejich výsledků. I když se – alespoň z pohledu každodenního internetového zpravodajství – nejedná přímo o „žhavou novinku“ (zpráva byla publikována v květnu 2015), uvedené poznatky jsou natolik zajímavé, že stojí zato s nimi, alespoň ve stručnosti, seznámit i naše čtenáře.

Základním cílem dvouletého projektu CITYkeys, probíhajícího od února 2015, je za pomoci zapojených municipalit vytvořit a validovat ukazatele, které postihují pokrok dosažený implementací konceptu smart city, a související procedury pro sběr potřebných dat. Smyslem tohoto úkolu je, aby takto stanovené výsledné hodnoticí ukazatele měly vypovídací schopnost a byly navzájem srovnatelné. Koordinátorem projektu je finský výzkumný ústav VTT, o němž jsme na našich stránkách již psali v souvislosti s elektrobusy pro Helsinky. Účastníky projektu jsou dále výzkumné instituce AIT (Rakousko) a TNO (Nizozemí) ve spolupráci s pěti městy (Rotterdam, Tampere, Vídeň, Záhřeb a Zaragoza) a sdružením Eurocities, zahrnujícím 140 různých evropských měst.

Cílem uvedené první průběžné zprávy je, jak již řečeno, přehled potřeb inteligentních měst, jejich občanů a dalších zainteresovaných stran. Tento přehled byl získán pomocí dvoukolového dotazníkového průzkumu, zahrnujícího celkem 70 různých subjektů.

Z hlediska obecných důvodů, proč smart city vůbec implementovat, se respondenti shodli na třech nejdůležitějších prioritách:

•    celkové zlepšení kvality života ve městech,

•    zlepšení služeb města svým občanům,

•    vytváření města s inovacemi, kompetentním vedením a pracovními příležitostmi ke kvalifikované práci.

Na stupnici důležitosti od 1 (nedůležitý) do 5 (vysoce důležitý) přitom cca tři čtvrtiny měst označila agendu smart city hodnotou 4 nebo 5. Oslovená města tedy berou implementaci konceptu smart city velmi vážně.

Z hlediska konkrétního naplňování konceptu smart city pomocí moderních technologií zdůrazňují města důležitost informačních technologií a synergií mezi městskou mobilitou, energetikou a další infrastrukturou směrem k maximalizaci ekonomické výkonnosti města a efektivnímu hospodaření.

Obr. 1 Akční plány smart city - odvětvové zaměření (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

Jako základní nástroj uvádějí města implementující koncept smart city akční plány či strategie pro jednotlivé oblasti života, jak ukazuje procentní vyhodnocení odpovědí v grafu na obr. 1. Jak patrno z obrázku, nejčastěji tyto akční plány pokrývají městskou energetiku (hospodaření s energií a „zelenou“ energii), mobilitu a ICT, tedy základní pilíře smart city.

Jinak to vypadá tam, kde města koncept smart city neimplementují nebo jeho implementaci teprve připravují, mají však k dispozici strategie pro dílčí odvětví, resp. oblasti života ve městě. Jak ukazuje vyhodnocení na obrázku č. 2, v těchto případech jsou ICT jednou z nejméně častých dílčích strategií. To napovídá, že zavádění ICT v nejrůznějších oblastech je hlavním technologickým „motorem“ při implementaci smart city.

Obr. 2 Dílčí strategie měst neimplementujících smart city (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

Všechna oslovená města implementující koncept smart city měří výsledky této implementace. Vyhodnocení na obr. 3 ukazuje jednotlivé oblasti hodnocení v rozlišení na jednoduché měření (červená úsečka) a detailní měření (modrá úsečka) – čísla znamenají počet z celkem devíti sledovaných měst. Z grafu je patrno, že největší pozornost je věnována hospodaření s energií a jeho ekologickým efektům a dále mobilitě ve městě. Významný podíl zaujímá i celkové sledování a měření kvality života ve městě.

Obr. 3 Oblasti měření smart city (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

Pro měření používají města rozmanité nástroje a rovněž institucionální řešení takového měření je velmi rozmanité. Některá z nich (například Amsterodam) přitom sledují normu ISO 37120 Udržitelný rozvoj obcí – ukazatele pro městské služby a kvalitu života.

Obr. 4 Účel měření výsledků smart city (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

Jak ukazuje graf na obr. 4, měření výsledků implementace smart city není samoúčelné. Slouží především k dlouhodobým a vrcholovým rozhodováním, jako je vývoj strategií a dílčích oblastí městské politiky a stanovení priorit pro rozvojové projekty, ale také pro vyhodnocování výsledků implementovaných projektů a pro průběžnou komunikaci mezi politiky a občany.

V kontextu s měřením výsledků smart city kladou města důraz na využívání konceptu otevřených dat (blíže viz např. projekt iCity). S tímto konceptem pracují dvě třetiny oslovených měst. Města však zároveň upozorňují na problémy a překážky při využívání otevřených dat, zejména na problémy v oblasti bezpečnosti informací, na absenci potřebných procedur a na legislativní bariéry.

Celkově jako překážky při měření výsledků implementace konceptu smart city uvádějí města, kromě chybějící jednotné metodiky měření, také další problémy takového měření, především v oblasti neujasněné politiky a strategie města, nedostatku potřebných dat a nástrojů pro jejich vyhodnocení.

