Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Internet věcí: nejen Industry 4.0, ale také inteligentní mobilita

21.10.2015 O internetu věcí, tj. identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu, se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Tyto technologie však stále více nacházejí uplatnění i u inteligentního řízení mobility, jako jsou například parkovací systémy.

Výrobce procesorů Intel ve spolupráci s dodavatelem zabudovaných informačních technologií Kontron v této souvislosti vydal v loňském roce komplexní zprávu, tzv. white paper, s názvem „Improving Transportation Safety, Efficiency, and the Customer Experience with the Internet of Things (IoT)“ – dále „zpráva“, s níž byla v říjnu 2015 prostřednictvím časopisu Eurotransport seznámena široká odborná veřejnost v odvětví dopravy. I když je tato zpráva fakticky marketingovým materiálem, upozorňujícím na konkrétní technická řešení a jejich komponenty dodávané oběma zmíněnými firmami, obsahuje řadu principů, které naznačují postup internetu věcí v inteligentní mobilitě. V tomto článku si ukážeme ty nejzajímavější z nich a zkusíme je dále rozvést a zobecnit.

Zpráva ukazuje, jak prostřednictvím internetu věcí lze významně zefektivnit řízení mobility po stránce efektivnosti, bezpečnosti a atraktivity pro uživatele. Internet věcí se tak řadí mezi technologie podporující mj. rozvoj konceptu inteligentních měst – smart city.

Základním principem jsou užitné vlastnosti internetu věcí: schopnost poskytovat konektivitu, zabezpečení, interoperabilitu, analýzu informací a promítnutí tohoto všeho do peněžních efektů na straně nákladů i tržeb. To, co je zřejmé z průmyslových procesů, přitom neméně platí i pro přepravu osob a nákladu.

V dopravě se dnes stále více využívá elektronických zařízení – od palubních počítačů vozidel, přes sdělovací a zabezpečovací zařízení drážních vozidel nebo dopravní telematiku v silniční dopravě po informační a odbavovací systémy a další uživatelské aplikace. Pokud data produkovaná všemi těmito zařízeními dostanou jednotnou základnu, bude možné je navzájem sdílet, kombinovat a využívat ve prospěch bezpečného a efektivního provozu a uživatelsky atraktivních služeb.

Toho lze dosáhnout prostřednictvím internetových aplikací s cloudovým hostingem, který umožňuje v reálném čase například informovat řidiče, cestující, provozní dispečery, správce vozového parku a další osoby zúčastněné v přepravním procesu. Obdobně tomu může být i v přepravě zboží. Na tomto základě lze pak řídit efektivnost a bezpečnost vlastního provozu, zlepšit uživatelskou hodnotu přepravních služeb i zmírnit negativní dopady dopravy na okolí. (Poznámka: Cloudem nebo cloud computingem rozumíme poskytování služeb či programů uložených na serverech na internetu, které jsou uživatelům k dispozici pomocí internetového rozhraní prakticky odkudkoliv).

Jako příklady lze ukázat některé zajímavé ukázky využití internetu věcí v dopravě, které uvádí zmíněná zpráva. Některé dílčí uváděné aplikace jsou přitom již dnes známy z běžného použití (viz články v naší rubrice Automatizace dopravy). Nová je myšlenka jejich sdílení a kombinace pomocí internetu věcí.

a) Systém managementu dopravních prostředků

Zpráva zde hovoří pouze o vlaku, ale zde uvedené principy jsou aplikovatelné prakticky na jakékoliv dopravní prostředky. Tento systém průběžně monitoruje stav kritických i nekritických procesů a komponent při provozu dopravního prostředku – diagnostika stavu vozidel, sledování pohybu a polohy vozidla a spotřeby jeho energie, fungování pomocných zařízení (topení, ventilace apod.) i další informace. Kombinací těchto informací lze významně zefektivnit vlastní provoz vozidel, zvýšit úroveň jeho bezpečnosti a snížit ekologickou zátěž.

b) Systém řízení služeb pro cestující

Internetové informace o jízdě, propočet zpoždění a očekávané doby příjezdu již dnes umožňují cestujícím lépe plánovat cestu a organizovat svůj čas. Pokud jsou kombinovány s dalšími informacemi, jako je aktuální předpověď počasí, novinky z cíle cesty apod., dávají celé cestě novou uživatelskou kvalitu, a zlepšují tak užitnou hodnotu nabízené služby daného dopravce. Z pohledu celkové organizace mobility, například v rámci již zmiňovaného konceptu smart city, pak mohou tyto systémy přispět k celkové konkurenceschopnosti hromadné dopravy vůči dopravě individuální, a tím přispět k ozdravění městské mobility a městského prostředí.

c) Dohled pro zlepšení bezpečnosti

Tato oblast zahrnuje bezpočet různých činností a procesů během samotné přepravy. Jsou jimi například dohled nad způsobem jízdy, sledování technického stavu vozidla, dohled nad chováním osob ve vozidlech a ve stanicích, aj. Při kombinaci a sdílení těchto informací pomocí internetu věcí lze, podobně jako v předchozích případech, předejít nehodovým událostem nebo poruchám, případně urychlit jejích řešení, pokud k nim přesto dojde. Tím lze učinit proces přepravy bezpečnější, spolehlivější a hospodárnější.

Ačkoliv se zpráva primárně zaměřuje na přepravu osob, je zřejmé, že stejné principy a obdobná technická řešení lze využít i pro přepravu zboží, ať jíž s přímou návazností na výrobní procesy (viz například systém „inteligentních“ nákladních vozů od firmy Bosch) jako součást logistického řetězce v rámci již zmiňovaného konceptu Industry 4.0, nebo jako součást městské mobility v rámci smart city.

Zpráva dále uvádí některá konkrétní technická zařízení pro internet věcí v dopravě. Poukazuje přitom na skutečnost, že pro dopravní aplikace musí být takováto zařízení velmi odolná z pohledu klimatických vlivů, vibrací a mechanického namáhání.

Příkladem takového zařízení může být inteligentní dopravní počítač Kontron TRACe B304-TR s celkem 10 GB paměti, umožňující integrovat data z nejrůznějších vstupů a podporující operační systémy Linux (Fedora 22), Windows 7 a Windows Embedded Standard 8. Tento počítač je schopný pracovat v teplotním rozmezí –40 až +70 °C. Podobně nabízejí tito výrobci další technologická řešení pro internet věcí v dopravě, jako je počítač pro řízení vlaku, síťový videorekordér, bezdrátová vstupní brána pro počítače v dopravě, a další hardwarová a softwarová řešení.

Bez ohledu na marketingové aspekty této části zprávy z pohledu obou firem, které ji zpracovaly, je to důležité obecné sdělení: Pro praktickou aplikaci výše uvedených principů již existují na trhu konkrétní komerční produkty.

Shrnuto:

Počítačem podporované systémy v dopravě, vedoucí k plně automatizovanému řízení provozu prakticky bez zásahu člověka, nejsou žádnou novinkou – stačí si připomenout systémy typu CBTC, které rovněž zkoušejí komunikaci po vysokorychlostním internetu. Podobně nejsou novinkou ani inteligentní informační systémy pro cestující v hromadné dopravě, inteligentní parkovací systémy apod.

Až dosud se však automatizace v dopravě a automatizace v průmyslu jevily spíše jako dva paralelní světy, byť oba pracující na velmi podobných principech. Podobně je tomu s „paralelními světy“ automatizace v kolejové a v silniční dopravě. Internet věcí nyní nabízí příležitost, jak při sblížení těchto paralelních světů pomocí sdílení a kombinace dat lze dosáhnout významného zkvalitnění a zefektivnění při řízení mobility. A co je důležité, nejde jen o teorii, ale pro takováto řešení existují na trhu potřebná technická zařízení.

Pochopitelně se nabízejí rovněž úvahy o zranitelnosti takovýchto řešení z pohledu bezpečnosti dat, a následně bezpečnosti osob a majetku. Ale to už je další, samostatný problém.

Ing. Jakub Slavík, MBA

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Plná verze zprávy je ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Smart city v praxi: odborná konference pro AMPER 2016 připravena

3.2.2016 S potěšením Vám oznamujeme, že konference „Smart city v praxi“, kterou jsme připravili ve spolupráci Terinvestem jako doprovodný program veletrhu AMPER 2016, je připravena. Konference, na kterou Vás srdečně zveme, se koná se 15. března 2016 na Výstavišti Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, člen řídicího výboru pro přípravu certifikované metodiky smart city v ČR, spoluautor modrožluté knihy Smart Písek a majitel pořádající organizace.

Program konference a více informací naleznete zde 


Bulletin Smart city v praxi: Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

13.10.2015 Tento příležitostný bulletin je určen všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Ukazuje, že smart city není líbivý politický slogan, ale velmi racionální partnerství mezi municipalitami a průmyslem, kde každý z partnerů má co nabídnout. Bulletin uvádí čtenáře do obecných zákonitostí smart city a na praktických příkladech ze světa dále ukazuje, jak tyto principy mohou být naplněny pomocí konkrétních technologií od konkrétních dodavatelů.

První, říjnové vydání bulletinu je ke stažení zde


Projekt iCity: smart city Genova má osm aplikací usnadňujících život občanům

5.10.2015 Evropský projekt iCity pro rozvoj konceptu smart city, který průběžně sledujeme na našem portále, představil v létě 2015 osm fungujících informačních aplikací v italském Janově (italsky: Genova), usnadňujících každodenní život občanům a návštěvníkům tohoto inteligentního města v nejrůznějších oblastech. 


Smart city v praxi: Připravujeme odbornou konferenci pro AMPER 2016

23.9.2015 Téma inteligentních měst – smart city – se stává stále aktuálnějším s ohledem na potřebu měst využívat ke svému rozvoji možnosti, které nabízejí moderní technologie. Týká se to všech základních oblastí infrastruktury smart city: inteligentní energetiky a služeb, inteligentní mobility a informačních a komunikačních technologií jakožto zastřešující a propojující technologie. V neposlední řadě se inteligentním městům nabízejí možnosti dotací ze zdrojů EU nad rámec operačních programů.