Celkově lze shrnout, že města mají zájem koncept smart city nejen implementovat, ale také měřit jeho konkrétní výsledky, aby nezůstalo jen u slovních proklamací. Projekt CITYkeys by tomu měl významnou měrou napomoci. Je také zřejmé, že praktická implementace tohoto konceptu se ubírá směrem, který ukazují i články v naší rubrice Smart city v praxi.

redakce Proelektrotechniky.cz

Grafy na obrázcích © CITYkeys

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Bulletin Smart city v praxi: Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

13.10.2015 Tento příležitostný bulletin je určen všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Ukazuje, že smart city není líbivý politický slogan, ale velmi racionální partnerství mezi municipalitami a průmyslem, kde každý z partnerů má co nabídnout. Bulletin uvádí čtenáře do obecných zákonitostí smart city a na praktických příkladech ze světa dále ukazuje, jak tyto principy mohou být naplněny pomocí konkrétních technologií od konkrétních dodavatelů.

První, říjnové vydání bulletinu je ke stažení zde


Projekt iCity: smart city Genova má osm aplikací usnadňujících život občanům

5.10.2015 Evropský projekt iCity pro rozvoj konceptu smart city, který průběžně sledujeme na našem portále, představil v létě 2015 osm fungujících informačních aplikací v italském Janově (italsky: Genova), usnadňujících každodenní život občanům a návštěvníkům tohoto inteligentního města v nejrůznějších oblastech. 


Smart city v praxi: Připravujeme odbornou konferenci pro AMPER 2016

23.9.2015 Téma inteligentních měst – smart city – se stává stále aktuálnějším s ohledem na potřebu měst využívat ke svému rozvoji možnosti, které nabízejí moderní technologie. Týká se to všech základních oblastí infrastruktury smart city: inteligentní energetiky a služeb, inteligentní mobility a informačních a komunikačních technologií jakožto zastřešující a propojující technologie. V neposlední řadě se inteligentním městům nabízejí možnosti dotací ze zdrojů EU nad rámec operačních programů.


Prezentovali jsme koncept smart city na konferenci Poděbrady 2015

28.5.2015 Pod názvem Poděbrady 2015 se skrývá již 20. ročník odborné konference na téma aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy, kterou ve dnech 26. a 27. května 2015 pořádala společnost EGÚ Praha Engineering, a.s. Jedním z řečníků byl i Ing. Jakub Slavík, MBA, provozovatel našeho portálu, který seznámil zúčastněné s konceptem smart city  


IDPass: integrovaný informační systém usnadní mobilitu ve Francii

19.5.2015 Francouzské státní železnice (SNCF) seznámily veřejnost v polovině května 2015 se záměrem investovat během příštích tří let 120 mil. € do zavedení integrovaného informačního systému pro cestující, který umožní propojit do jedné digitální sítě informace o městské mobilitě s informacemi pro cestování po národní železnici. Od letošního června by tento systém měl být k dispozici uživatelům v 15 největších městech Francie. 


Projekt „Light up the dark“: inteligentní veřejné osvětlení zlepšuje život švédských dětí

5.5.2015 Jak známo, denní biorytmy lidí (i ostatních živočichů) řídí světlo. Bílé světlo s modrým barevným komponentem potlačuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu, a pomáhá tak být bdělý a soustředěný. V zimním období je ho však nedostatek, což se projevuje i na lidské psychice a návycích. Vážným problémem je to v severských zemích, kde v tuto dobu zapadá slunce již velmi časně odpoledne. 


Výzkumný projekt FIONA: základ pro systémy navigace v budovách

10.4.2015 Navigační systémy pro běžné využití, například v silničním provozu, spoléhají většinou na signály družicového systému GPS. Jsou tudíž dobře využitelné ve venkovním prostředí, avšak jejich použitelnost v interiérech budov je velmi problematická. Výzvou proto stále zůstávají místní navigační systémy, pro něž se vžila zkratka LBS (location-based services). Takovéto systémy by sloužily jako „elektronická bílá hůl“ zrakově postiženým v budovách, ale i zcela zdravým lidem při orientaci při práci a návštěvách ve složitých komplexech


Spaghetti Open Data: projekt iCity přibližuje datovou základnu smart city Bologna široké veřejnosti

27.3.2015 Evropský projekt iCity na podporu konceptu smart city, který na našem portále průběžně sledujeme, získal v březnu 2015 významnou občanskou podporu pro svůj rozvoj ze strany italského zájmového sdružení s netradičním názvem Spaghetti Open Data. Jak název sdružení napovídá, je toto sdružení zaměřeno na podporu konceptu otevřených dat pro užití širokou veřejností. 


Pilotní projekt inteligentních parkovacích systémů podpoří koncept smart city

16.3.2015 Podle nejnovějších studií nadnárodní skupiny APCOA, specializující se na řízení parkovišť v mnoha evropských zemích, dnes ujede řidič v průměru cca 4,5 km, než se mu podaří zaparkovat. To má za následek zvýšené provozní náklady, spotřebu času a v neposlední řadě i nadbytečné emise z provozu automobilů.


Smart city Malaga: důraz na smart grid a inovativní e-mobilitu

19.3.2015 O rozvoji konceptu smart city ve španělském městě Malaga jsme se na našem portále zmiňovali již v červenci 2014 v souvislosti s projektem inovativní e-mobility Zem2ALL. V březnu 2015 prezentovala španělská energetická společnost Endesa, člen nadnárodní skupiny Enel, která je leadrem projektu smart city Malaga, jeho významné úspěchy. 


Aspern Seestadt: další krok k rozvoji smart city Vídeň

23.2.2015 Na konci ledna 2015 položila městská rada ve Vídni právní základy k fungování nové městské čtvrti Aspern Seestadt (Jezerní město Aspern). Vrcholí tak jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů, který je součástí konceptu smart city Vídeň a který je zajímavý mj. předpokládanou netradiční dělbou městské mobility: 40 % veřejná doprava, 40 % cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 % individuální automobilová doprava. 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services