Čtyři indukčně dobíjené elektrobusy v pravidelném provozu v Berlíně

3.9.2015 Od dubna 2015 se prvním hlavním městem na světě, provozujícím indukčně dobíjené elektrobusy, stal Berlín. V této době bylo započato s instalací první stanice pro indukční dobíjení v tomto městě. Na konci srpna 2015 byl slavnostně zahájen provoz „elektrobusové linky“ č. 204 městského dopravce  Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) obsluhované čtyřmi elektrobusy Solaris Urbino 12 electric s indukčním nabíjením Bombardier PRIMOVE. 


Projekt FREVUE: TNT rozváží zásilky v Amsterodamu a Rotterdamu užitkovými elektromobily

16.7.2015 V rámci evropského projektu FREVUE nasadila koncem června 2015 světová zásilková společnost TNT na svoji rozvážkovou službu v Amsterodamu a Rotterdamu celkem sedm elektrických 3,5t užitkových vozů eDucato (viz foto) – čtyři pro Amsterodam a tři pro Rotterdam. Tato vozidla nahradí standardní dieselové dodávky, čímž ročně uspoří 24 tisíc litrů nafty, a tím emise v přepočtu 76 tun CO2 ekvivalentu. 


iCity Platform: systémová architektura představena veřejnosti

7.7.2015 Jedním projektů pro rozvoj konceptu smart city, který na našem portále průběžně sledujeme, je mezinárodní projekt iCity. Jeho hlavním výstupem je informační platforma iCity Platform, umožňující široký veřejný přístup k potřebným datům na bázi otevřených dat.  V červnu 2015 byla široké veřejnosti představena systémová architektura této informační platformy, jako pokračování první oficiální prezentace na březnové konferenci Net Futures v Bruselu. 


IDPass: integrovaný informační systém usnadní mobilitu ve Francii

19.5.2015 Francouzské státní železnice (SNCF) seznámily veřejnost v polovině května 2015 se záměrem investovat během příštích tří let 120 mil. € do zavedení integrovaného informačního systému pro cestující, který umožní propojit do jedné digitální sítě informace o městské mobilitě s informacemi pro cestování po národní železnici. Od letošního června by tento systém měl být k dispozici uživatelům v 15 největších městech Francie. 


„Smart screens“ pro cestující na letišti Heathrow: inspirace pro smart cities

6.5.2014 V hale u příjmu zavazadel na londýnském letišti Heathrow v terminálu 2 byly v dubnu 2015 instalovány zajímavé informační panely: V reálném čase vedle sebe porovnávají ceny a aktuální jízdní doby taxislužby a letištního rychlovlaku Heathrow Express mezi letištěm a centrem města. Cestující tak mají možnost se rozhodnout o volbě dopravního prostředku podle svých preferencí a aktuální situace v silničním provozu. 


Spaghetti Open Data: projekt iCity přibližuje datovou základnu smart city Bologna široké veřejnosti

27.3.2015 Evropský projekt iCity na podporu konceptu smart city, který na našem portále průběžně sledujeme, získal v březnu 2015 významnou občanskou podporu pro svůj rozvoj ze strany italského zájmového sdružení s netradičním názvem Spaghetti Open Data. Jak název sdružení napovídá, je toto sdružení zaměřeno na podporu konceptu otevřených dat pro užití širokou veřejností. 


Pilotní projekt inteligentních parkovacích systémů podpoří koncept smart city

16.3.2015 Podle nejnovějších studií nadnárodní skupiny APCOA, specializující se na řízení parkovišť v mnoha evropských zemích, dnes ujede řidič v průměru cca 4,5 km, než se mu podaří zaparkovat. To má za následek zvýšené provozní náklady, spotřebu času a v neposlední řadě i nadbytečné emise z provozu automobilů.


Smart city Malaga: důraz na smart grid a inovativní e-mobilitu

19.3.2015 O rozvoji konceptu smart city ve španělském městě Malaga jsme se na našem portále zmiňovali již v červenci 2014 v souvislosti s projektem inovativní e-mobility Zem2ALL. V březnu 2015 prezentovala španělská energetická společnost Endesa, člen nadnárodní skupiny Enel, která je leadrem projektu smart city Malaga, jeho významné úspěchy. 


Aspern Seestadt: další krok k rozvoji smart city Vídeň

23.2.2015 Na konci ledna 2015 položila městská rada ve Vídni právní základy k fungování nové městské čtvrti Aspern Seestadt (Jezerní město Aspern). Vrcholí tak jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů, který je součástí konceptu smart city Vídeň a který je zajímavý mj. předpokládanou netradiční dělbou městské mobility: 40 % veřejná doprava, 40 % cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 % individuální automobilová doprava. 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services